Giocondo Star – Monologo – Euro Carnevali

Giocondo Star – Monologo – Euro Carnevali

Giocondo Star – Monologo

(In scena : una ragazza dei nostri giorni, in minigonna, sta asciugandosi le lacrime).

Oh, a sòun che ! A dmand scusa a tòtt sti sgnòr, s’am presèint zigà nd e vistida in ste manàªra che. M a … csa và´lni, bèh ! j-aven pazinzia, a sòun ‘na povra ragazà´la, puvrà ta e desgrazieda per zunta ! Però la mઠstanlèina curta, l’è ed moda, e pò, am l’ha cumpreda mઠmèdra in cors Cavour, al mercato stracci dal lonedè.
I laghermòun no, i larghermòun, beh, quist i-en tòtta colpa ed Giocondo. Chi l’à© Giocondo? Bèin, mo l’è al mઠambrà´s !, o almeno al l’à©ra fin a l’etra sira, perchà© cal desgraziઠa sà mbra ch’a n’nin’ vòia piò savà©r ad mè. E pensàªr ch’a sun stà©da mè a insgnèregh « l’a-b-c- dell’amore », oh ! intindà mes bein, « con le dovute maniere », quast al sia bèin càªr ! E quà st a l’ho fat sol per purterel a « l’alto livello » di zòven d’incà´.
Ma l’è mà©i ch’andà ma per ordin, el premi vòlt che Giocondo am filèva adràª, l’era al piò timid e stùpid di zuvnòt ed Modna, tant che i sà´ amigh, i-al ciameven « Giocondo Star » per al fat che in caiunisma al valiva al dà ppi. A la sira, sà tta al purtòun ed cà  mia in Cors Vità´ri, Giocondo, an fèva èter che tirerem el trazz, oh! al sembreva un professionesta dal tir a la fune, e me, a m’adanèva a spiegheregh « l’arte del bacio » di mià´r artesta, ed altri ammenicol dal gà©ner. Beh!, av dirò che Giocondo, al migliorava dè per dè, e zerti volt al s’arrampichàªva ch’am sembreva Bonatti, slungand el man da per tòtt, per arrivàªr a la « vetta » givel lò, cal viglià ch !, E me, a dvintà©va rà¢ssa da la verghègna.
« Giocondo ! — a gh’giva, — tin zà  chel man, tel sàª, ch’a tà m al blà degh !».
E lò : « Tàªs ch’a sun in orbita ! ».
Comunque, Giocondo al s’era fà tt vlà©r bèin dai mઠgenitor, che ormai i-al ciameven « sgnor Gicondo », cal lazaroun !
Sinti mò cus’al m’ha fat, e cuma l’è andèda. Una sira, circa dà» màªs fà , dap aver girઠun poch sul cavalcavia, as mità©nn a sedr’ in dal giardein « pubblico », e lè, parland dal piò e dal meno, Giocondo am vlè spiegher la partida ed fà´tbal dla dmà nga prà©ma.
E mèinter ch’al parlà©va, am strichèva seimper de piò, am carezeva e « mi baciava alla Mastroianni », al giva lò, e cuntinuand cun la partida, al gè, che quà l l’era stઠun gran bel « macht », che al gol ed Toro al fò un caplavor: « Sèint Marisa; a un zert minut l’arbitro al s’dè un chèlz ed puniziòun in in favà³r, Toro, al mità© a post la bala e … zà chete, al lasà© partir un tir fantastich, al balòun quand al fà³ davanti a la porta al fà© un prà©ll e l’andà© dèinter ». Intant Giocondo tòtt cunteint am giva : « Tesor mઠ! … (e subètt dà p), a s’ vad che Toro a cal balòun al gh’à®va dઠl’efàªt ».
Sa dev dir la veritàª, un zert efàªt al sintà© anch’a mè in cl’à tim, ma, sul mumeint an gh’fà© gnanch chàªs. Però, dà p soquant già´ren, am cumincè a gnir di giròun ed tèsta, a sintà®va ch’ era succàªs quel ed nà³v, e alà´ra a cuntà© tòtt a mઠmedra. Le l’am gè : Chèra la mઠragazà³la, egli-en cà´s e-ch cà piten, fiola mia ! Sò, an zigher menga, a guardarà m ed ripiegher, fà tt curà¢g t’en n’ઠmenga la prà©ma, e po’ al sgnor Giocondo in fanda l’ઠun boun partà®, al g’ha un post sicur deintr’a l’Azienda, et vedrè Marisa, s’an n’à© proprio un vigliach al te spusarà  Â».
E acsè ier sira arn sòun decisa, a g’ho avà©rt al lèber a cal bel muscardèin. Lò al giva ch’an ghiva menga colpa. Oh ! am sem-breva turnઠal Giocondo « prima maniera ! ». Mè alora a g’ho fà t gnir in mèint la sira dal giardèin, cla famosa puniziòun ed Toro, al gol cun l’efàªt, e tanti eter bèli cuslèini. Lo al m’ha guardઠcun un sorris da imbambà® e pò al m’ha dà©tt :
« Beh mo’ csa và´t Marisa? Tà© te schà©rz, mè ch’a tà³ga muià©ra? Te’n dvintarઠmenga mà ta? Mo te Marisa, t’em và´ ruvinàªr la mઠgioventù, e pò va bèin ch’am ciam Giocondo, però an’gh’l’ho mà©nga scrà©tt chè in fròunta!».
Dà©tt quast, al ciapè un filobus cl’andàªva in cèinter e da cal mumeint an’l’ho piò và©st.
Bròtt lazaròun, ecco, nuàªtri dann, an se psà m piò fider, gnanch d’un Giocondo qualunque !

Lascia un commento

altri post della categoria

[wpuf_form id="14284"]