La fundazioun d’ Modna – Euro Carnevali

La fundazioun d’ Modna – Euro Carnevali

La fundazioun d’ Modna

Premessa: L’Autore, sognando, pensa ad una ipotetica fondazione di Modena. E, realtà  storica a parte, ne attribuisce il merito al console romano Emilio Lepido, E appunto Emilio, che, mentre lavora alla fondazione della città , spiega agli amici che l’aiutano, come vede Modena nel futuro

A lèt, già  mèz indurmintè – a pensè a la mà© zitàª,
pò insugnà ndem, pian pianèin – am sun pòst un problemèin :
la mà© Modna adoràªda, – chi à©l mai, e-ch’l’ha fundeda?
A ch’ srà  pà³r stà© un personà¢g – ch’l’avà» st’idea e ‘ste sgag
ma chi sia stઠmè an’n’al sò – d’indviner, chè a pruvarò.
Prà©m, a pensèr Modna zitઠ– un brèv roman dev’à©ser stàª
che truvà ndes che a pasàªr – per via ed stred ch’erà©n da fàªr
Cun un sguàªrd da intendità³r – e bòun zèrvel da fundadà³r
Emilio, ed sà´ volentઠ– al fundè Modna gran zitàª.
A ‘n amigh che vlà©r saviva – circa al nà m che pò gh’ mitiva :
« Sa gh’ srà  un de la ‘Ghirlandina’ – al sà´ nà m l’à© quà st « Mutina » !
Po’, col piod e cun la zà pa – al fè al sègn d’una gran cià pa,
al gh’ piantè un strà¢z ed du culà´r – zà l e blò, « e ch’is fagh’n’unor
riguerd a zà©rt cusèin bulgnà©s – gran borios e pin ed pretà©s,
ma, prèst o tèrd al bòun Tasòun – al gh’darà  una gran leziòun
col poema èlt dà´ dida – da lò dà©t « Sà cia rapà­da »,
ch’al dirà  ed bulgnà©s fifòun – countra mudnà©s ch’ sran tant leòun ».
« Sta zitàª, srà  ‘na belà za » – Imèli dis cun sicurà za,
«se un dè sunarà n brà³tt’or – ag-h pensarà  un Và schev d’ valà³r
ch’ farà  gnà­r ‘na gran fumana – ch;an s’vadrà  gninta per ‘na stmana
Attila l’andrà  com’un vapà³r – e San Zemian faran protetà³r !
Chè, a nasrà  di personà g – ed talèint e pin d’ curà g,
gran scienzià©, onorà©vol, dutà´r – tant pità³r, e brev scultà³r ;
ch’aiutaran quà® ed Como – pr’ inalzèr un gran bà©l ‘duomo’
che da tòt, al srà  amirઠ– com’un gioièl d’ romanitàª.
A l’Estense, pr’i studià´s – a và d al là©ber pià³ famà³s
‘na « Bibbia », fata cun cura – caplavà³r ed miniadura.
Tra el persòuni da citèr – tanti a gh’n’ho da numinèr
a v’dirò sà³l quelch caimpiòun – per al rèst, i sran tà³t bòun.
A v’ pòs dir dal Muratori, – dà©t, al pèder ed tà³t el stòri,
e, Baròz ed Vgnola, inzègn – ch’ farà  schèl sèinza sustègn.
Ramazèin, testa tant fina, – Matilde, vice regina,
furastà©ra, cosa rèra!, – eh’l’avrà  fama in ‘sta tèra.
Berengario cun Falòpia – d’anatomich bòuna copia
Graziosi, Mazoun, Begarèli – esponeint degli èrt piò bèli,
Tirabosch, Valdrighi, Cavdòun, – i scrivran un squas d’libròun.
Selmi, Torti, Vedriani, – Schèrpa, Amici, Crespellani,
i darà n lòstr’a sta zitઠ– e a la sà´ universitàª.
Vecchi Orazio musicesta – ai sà´ tèimp s’mitrà  in và©sta.
Avanzini, che grand e bèl, – disgnarà  al palaz duchèl.
E quand un dè gnarà  l’ora, – ed mandèr al ‘doca’ fà³ra,
i mudnes, sran pròunt al lòti – aiutand Ciro Menòti.
Tra i suldàª, un quelch indà©zi, – Cialdein, Fanti e Fabrà©zi
a Garibaldi i daran man – per l’uniòun di italian.
Gran stratega in dl’èrt d’la guèra – srà  Raimondo, nઠin sta tèra.
In dal sport, Modna, cun unà´r – capitel la srà  di mutà³r,
e, un ginnasta gran campioun – al straparà  l’amirazioun !
A vedrà®, in tèimp piò luntà¢n – a magnèr, chè i s’ fermaran
perchà© lambrosch, turtlèin, zampoun – i piasran a furb e caioun !
Giuvidè grà¢s per carnevèl – Modna, la vdrà  un gran mapèl,
tà³t in mà scra, alegr’ e bòun – e in cal dè srà  re Sandroun !
Per finir st’espusizioun, – un po’ d’ turism’ al gh’ và³l da bòun,
se i « zemian » i vran nudèr, – sèinza propria andèr al mèr,
l’è ‘na cosa tante cèra – i gh’han chè, Sà cia e Panerà  ! »
A i amigh ch’à©ren tà³t lè – Emilio al dis : « E basta acsè !
Modna l’è prounta e l’arn pià©s – adès, zercà m d’ fer i mudnà©s ».
Pò, cun chi èter al zigò : – « Viva Modna »… e Modna fò !

Una risposta

Lascia un commento

altri post della categoria

[wpuf_form id="14284"]