Tempo libero – Luciano Zanasi

Tempo libero – Luciano Zanasi

TEMPO LIBERO

Gi mo vuèter duva s’à  d’andèr a sbater la testa a la dmanga! Quand a s’è zà³ven l’as rimà©dia seimper, mo a la mઠetàª, ch’an s’è nà© zà³ven nà© vec, an n’è mà©nga come dir bavèla! Cherdim a me, la preocupaziòun pià³ grosa al gioren d’incà´ l’è come paser il tempo libero.
Mariòun l’èter gioren am giva: «Crà d che per via dal tempo libero la secà nda cà  l’è dvinteda ‘na necesitàªÂ». Mo caiòun, al fa bein là³ a dir… in d’la prà©ma agh sta la muià©ra e in d’la secà nda al gh’ tin la pratica…
Agh’è di èter ch’i gh’à n la cà  a la Sèra e per via dal tempo libero i à n fat l’ort… Tà³ti el dmà nghi i van sà³ a zapèr, a semnèr e a daquèr i ravanlèin ch’i magnaran per al Feragà st, sèimper ch’an ghi magna al beghi zuchà©ri!
Bèin, as và d ch’in gh’à n mai fat i count, perchè se no i avrà©n và©st ch’a gh’è pià³ interèsi a cumprèr la trifola.
Oh, vliv ch’a m’ardusa in un bar a zughèr el cherti? An n’in descurà ma gnanch… a gh’ò di tich nervos che quand a zogh a briscola a sègn sèimper di cà regh! I m’iven cunsigliઠal tenis… Signorile, elegante, ambiente ben frequentato… Va bèin, ma a gh’è da mà tres in bragà ta… e me am verghègn… a sà mbra ch’i m’aven ingambઠquand i à n ingambઠi mà©rel!…
Pà³ un dè, in un casà t, è saltઠfora ‘na fotografia ch’a gh’à©ra me vistà® da avanguardà©sta a sciare alle Piane. Un lamp! Ecco cus’a farò d’incà´ in avanti a la dmanga… «Tà³la dolza veh – i m’à n dà©tt – tà³la dolza perchè a la tà´ etઠl’è facil anch fiachères i rigà t!». Ma per forza, a lò let anche in d’la «Dmà nga dal Curà©r», l’è per via dei muscoli freddi. Fà m un po’ ed ginastica presciistica e pà³ a vedrà® che del gambi a s’in ròump meno.
Quand am sun andઠa iscrà©ver i m’à n dà©t che «dei ragazzi non ne prendevano più». Quand i à n capà® che «il ragazzo» a i-à©ra me, i à n avà» cumpasiòun e i m’à n dà©t: «Venga domani sera in palestra con tuta e scarpette da ginnastica». Quand am sun presentઠla sira dà p in mez a tà³ta cla gioventù e sol me e al mઠamigh Gino (che in dal frateimp a i-à©ra riusci a cunvinzer) a gh’iven ‘na tuta blò cun al stema e cun scrà©t «Maserati candele», a sun dvintà© rà ss da la vergà gna. Adesso – al fa al mà©ster – faremo cinque minuti di corsa da fermi: via! Am sun sinti come se i òs is fà³sen destachઠda la pela. Quand a fèva al selt, in sà³ a gh’andèva sol i òs che, quand i gniven zò, i laseven sà³ la cherna. Dà p tri minut am sun fermà© e a sun andà© in un cantòun a rantolèr, cun Gino ch’l’era pà©z ed me perchè al gh’iva al rantol coi sciflèin. Ed ora, ginnastica a terra – al fa al mà©ster -Sgnà³r – a fagh me – a tèra nueter du agh sam anch sèinza bisègn ch’a s’egh mità ma; nuèter adèsa andrà©ven a cà . A turnà m pà³ dman sira!
La sira dà p a gh’era da per me. Gino al m’iva telefonò che i sciflèin dal so tiròun i s’à©ren trasfurmઠprèma in sciflòun e pà³ in bronchite.
La solita corsa da fà©rem, torsioni al busto, sinist… dest… sinist… dest… La mઠschèina la fèva di cioch che al mà©ster a un zà©rt punt al fa: «Gh’è propria bisègn ed gnir che a schizèr el nosi!». «Adesso flessioni sulle gambe: uno due… uno due… uno due…». Deinter ed me a penseva: «Sà mia pà³ sicur ed truvèr la nà©va… a sud come s’a fà³sen d’agà st!». «Ultimo esercizio per stasera: rimanete accovacciati per cinque minuti». Quand al mà©ster l’à  dઠal stop me a i-ò cuntinuઠa stèr acuvacà®, tant che dà p dà©s minut al mà©ster al s’è gnà» a congratulèr per la mઠcostanza. Sè, costanza! A gh’ò pà³ spieghઠch’am s’era ingherlà® el gambi e che s’am me deva mà©nga ‘na man a i-avrà©v durmà® lè. Per l’atrezadura am sun fidઠed n’amigh. «Te lasa fer a me; s’te fà³s un ragaz ancà ra da crà ser et prà©s cuntintèret, ma un am come te bisègna ch’al gh’ava la roba piò togo!». I m’à n mà©s ados ‘na tuta blò cun el righi rà si in del gam¬bi damand i carabinà©r mo strà©ca strà©ca come i acrobat da circo… i m’à n mà©s in testa al casco e i ucà©e… un raga-zol, ch’l’era lè in butà©ga ch’al guardèva un slittino, al fa: «Mamma, mamma, quel signore lì è quello del Pozzo della morte?». Quand l’è stઠal mumèint ed tor i sci a i-ò alvઠal braz dèster per via ed la misura… un sgnor dai cavi bianch e da la barbata a la D’Anunzio l’à  risposi al salut e al m’à  dà©t: «Comodo!».
A la dmà nga matèina, in Piaza Granda, duv’a partiva la cu¬rèra per l’Abetòun, a sun rivઠin zavat… an n’era mà©nga ste bòun ed zulèrem i stivai.
Durant al viaz, guardand chi èter quaranta pà©ra ed stivai ch’a gh’era mà©gh in curèra, a sun riusci pian pian a srèr tà³t i cadnanz di mઠscarpòun, acsè quand a i-ò fat per girèr a sembreva Franchestèin. An ve dà©gh al mapèl quand i à n tachઠa -scarghèr i scà®… a me i m’n’à n mulઠun pà©ra in testa ch’a i-ò capà® perchè al me amigh al m’iva fat cumprer al casco. Una cosa però a dev dir, i s’iven descarghઠavsèin a la seggiovia. Infati apeina smuntàª, un chilometer prèma dal paà©s, a gh’era già  la fila lè! A mezdè, quand a sun rivà© sà³, i prà©m ch’a và d i è il Mariòun, quà l della seconda casa, e la sà´ mina. I à©ren lè fà©rem so’ i scà®, lઠla fèva tà³t di squès e là³ al fèva al play-boy. «Amico carissimo – al fa là³ quand am và d – vieni che ti presento…». Lor du i eren un poch pià³ in bas e me, in zà©ma ai sci, a m’invi pian pian… per furtuna che tà³t e dà» a gh’iven al casco… as sam d੠‘na zuchèda che un toscan ch’ai pasèva al fa: «Ovvia, ‘un sapete che a fare botti gli è il pericolo delle valanghe?». A s’eren incastrઠtante bèin coi sci che per ster in pઠas brazèven come du stùpid. E à»n ch’l’era lè poch luntan, squasand la testa: «Guardઠsol, anch chè sà³, is fan cumpatir!» E Mariòun: «Ti presento la signorina Maria Bianchi». «Piacere» la fa, e in dal dèrem la man la tos l’invièda… e Mariòun: «Maria! Mo duva vet?». E là©, inviperida: «Inveci ed stèr lè a fer al stùpid…». A lò và©sta ander zò per i travà©rs e dà p un zintunèr ed mà©ter un gran spulvraz e pà³ pià³ gninta. Mariòun tott agitàª: «Ma fa quel!». «A dà©gh tè me! tà chet mo a dezzulèr chi bagai lè».
Quand Mariòun l’è riusci a caversi dai pà©, i scà® i s’èin mà©s a andèr per la discesa ch’i pariven sparàª. «Dio i stramaledà©sa, sta mo a và der ch’am tacca ed còrrergh adrઠfin a Maranèl!» E mèinter l’andeva zò a pà©e… «Va da la Maria, guèrda ch’l’an s’sia fata dal mel… a v’aspet zò!». Am sun butà© in d’la discesa… quand a l’ò và©st a-i-ò tinte ed butèr «il peso a valle», mo che! A lò centrઠin pin! Sè, perchè ed la Maria, ch’l’a s’era piantèda in d’la nà©va frà sca, a gh’era armès fà³ra sol al cul. Oh, al mઠprà©m pensà©r l’è stઠquà l d’avà©rà©gh fat dal mel… am sun cave i guant e, cun delicatà za, a sun andઠa tastèr ch’an gh’fossa gnint ed rà t. «Sà mia a post?» la fa la Maria. «A dà©gh là©e me, es sèintla mel?».
E là©e: «Che s’a gh’è à»n ch’l’ava sintà® quà©l, quà ll l’è là³!».
«Bèin, mo l’an pensarà  mà©nga?…».
«Me a và³i sol savà©r: sà mia o an sà mia a post? Al gh’al dà©ga al sà´ amigh Mario, ch’al gh’à  avà» al curag ed direm che mi sono appesantita. Cun un poch ed cla ginastica che, al vedrà  fra trઠo quater stman… mè di bivach a in farò sèimper, e se là³ al vrà  derem ‘na man cuma l’à  fat inc೅».
I given che è uno sport che si può praticare a tutte le età …
me a dà©gh ch’agh và³l di zà³ven, èter che gnol!

Traduzione per i “foresti”

Tempo libero

Ditemi voi dove si deve andare a sbattere la testa alla domenica! Quando si è giovani si rimedia sempre ma alla mia età , che non si è ne giovani ne vecchi, non à© mica semplice! Credetemi la preocupazione più grossa al giorno d’oggi à© come passare il tempo libero, Mario l’altro giorno mi diceva: “Credi che per il tempo libero la seconda casa è diventata una necessità  “. Per forza, lui fà  bene a dire…nella prima ci sta la moglie e nella seconda ci tiene l’amante… Ci sono altri che hanno la casa a Serra e per il tempo libero hanno fatto l’orto… Tutte le domeniche vanno su a zappare, a seminare e a dare l’acqua ai ravanelli che mangeranno per il ferragosto, sempre che non glieli mangino i grillotalpa! Bene, si vede che non ci hanno mai fatto i conti, perchè se no avrebbero visto che conviene di più comperare i tartufi. O volete che mi riduca in un bar a giocare a carte? Non ne parliamo neanche… ho un tic nervoso che quando gioco a briscola segno sempre dei carichi! Mi avevano consigliato il tennis.. Signorile, elegante, ambiente ben frequentato… va bene ma c’à© da mettersi in calzoncini e io mi vergogno… sembra che mi abbiano fatto le gambe quando le hanno fatte ai merli!!! Poi un giorno, è saltata fuori una fotografìa dove c’ero io vestito da avanguardista a sciare alle Piane. Un lampo! Ecco cosa farò d’ora innanzi alla domenica.
“Prendila dolce -m’hanno detto- prendila dolce perchà© alla tua età  e facile anche rompersi le ossa!” Mo per forza, l’ho letto anche sulla “Domenica del Corriere” è a causa dei muscoli freddi. Facciamo un pò di ginnastica presciistica e poi vedrete che delle gambe se ne rompono meno. Quando mi sono andato a iscrivere mi hanno detto che “dei ragazzi non ne prendevano più”. Quando hanno capito che il “ragazzo” ero io, hanno avuto compassione e mi hanno detto: “Venga domani sera in palestra, con tuta e scarpette da ginnastica “. Quando mi sono presentato la sera dopo in mezzo a tutta quella gioventù e solo io e il mio amico Gino (che nel frattempo ero riuscito a convincere) avevamo un tuta blu con lo stemma con scritto “Maserati candele”, sono diventato rosso per la vergogna. Adesso – dice il maestro – faremo cinque minuti di corsa da fermi: via!
Mi sono sentito come se le ossa si fossero staccate dalla pelle. Quando facevo il salto sù ci andavano solo le ossa, quando venivano giù lasciavano su la carne. Dopo tre minuti mi sono fermato e sono andato in un angolo a rantolare, con Gino che era peggio di me perchè aveva un rantolo con i fischietti. E ora, ginnastica a terra – dice il maestro – “Signore – ho detto – a terra noi due ci siamo anche senza bisogno che ci mettiamo, noi adesso andremmo a casa. Torniamo domani sera!”
La sera dopo c’ero da solo. Gino mi aveva telefonato che i fischietti si erano trasformati prima in fischioni poi in bronchite. La solita corsa da fermi, torsioni al busto, sinist dest sinist dest. La mia schiena faceva dei rumori che il maestro a un certo punto dice: “C’è proprio bisogno di venir qui a schiacciare noci! Adesso flessioni sulle gambe: uno… due.. uno… due… uno… due “. Dentro di me pensavo: “Siamo sicuri di trovare la neve… sudo come se fossimo d’agosto!”. “Ultimo esercizio per stasera: rimenete accovacciati per cinque minuti”. Quando il maestro ha dato lo stop io ho continuato a rimanere accovacciato, tanto che dopo dieci minuti il maestro è venuto a congratularsi per la mia costanza. Sì costanza! Gli ho poi spiegato che mi si erano irrigidite le gambe e che se non mi dava una mano io avrei dormito lì. Per l’attrezzatura mi sono fidato di un amico. “Tu lascia fare a me; se tu fossi un ragazzo in crescita potresti accontentarti ma uno come te bisogna che abbia l’attrezzatura migliore”. Mi hanno messo addosso una tuta blu con righe rosse nelle gambe come i carabinieri ma stretta come gli acrobati da circo., mi hanno messo in testa un casco e gli occhiali… un ragazzino che era in negozio che guardava uno slittino, dice “Mamma… quel signore lì è quello del Pozzo della morte?”. Quando è stato il momento di scegliere gli sci ho alzato il braccio destro per la misura… un signore dai capelli bianchi e dalla barbetta alla D’Annunzio ha risposto al saluto e ha detto: Comodo!!.
Alla domenica mattina, in Piazza Grande dove partiva la corriera per l’Abetone, sono arrivato in ciabatte., non ero stato capace di allacciarmi gli stivali. Durante il viaggio, guardando quegli altri quaranta paia di scarponi che erano con me in corriera sono riuscito piano piano a chiudere tutti i catenacci dei miei scarponi, così quando ho tentato di camminare sembravo Franchestein. Non vi dico la confusione quando hanno cominciato a scaricare gli sci… a me ne hanno mollato un paio in testa e così ho capito perchà© il mio amico mi aveva fatto comperare il casco. Una cosa però la devo dire, ci avevano scaricato vicino alla seggiovia. Infatti appena smontati, un chilometro prima del paese, c’era già  la fila lì! A mezzogiorno, quando sono arrivato sù, i primi che vedo sono il Mario, quello della seconda casa, e la sua finazata. Erano lì fermi sugli sci, lei faceva delle mossette e lui faceva il play-boy. “Amico carissimo – dice lui quando mi vede – vieni ti presento… “. Loro due erano un pò più in basso, e io sugli sci mi avvio pian piano…, per fortuna che tutti e due avevamo il casco… ci siamo dati una zuccata che un toscano che passava dice: “Ovvia, un sapete che a fare botti gli à© il pericolo delle valanghe?”. C’eravamo incastrati tanto bene con gli sci che per stare in piedi ci abbracciavamo come due stupidi. Uno che era poco lontano, scuotendo la testa mormora: “Guardate solo anche qui su si fanno compatire!” E Mario: “Ti presento la signorina Maria Bianchi”. “Piacere” dice e nel darmi la mano prende l’avvio e Mario: “Maria dove vai?” E lei inviperita: “Invece di star lì a fare lo stupido…” L’ho vista scendere di traverso e dopo un centinaio di metri una nuvola di neve e poi più niente. Mario tutto agitato: “Fà  qualcosa!”
“Dico tu… comincia a slacciarti quei cosi lì”. Quando Mario è riuscito a levarseli dai piedi, gli sci si sono avviati per la discesa che sembravano sparati. “Dio li stramaledica, sta mo a vedere che mi tocca di inseguirli fino a Maranello! E mentre andava giù a piedi.. “Va dalla Maria, guarda che non si sia fatta male… vi aspetto giù”. Mi sono buttato nella discesa… e quando l’ho visto ho tentato di buttare il peso a valle. Macchà©… l’ho centrato in pieno! Sì… perchè della Maria, che si era piantata nella neve fresca, era rimasto fuori solo il sedere. Oh… il mio primo pensiero è stato quello di averle fatto del male, mi sono cavato i guanti e con delicatezza, sono andato a sentire che non ci fosse niente di rotto. “Siamo a posto?” dice Maria “Chiedo a lei, si sente male?” E lei “Qui se c’è uno che abbia sentito qualcosa, è lei”. “Bene, non penserà  mica???? “Voglio solo sapere, siamo o non siamo a posto???” Lo dica al suo amico Mario che ha avuto il coraggio di dirmi che mi sono appesantita. Con un poco di questa ginnastica qui vedrà  fra tre o quattro settimane… io delle cadute ne farò sempre e se lei vorrà  darmi una mano come ha fatto oggi…. “. Dicono che è uno sport che si può praticare a tutte le età … io dico che ci vogliono dei giovani, altro che gnole!

Lascia un commento

altri post della categoria

[wpuf_form id="14284"]