Sproloquio 1996

Sproloquio 1996

SANDRONE: Zemià n ca si nèe a Modna, mudnàªs ca si nèe descòmed a piaza Granda come mè, extracomunitari mudnàªs e mudnàªs a crescita zero, salute e rispetto. A-v salùt cume a fèva Napoleòun, che dusèint an fa, circa in chi già´ren chè, al tachèva la campagna d’Italia atàªs a Modna… e al vinzìva e al gratèva… al vinzìva e al gratèva.

SGORGHIGUELO: Mo’ alà³ra, popà , l’è quà¡ll cl’ha inventèe al gratta e vinci…

SANDRONE: Gabià n! Tè à©t grà¢t e t’à©-n vinz mai, invèci lò, prà©mma al vinzìva e po’ al gratèva. Per quindi, a-v dà©gh salute! Ma cà³me Napoleòun, al rispèt a-m’al mà¡tt in bisà ca e a cumìnc a dir quà¡ll ca gh’ho in dal magòun. Al savìv ca gh’ham un sà©ndech nà´v? Giuliano Barbolini. Un bel à¡mm, cun la bèrba, cal grata la erre, cal pèr un pritèin dla Cà³rria…

SGORGHIGUELO: Per furtùna cal grata sol la erre… A mè, comunque, a-m piasìva piò ‘na bela ragazà´la, come quà¡lla ca gh’avìven prà©mma…

PULONIA: A me, inveci, a-m piès de piò quà¡st chè, un bel zuvnòt cun du òc ch’i-t fulmìnen… E po’, i dìsen che adèsa in Cumùna i rìghen tà³tt drà©tt chi pèren di bersaglièr…

SANDRONE: Bela forza, a-n n’è stèe elèt dal popolo?

SGORGHIGUELO: Sè, mo’ la zunta al sl’è scelta su misura. Oh,… tà³tt cun la bèrba come lò e un anch cun l’urcìn. A-m srà©v piasù, inveci, che ed stanèli a-gh n’in fà³ss de piò…

SANDRONE: Ogni modo, i dìsen che granèda nova la spà za bèin la ca’. Oh, a-gh-n’è un gran bisà gn, perchè quà nd a vègn a Modna, a-n m’orizòunt piò. Se sta zitèe la gh’iva quel ed bel, i èren propria zàªrt strèdi cl’à©ra un piasèr pasèregh cun al cavà l. Adèsa, inveci, i fan de tà³tt per strichèrli, a tachèr da cors Vitòri… Quand po’ a sun arivèe ind-al piazèl ed la staziòun, a-m sun dmandèe sa i-aviva sbaglièe zitèe… Duv’el andèe cal bel slèrgh d’na volta? Adèsa al pèr adà t sà´l a fèrgh al zà´gh ed l’oca… I vièl dal parco i-en dvintèe bòun per ‘na gimcana. E in-ch’egli ètri strèdi, se t’e-n ghe mà©nga i òc da gat, a-t vin adòs un filibus cal gira còuntra man…

SGORGHIGUELO: Papà , et và©st che al sà©ndech nà´v l’ha tirèe via tà³tt i semà for indùv-a-gh’era scrà©tt Avanti e al gh’ha mà©ss qui cun l’umarcìn verd?

SANDRONE: Mo per forza, adèsa can vin piò fora al sà´ giornèl, l’à©ra armès l’ùnic a fer publicitèe ai socialà©sta… L’ha pruvèe a mà¡tter Unità  al post dl’Avanti, ma al Tar al gh’ha bucèe la proposta…

SGORGHIGUELO: E i semà for vèc che fin hani fat?

SANDRONE: A li ha mandèe tà³tt ad Amamèt, perchè sà´l lè l’ha catèe chi i cumprèva. Chè, infati, i socialà©sta i-en sparì anch da-la zunta e a-n s’i-n cata piò un, gnà nch a paghèrl a pàªs d’or…

SGORGHIGUELO: L’è propria un pchèe, perchè adèsa che a va ed moda al gratta e vinci, lor i à©ren ed sicùr i piò prà tic…

SANDRONE: Tà©s mo’, ca dàªv parlèr mè. A propòsit ed nuvitèe, zemià n, a-i ho let ind-al giornèl che l’Usl la dàªv sistemèr al trà fic a Modna. Va bèin che la circolaziòun veicolistica la va come l’asistèinza sanitaria, cioè l’è quesi fèrma, ma a-n capà©ss l’istà ss sa gh’èintra l’Usl…

SGORGHIGUELO: Papà , a-s dìs à™sler, mà©nga Usl…

SANDRONE: Uslèr? Mo chi el?

PULONIA: Vè, brà³tt spurcaciòun, descà r mo’ cuma a-t’ha insgnèe to mèdra!

SGORGHIGUELO: Stà m mo’ a scultèr. à™sler l’è un inzgnà©r svìzer cal duvrà©v, per sà´l trèinta milièrd, arbaltèr tà³tt quà¡ll cl’è stèe fat infìn adèsa da Fauchè…

PULONIA: Fauchè, à™sler, ma eni tà³tt furastàªr qui chi dà©ven sistemèr al trà fic? Mai pusìbil c’a-n-gh-sia mà©nga un caiòun d’un mudnàªs capà z ed fèrel. E magari spendà nd meno?

SGORGHIGUELO: Mama, Fauchè l’è quà¡ll cal s’ha regalèe la rotà nda dal Tempio e à™sler l’è un cal dìs cal farà  andèr al trà fic damà nd un arlà´i svìzer…

SANDRONE: Mo Uslèr l’ha fat i còunt sèinza i mudnàªs, perchè lò al crà dd d’àªser come a ca’ sua, indove i mezzi pubblici i spà chen al minùt. I mudnàªs, inveci, i spà chen el tabèli del fermèdi…

PULONIA: Mo i-n s’avìven prumà©ss un autobus ogni quèrt d’ora e che al mà sim al pasèva a tersèint mà©ter da ca’…

SGORGHIGUELO: Parole… parole… parole….

SANDRONE: Và ddet, Pulonia, i l’han prumà©ss sèinza badèr ai sciòper di filibustièr. I m’han dà©tt che adèsa, oltre a i orari di autobus, ind-el tabèli a-gh’è anch i orari di sciòper… A ogni modo, zemià n, stèe tranquà©l. Se dà pp mezòra ch’aspetèe, a-n pasa gnìnta, a vol dir che dedlè a des minùt a pasa al corteo di autà©sta in sciòper, ch’iv cà rghen sò e iv pòrten a gratis in pià za Granda, cun el bandà©r e la banda. E a propòsit ed ritèrd, a-m voi scusèr, perchè a sà m arivèe tèrd anch st’an. Erio, al mઠcavà l, arivèe a la rotà nda, al s’è fermèe a magnèr l’à©rba e a-n gh’era và©rs ed tirèrel via… L’è sucès come ind-al piazèl ed la staziòun in dove, un pòch per la gatèra ed la gèint e un pòch per quà¡lla dal trà fic, mè e la Pulonia a-i-avìven pà©rs Sgurghà©ghel…

PULONIA: Mo savì in dove l’era andèe cal spurcaciòun? Al s’era mà©ss atà ch a la vedrèina ed cal negòzi nà´v in dove i và¡nden la roba a luci rosse, mo sè, insà¡mma, a-i-havì capì, al sexy-coop… Bèin, a-n-n’al desciuldèva piò nisùn. Tà nt che Sandròun l’è duvù andèr a zerchèrel… L’è turnèe cun i òc fà´ra da la testa, tà³tt sudèe…

SGORGHIGUELO: Mo lasa stèr, mama, Piotòst, papà , et sintì? I dìsen che st’ètr’an la rotà nda i la tòrnen a desfèr…

SANDRONE: I la desfà n n’ètra volta? Mo fer e desfèr a-n n’è tà³tt un lavurèr? Tà nt, a là´r a-gh’interèsa pòch, perchè a peghèr l’è sèimper Sandròun… Per la rotà nda, inveci, mè a gh’avrà©v propria un bel progèt. Mo perchè in-gh’fani un gran bidè per l’igiene intima delle signorine chi lavòren in zona? Acsè i unirà©ven l’ùtil, al diletà©vol e anch l’igiene… Piotòst, zemià n, cus a-m giv ed cla bresa che i nòster ministradòr i-s pà sen da un a cl’èter ad alta velocità ? Al sendèch al s’è catèe propria ‘na bela gata da petnèr! Oh, i m’han dà©t cl’è turnèe apòsta a ca’ in prèsia dal Brasìl, mla cl’è nàªgher da fer invà©ddia…

SGORGHIGUELO: Mo el dvintèe nàªgher per al sà´l o al nervà´s?

SANDRONE: A voi và¡dder, me, cum’al gh’selta fora adèsa. Nord, sud, sà t-tera, i fà¡ghen mo’ quà¡ll chi vòlen… Sà´l ch’in rìven fin al Bòsch ed Sà¡tta a taìres la ca’ in du!

SGORGHIGUELO: Pà©insa, papà , se al camarèin l’armà gn dedlà  da la ferovìa… e a la mama l’a-gh tacca ed tirèrs la carta igienica da la fnèstra…

PULONIA: Et capirèe s’tan tirèv fora al càªso…

SANDRONE: Alà´ra, stèe mo’ a sintìr, mudnàªs. Se l’alta velocitèe i la fan pasèr a nord, el vachi el se spavèinten e i dan indrઠal lat. Si la fan pasèr a sud, a se smarès al pasarèini dla Brusèda. Si la fan pasèr in cèinter…

SGORGHIGUELO: Mo si la fà©ssen pasèr per cors Vitòri, acsè ‘na bòuna volta a sparà©s tà³tt chi stà´ren scagazòun?

SANDRONE: Mo tès, galbà©der, in cors Vitòri, piotòst, i dà©ven cavèr via le isole del tesoro…

PULONIA: Mo cus’eni le isole del tesoro?

SANDRONE: I-en le aiuole spartitraffico pugèdi in mèz ed strèda, cum a-gh’è anch in vièl Fabrà©zzi…

SGORGHIGUELO: Al tesòr a l’ha catèe i mecà nich e i caruzèr. A forza ed giustèr al mà chini ch’el gh’han sturlèe atà ch quà nd a-gh’è la fumana, i han fat i milièrd!

SANDRONE: E a propòsit ed nuvitèe, zemià n, a bulà¡tta cum’andà mia?

PULONIA: Bulà¡tta? L’a-n srà  mà©nga ‘na nuvitèe!

SANDRONE: Iv và©st ca crà¡ss incòsa? A crà¡ss anch i pensionèe…

SGORGHIGUELO: Mo a sà m sèimper pèra, perchè a cala el pensiòun…

PULONIA: A cala anch i butghèr in cèinter…

SANDRONE: Però a crà¡ss i ipermerchèt…

PULONIA: A crà¡ss al telèfon…

SANDRONE: Per quà¡ll lè, mè a-gh’ho al rimà©di: a mà¡tt sò un alevamèint ed pizòun viazadòr e a fagh al colegamèint Bòsch ed Sà¡tta-Modna: cun un chìlo ed furmintòun, Pulonia, et fèe tà³tti al sbraghirèdi interurbani et và´…

PULONIA: A crà¡ss anch el banch…

SANDRONE: Se, mo’ a cala po’ i interèsi…

PULONIA: A crà¡ss l’abunamèint a la televisiòun…

SANDRONE: Mè st’an a pègh la multa, perchè a-n voi mà©nga ris’cèr d’avèr un pòst in prà©mma fila al Festival ed Sanremo… con Pippo Baudo in braza.

PULONIA: I han chersù anch l’afà©t…

SANDRONE: E anch per cal lavà´r lè mè a-gh’ho la soluziòun. A gnà¡mm zà  da cuntadèin e andà m a fer i camarà nt in ‘na ca’ dal Cumùn. Tant, al dà  via i apartamèint come i fan ai supermerchèt, tre per due…
PULONIA: E po’ a nuèter a-s basta pòch, dà´ cambri, al servà©zzi e un cucinotto…

SGORGHIGUELO: Mama, a srèv mà©ii la Cucinotta…

SANDRONE: Tès, fià´l d’un èsen salvà nd tà´ pèder. A voi dir ai nòster amìgh mudnàªs che n’à©tra nuvitèe cal s’ha regalèe Giuliano i-ein stèe i vigili di quartiere.

PULONIA: Ma sa sà©rvni?

SANDRONE: Dato che tà³tt i dè al Cumùn al fa fer San Martèin ai sà´ ufà©zzi, i vigili di quartiere i dà©vnen insgnèr a i impieghèe cumunèe in dove i dà©ven andèr a lavurèr a la matèina. E spieghèr ai zitadèin cum’i dà©ven fer per catèri…

SGORGHIGUELO: Perchè, i impieghèe dal Cumùn lavòrni anch?

SANDRONE: Tès, che tà³tti al veritèe i-n stan mà©nga bèin dà©tti…

PULONIA: Piotòst, Sandròun, i vigili di quartiere pà³lni fer el multi anca là´r?

SANDRONE: A fer el multi i-en bele abà sta chi à©ter! Anzi, pinsèe che st’an i-en anch furtunèe, i cià pen de piò…

PULONIA: E perchè pò i cià pen de piò?

SANDRONE: Perchè al mà©ll-nuvzèint-nuvantasઠl’è un an bisestìl… Acsè i gh’han un dè de piò per lasèr chi maledà¡tt fuià tt zal sà tta ai tergicristà l… E và©st cl’è un an cun un dè de piò, a degh a i nòster ministradòr chi se sgà gen a finìr i lavà´r ed pulizia dal Dòm, cal bel monumèint chè davanti. Perchè, se no, mèinter i-en ancà¡rra drઠa pulìr al dedrè, a se sporca n’ètra volta al davanti…

PULONIA: Tès mo’ Sandròun, piantala ed dir sol del caiunèd. E lasa parlèr to muièra, se no a m’iscrà©v al Movimento di liberazione della donna, c’a-t starà©vv bèin come un visti nà´v. Ragazà´li, alà´ra, fà mia un pòch ed sano pettegolezzo? Iv sintì Big Luciano? Mo sà©, Pavaròti… Ai-ho let ind-al giornèl cal se mà©ss a cà³rrer la cavalèina anca lò…

SANDRONE: Coià³zzi, a forza ed stèr in mèz a di cavà i… Adèsa ai-ho capì perchè al canta sèimper “Nessun dorma…” A la not al gh’ha quel èter da fer…

PULONIA: Vè, mo’ csa dit? Guèrda e impèra, piotòst. Luciano l’ha ciamèe a Modna Lady Di….

SGORGHIGUELO: Di….t da bòun. Vlìvel dmandèregh di cunsà©lli a propòsit dla cavalèina? La pricipà ssa, dal rèst, l’è onna che ed cavà i l’a-s’n’intà nd…

SANDRONE: Per mè la s’intà nd piò che à©ter ed cavalèr…

PULONIA: Cun vuèter du imbambì a-n s’pol mai parlèr sul seri. Ragazà´li, iv sintì che un mudnàªs al sta per andèr ind-la luna? Mo’ ech sudisfaziòun… T’e-n psiv àªser tè Sgurghà©ghel?

SANDRONE: A pert che tà´ fià´l ind-la luna al gh’è da quà nd l’è nèe, mè su la luna a savrà©v chi mandèregh… Ma sèinza biglià¡tt à©d ritòrn…

PULONIA: Piotòst, ragazà´li, a-v vlìva dmandèr quelch cunsà©lli a propòsit à©d la salsa. Mo el un quel cal sfa in cusèina o ind-chi dencingin che adès i van ed moda? I dìsen che propria a Modna a gh’è un can gròs dal parlamèint cal li vol srèr…

SANDRONE: Ma pusìbil che a Modna a-gh sia sèimper un cal và´ia srèr prima che in che gli èter zitèe i post dove i à¡mm is divà©rten?

SGORGHIGUELO: Perchè, a Modna cus’hani srèe prà©mma che in chi egli èter zitèe?

PULONIA: Tès, muclòun, che tè t’en n’er gnà nch nèe.
Là sem parlèr, che mè a ca’, per a-n pàªrder nà© Baudo nà© la Carrà , a-n gh’ho mai tèimp ed ciacarèr…

SANDRONE: Vè, Pulonia, set che da la Carrà  a-gh voi andèr anca mè? I dìsen cla fa i mirà col! A gh voi dmandèr se inveci ed fer cumparìr di parèint chi à©ren sparì, la fà³ssa bouna ed fer sparìr qui ch’a gh è… Sè, perchè fra cal sgarbadà z à©d Sgarbi e cal milanèsta à©d Berlusconi, t’è sèimper lè à©ch tatt davanti alla televisiòun…

PULONIA: Perchè, mi consenta…, à©t gelà´s?

SGORGHIGUELO: Be’, tès mo’ mama, che adès l’è arivèe al mumèint dal mઠdiscòrs… Spurtìv à©d Modna, ca gh’avì al tifo e anch la scarlattèina, mo’ csa gìv à©d la nostra squèdra, che piò la pà©rd e piò a gh è del curdèdi per cumprèrla?

SANDRONE: Dal curdèdi? Dal scurièdi, a-gh vrà©v… A-i-ho paura che cla societèe l’è l’a-n la và³ia nisùn, gnanch a gratis…

SGORGHIGUELO: Mo csa sàªt tè, popà , ed chi zà´ga in zal e blò?…

SANDRONE: Tès, bagià n, che a la cinza a gh’ho zughèe anca mè, a i mઠtèimp. A-iera in del risà©rvi dal Bà³sch à©d Sà tta…

SGORGHIGUELO: Sàªt sa gh’è? A sà m sfurtunèe cà³me i can in càªsa, per via di nà¡mm…

SANDRONE: Per via di nà¡mm?

SGORGHIGUELO: Sè, papà , mo sa và´t cla faga na squèdra cla gh’ha un ceintravanti cal s’ciama Muoio? Na dmà nga, in tribuna, un tifòs l’ha tachèe a sbraièr “Muoio, Muoio!…”. I-en arivèe i infermà©r ed Modena Soccorso e i l’han purtèe a l’ospedèl. E po’, csa dìt ed cl’alenadòr chi han cazèe via che è poc e c’a-s ciama Regno… Savìvni mà©nga, i dirigèint, ca sà m in Repubblica? Mo cal l’avlà©s vlù al presidèint Degli Albertini, cl’è un còunt? Del rèst, i-gh l’avìven tà³tt cun Regno. Pèinsa che i avìven anch propòst à©d cambièr al al Padre Nostro…

PULONIA: Bèin, mo csa gh’èintra, adèsa, al Padre Nostro?

SGORGHIGUELO: Perchè a un zà©rt pùnt, a-s dìs… “…venga il tuo Regno”… Piotòst a-m pèr giòst fer gli auguri a Melotti, finalmèint un mudnà©s, al nà´v alenadòr cal taca dmà nga countra l’Alesà ndria. Mo cambià m descòrs, cl’è mà©ii. E per pasèr all’automobilismo, popà , csa dìt dla Ferari, cla tòlt un pilota già  bel-e scumachèe…

SANDRONE: T’è pròpria un galbà©der. Vè, mo csa t’hani insgnèe a scà´la? A-s dìs Scumachèr…

SGORGHIGUELO: Del rèst, se al Modna a-n vìnz mà©nga e la Ferà ri…

SANDRONE: … pure…

SGORGHIGUELO: … a gh è sèimper la Daytona Las…

SANDRONE: Las…mel dir, vè, cla squèdra lè la va avanti a forza à©d braz. Ma à©d chi braz lè a gh n’è dimà³ndi bisà gn anch in campagna… E a propòsit à©d campagna, chèr i mઠmudnàªs, a-v còunt quà sta e po’ a vagh via, perchè a-i’ho parchegèe la caròza in via Scudari, in dove i han mà©s al divièt ed sosta con rimoziòun garantìda e infà ti a gh è sà´l à©l mà chini di sgnà´r dal Cumùn… A-n vrà©vv catèr quel da dir cun onna à©d cal gà fi in stanèla ch’i-n’a-n perdunèe la multa gnà nch al sà´ comandà nt… Mo, iv sintì che bèli nuvitèe a gh è in politica? A crà¡ss de tà³tt… Bèin, mè, tant per stèr da la pèrt di ptòun, ai-ho piantèe un po’ d’ulìv, soquà nti quàªrz e dimà³ndi cespà³lli ed tà³tt i culà´r… A-n se sa mai! Ai-ho fat al parlamèint in campagna…

SGORGHIGUELO: Ma, popà , nuèter, in campagna, a-gh’ham anch del bà©sti…

SANDRONE: A-n te preocupèr, ch’i-n mà nchen gnà nch in parlamèint… Cun la diferèinza che quà¡lli chi stà n in dla stala i san d’àªser del bà©sti, inveci qui ed Rà mma i crà dden ed salvèr l’Italia… Pòvra Italia…

PULONIA: Ragazà´ e ragazà´li, prà©mma d’andèr via, però, a và³ii fer due salùt. Un l’è per al nà´ster arzivà¡schev, cal lasa al Dòm dà¡pp soquà nt an ch’l’è a Modna. Al s’è tant inamurèe dla nà´stra bela zitèe, cl’ha decìs ed restèr chè anch da pensionèe. Cl’à©ter l’è per un mudnàªs ch’a-n gh è piò, al cavalèr Giorgio Fini. Al s’ha lasèe propria du màªs fa, per vulèr in paradìs… L’à©ra un amìgh dla Societèe dal Sandròun e d’à©d tà³tt i mudnàªs. A sun cunvìnta che anch da la sò, in mèz a-i zampòun e i turtlèin cl’ha preparèe per i à nzel, incà´ al se stia guardà nd. E adèsa a-v dev fer ‘n’arcmandaziòun. Dmà nga desdòt, purtèe tà³tt i putèin in custòm a la Mascherina d’oro, al Teatro Sacro Cuore in viale Storchi. A-n-v’desminghèdi mà©nga…

SGORGHIGUELO: A-m’arcmà nd, a-v’aspàªt tà³tt. E fèe come mè, gnì cun la mama e al papà …

SANDRONE: Tà©s, mo’, c’l’è gnù tèrd… E a-v dàªv salutèr da bòun, come l’ha fat in televisiòun Scalfaro, al rezdà´r gròs dal Quirinèl… Lò l’ha dà©t che se l’Italia la se sfòrza l’a-gh la fa. Mè a-v degh: sperà m cla se sfòrza, ma sèinza spurchèrs i mudà nd! Piotòst, mudnàªs, dàªv da fer cum a-i sèimper fat. E stèe ancà¡rra de piò atachèe a cla piòpa èlta e slanzèda, piantèda ind-l’umbrèghel ed Modna, cla s’ciama Ghirlandèina.

Lascia un commento

altri post della categoria

[wpuf_form id="14284"]