Sproloquio 2001

Sproloquio 2001

SANDRONE – Mudnà©s à©d Mòdna, mudnà©s ch’a-i-avà® scavalchઠal sà©col vèc’ e a sà® arivઠin dal “ventunesimo secolo”, Zemià n clonઠe Zemià n ch’a sà® sèimper mà©no dòc, zitadèin arià³s cun e sèinza permà ss à©d sogià³ren, automobilà©sta cun e sèinza marmà©tta catalizèda, a-v salùt tà³tt quant in masa. Mo’ che bèla nuvitàª, a sà m arivઠin ritèrd anch st’an. Un po’ per via dal trà fich e un po’ perchè, quand a sun arivઠin Staziòun dal Bòsch à©d Satta, a-n mà© catèva piò. Quà lla lè la-n pèr mà©nga œna staziòun. Per i biglià tt a gh è da fèr a cazòt e in sà©la d’aspèt, cà³me minìm, a gh và³l la guèrdia dal còrp. E po’, tà³tt chi bàºrtel a rà³di pèr aria… S’pà³l-n-i mà©nga ricoverèr in un depòsit cà³me Dio và³l? E cal brà³tt bancà tt pèr i là©bber?

SGORGHIGUELO – Popà , bèda ch’l’è provisòri.

SANDRONE – Sè, provisòri! Ma da soquà nt an? Quand l’è stઠpussìbil, a-s sà m aviઠper cà³rs Vitòri. A m’è gnà» al sangià³tt. Pèr risòlver al problèma di stà³ren, i han pudઠi à©lber. I han fat cà³me qui che, cun l’aqua spòrca, i han cazઠvia anch al ragazà³l. Adèsa, di usઠscagazòun a-n gh n’è piò, ma a-n gh è piò gnanch èl bròchi dà©l pianti. Ogni zinch minùt, però, a-s sèint listà ss un zigh mecà nich ch’al duvrà©vv spavintèr i stà³ren, invà©ci al fa gnir i sgrisà³r a chi pasa per la strèda. Comunque, mudnà©s, stઠsò à©d morèl, perchè l’è teimp d’eleziòun e la situaziòun la pà³l sà³l.

SGORGHIGUELO – Andèr pà©z.

SANDRONE – Tès, barbaiòch. La zitઠla srà  tà³tta arnuvèda, perchè qui dla Cumùna i dà©ven fèr bèla figùra. I m’han dà©tt che al sà©ndech al gh ha intenziòun, finalmèint, à©d turnèr a fèr tà³tt i merciapઠà©d largo Garibaldi.

SGORGHIGUELO ¬ A srà©vv anch à³ra, perchà© a gh è dà©l busi che, quand a pià³v, a-t arìva di sciatèin ch’i pèren qui dla Jacuzzi che la mama l’ha vlà» per Nadèl.

SANDRONE – E po’ al farà  nà³va tà³tta l’iluminaziòun à©d via Giardini, in dà³ve adèsa a-n s’vadd un òrba gà zza. I progrà ma i à©n tant. Però, quèlch sugerimèint a Giuliano a gh al và³i dèr listà ss. Decìdet mo’ œna bòuna vòlta a risòlver al problèma di parcà gg’ in cèinter. I ministradà³r dla Cumùna i prumà tten, i prumà tten, ma à©d concrà©t a-n s’vadd mai gnint. Sà³l che i pòst per à©l mà chini al cinema Adriano e a l’Odeon, qui avsèin a la staziòun e qui sà tta i viઠdal Parco i-n sparà©ssen cà³me chi pòst à©d lavà³r ch’i gh fan publicitઠa destra e a sinistra, ma a-n sà© sa mà©nga in dà³ve i sìen andઠa finìr. A-n s’capà©ss mà©nga cà³me mai in un paà©s in dà³ve la disocupaziòun la dà  tant pensà©r, adèsa tà³tt i zà©rchen di operai e di impieghàª.

SGORGHIGUELO – Mè a-m mà© fagh mà©nga catèr.

SANDRONE – Comunque, lasà mla lè, perchà© cum’al giva cal mઠamìgh: “Piò la-s mà sda e piò la pà³zza”. Ministradà³r, decidìv a fèr un parcà gg’ sà tta piaza Mateòti, cum’a gh’è a Pèrma sà tta la Pilotta e a Bulègna sà tta a piaza Ot d’Agà st Tant per quall ch’la sà©rv piaza Mateòti!. L’è dvintèda pà©z dla mà sa drઠda cà  nòstra. Alà³ra, piotòst che cla tà nda in dà³ve i fan tà³tta cla gatèra fin a tèrd, che qui chi stan lè à©d cà  i-s lamèinten, a srà©vv mà©i ch’i purtà©ssen lè al circo Togni. Almà©no, a gh srà©vv di paià z piò seri. Insà mma, bisà gna che la zitઠla faga tulà tta.

SGORGHIGUELO – C’sa và³-t dir, ch’i farà n di cèso nà³v

SANDRONE – C’s’è-t capà® ignorà nt? Comunque, a gh và³l anch à©d qui lè. Oramà i per spà ndèr aqua in un bar dal cèinter, oltre a urdnèr un cafè o un bicà©r d’aqua minerèl a gh và³l la chèrta d’identitàª. Un bisègn impruvìs al cà sta piò che fèr claziòun. E po’, quand tà© dmand la cèva, i barà©sta i-t fan i raz cà³me sà© pissèr a fà³ssa un pchàª. Ministradòr, dèv œna mòsa, perchè s’l’è và©ra ch’a-i-avà® inprumà©ss à©d gnir incòuntra ai bisègn di mudnà©s, badઠche a fèri i vìnen tà³tt in piaza Granda

SGORGHIGUELO ¬ Ve’, popà , turà n-i di autobus ancà rra piò langh?

SANDRONE ¬ L’è impusìbil. Di autobus fà³ra tà ia a-n gh n’è piò. I han cumprઠtà³tt qui dl’Azienda. Al problà©ma l’è ch’i gh strà©cchen e in via Farini i s’incà stren. Giuliano, prà³va a regalèr a Galerani, l’ascensà³r al trà fich, un mà©ter e un cumpà ss per tà³r mà©i à©l misùri dà©l vultèd! Comunque, a-n và© dèdi pensà©r. Acsè langh i pà³len sèimper servìr per bluchèr al trà fich al giuvidè à©d evitèr l’inquinamèint. Bà sta piazèren un a San Là zer e un a la Madunèina.

SGORGHIGUELO – E po’, Zemià n, avìdi un po’ à©d pazìnzia. Pensઠche fadìga i han fat i mericà n per fà©r un “bus” sà³l

PULONIA – Vuèter dà» a sà® propia dà´ bacchi santi, a-n và© va bèin pròpia gnint in sta bèla zitàª. Pensઠche adèsa a gh avà m anch à©l cadà tti

SGORGHIGUELO ¬ Mama, a-m piasrà©vv andèrgh ambrà³s, ma acsè in divisa à©-m mà tten in sudiziòun. A gh è al perìcol che a fèregh di simitòun à©-t dà ghen œna stmana à©d cela à©d rigà³r.

PULONIA ¬ Tè fa a mà³d, ch’a-n sucà©d gnint. àˆ-t và©st, piotòst, tà³tta cla cagnèra adrઠal Grande Fratello? Cristina, la biundèina ch’l’ha vint, la parìva ch’la fà©ssa, ch’la fà©ssa, e, invà©ci, quà lla ch’la s’è fata fotografèr nuda nèda l’è stèda cla brèsa smòrza à©d Marina.

SANDRONE ¬ Smà ttla mo à©d parlèr à©d cla zanglèda lè. I s’han fat và dder per di mà©s di ucaròt chi magnèven, chi bvìven, chi cantèven.

SGORGHIGUELO ¬ Chi fèven

PULONIA ¬ Tès spurcaciòun, che mè a-t sèr per trà® mà©s in clumbèra, ma da per tè

SANDRONE – Insà mma, i fèven à©d tà³tt mà©no che lavurèr. E po’ i han ciapઠanch œna mà³ccia à©d sòld. St’ètra vòlta, al Grande Fratello a t’iscrà©vv anca tè. Cus’a gh và³l, la laura? In fat d’ignorà nza, tra tè e là³r a gh srà  al fil dla pulèinta. L’ùnich problema l’è che tà©-n cat un èter Taricone

SGORGHIGUELO – Cal ghignà³s!

PULONIA – Tès, invidià³s!

SGORGHIGUELO – A vrà  dir che prà©mma à©d mandèr la dmanda a qui à©d la tivi, invà©ci d’andèr a sghèr al fèin in campagna, a vagh in palestra a fèr al budi-bolding e per alenèrem a stagh srઠper un mà©s in fila in dla tà©sa.

SANDRONE ¬ Mè, un cà³me Taricone, dà´ spali rubèdi a l’agricoltùra, al mandarèvv a fèr so la masa.

SGORGHIGUELO ¬ Ve’, pòs-i-a dir la mia a propòsit à©d la zitઠnà³va che i nòster ministradà³r i-s và³len regalèr? Oramai a Mòdna, fra la mà©rda di pizòun e quà lla di can, bisà gna fèr al slalom gigà nt sui merciapàª. Perchè al Dìuren in piaza Mazini i-n gh fan un cèso pùbblich per i can? La-n srà©vv mà©nga ‘na brà³tta idea. Pchઠche i can i-n gh à ven dirà©tt al và³t, senò i l’avrà©vven bèle fat!. Piotòst, è-t sintà® che i leòun dal Dòm i à©n dvintઠvà©rd da la rà bia perchè i-n n’i pulà©ssen piò? L’èt’r an i han dઠla cà³lpa a di bòun da gninta chi avìven scambiઠla nòstra bèla cà©sa per un pisadà³r, ma stavòlta, invà©ci, per San Silvèster, cun i Nomadi in piaza Ramma a-n n’è sucès gnint à©d mèl

SANDRONE – I nomadi in piaza Ramma? Perchè a-n gh è piò pòst in via Baceliera? E a propòsit à©d pòst, ve’, a-m vin in mèint la Posta. la Posta à©d via Emilia. La fa gnir gòmit dèinter e fà³ra. Fà³ra l’è ardà³tta ch’la fa pèina e dèinter… pà©z. Mudnà©s, a-v dagh un cunsà©lli. S’a vlà® che i avgà³rri i arìven puntuàª, qui à©d Nadèl mandèi pèr Pasqua e qui à©d Pasqua mandèi pèr Nadèl. Magari, aspetઠfin a San Stà©ven. Comunque, a-n n’è mà©nga l’ùnich ufà©zzi statèl mà©ss mèl. Sà®-v mai andઠa la Motorizaziòun? A gh è dà©l fili ch’à©l tà chen fà³ra da la pòrta e bisà gna tà³r al nà³mmer cà³me a la Coop o al Poliambulatori in dà³ve i chèven al sà nghev. I disen ch’i à©n “in sotto organico”. E alà³ra? Tulà® i impieghઠin dà³ve i gh crà ssen. Ad esèimpi, a la Biblioteca Estense, dà³ve per zerchèr di là©bber a gh è un esà©rcit d’impieghઠch’a sà mbra d’à©ser al Sèst Campèl. San-i mènga che adèsa a gh è al computèr e Internèt?

SGORGHIGUELO – A propòsit d’Internèt, popà , a và³i dir a tà³tti chà©l bèli ragazà³li ch’à©l s’ascà³lten che pèr mè a-i-ho avà©rt un sit ch’al s’cià ma www.Sgorghi.Boscodisotto.com. Tè, invà©ci, pèr fèr un ripà s, a t’ho iscrà©tt “alle lezioni di sesso” ch’i fan su www.Stradanove.net

SANDRONE – Bèda ai tà´ interèsi, che ai mઠa gh pèins mè. A propòsit d’interèsi, i-v sintà®? Và©st che la Banca Popolèr dl’Emilia Romagna l’ha cumprઠal Banch à©d Sardègna, i m’han dà©tt che adèsa i interèsi dal còunt corèint i s’i pèghen in tanti fòrmi à©d pecorino. Almeno, sperà m ch’i i pèghen, mènga cà³me qui chi han sferghઠal pòver Pavaròti, che in piaza d’àˆrem l’è gnà» tanti vòlt a cantèr pèr beneficèinza.

PULONIA – A-m fè-v dir quèl anch a mè a propòsit à©d Luciano? A sun cuntèinta che lò e Nicoletta i fìlen “in perfetto amore”, ma a-m piasrà©vv che lઠla gh dà©ssa un bòun cunsà©lli. Và©st ch’al s’fa sgurèr tant sòld dal tas e al n’ha dઠun vagòun a l’Adua, la pròsima vòlta, œna pèrt dl’incà s dal conzà©rt ch’al la dà ga per la nà³va sà©d dla Rosini. Intà nt, l’è à³nna dà©l societઠcentenà ri à©d Mòdna e po’ l’è la corèl in dà³ve sà´ pèder Fernando, per tant an, l’è stઠun di mià³r curà©sta e lò l’ha imparઠa cantèr acsè bèin.

SANDRONE – Brèva, œna volta tant a sun d’acòrd tà©gh. Piotòst, a vrà©vv savà©r dai ministradà³r che fin l’ha fat al cafè ch’al dà©v avrìr chè satta al pòrdegh. A in parlà m tà³tt i an, ma a-n s’vadd ancà rra gnint. Cum’à©-la? A-n vrà©vv mà©nga che cla concesiòun lè la fà³ssa stèda mandèda via per posta.

SGORGHIGUELO – No, pèr vrir i và©ren, ma qui chi han vint l’apà©lt i à©n di mesicà n e al pòst dal lambrà³sch i-s darà n da bà vver dla techìla. Sicùra che pèr sferghèr à©l nòstri coperatìvi a gh vlìva pròpia sà³l di mesicà n… E a propòsit à©d coperatìvi, savì-v che, tra Casnèlb e Furmà©zzen, a gh è œna butà©ga à©d fruta e verdùra ch’la-s ciamèva “Il cocomero” e ch’la stèva pèr andèr in scartòz? Bèin: adèsa la-s cià ma Ipercoc e la va da Dio…

SANDRONE – A-n dir dà©l caiunèdi. Piotòst i m’han dà©tt che al cavalcavia à©d Ciro Menòti i al ciamarà n Cima Maserati e in zà©mma, per i ciclà©sta piò lòfi, i gh mitrà n un distributòr d’osìgen. Chi pasarà  per prà©mm lè sà³vra e anch sul cavalcavìa à©d la Madunèina al vinzrà  al Gran Prà©mi dla muntà gna. Al prà©mm pòst in clasìfica al darà  la posibilitઠà©d girèr al giuvidè anch sèinza la marmà©tta catalizèda. Un bèl lavà³r anch qual lè: al sà©rv cà³me casca e po’ blà©sga…

SGORGHIGUELO – Sà³l ch’i-n fà ghen cà³me cun l’èlta velocitàª, ch’l’è acsè èlta e acsè veloce ch’la-s dà©v ancà rra và dder

PULONIA – Vuèter dà» a parlઠsà³l da amm. E a chà©l pòvri dann ch’à©l dà©ven andèr a fèr la spà©sa, a-n gh pensઠmenga? L’ètra stmana, a sun gnùda a Mòdna pèr và dder s’a gh à©ra quèl in liquidaziòun à©d taia un po’ budà nta. Mo’ a-m sun pà©rsa!.. A vlìva tà³r un filìbus per gnir in cèinter da la staziòun, ma a-i-ho và©st sà³l al nà³mmer trà® ch’al va a Montfiurèin, al nà³mmer quà ter ch’al va a Belà ria, al nà³mmer sઠch’al va a Forlì e, adiritùra, œna curà©ra ch’la va a l’aeropòrt. Alà³ra a sun gnùda a à³ngia fin sà tta al Pòrdegh dal Colà©g’ per andèr a la Standa. A-i-ho fat apèina in tèimp, perchè adèsa, in cèinter, i han srઠanch cla butèga lè… à“nna adrઠcl’ètra: Scaltriti, Maria Vittoria, à©l librerìi à©d Panèin, Lord, Galèria tessùti e pèr finìr anch la Standa. A pèr cum’a quand in campà gna a vin la murìa in dà©l galèini. E s’in gi-v à©d tà³tta la roba ch’la crass, nonostà nt i ministradà³r à©d Ramma i dà©gghen: “tutto va bene madama la marchesa”? A crass incòsa: l’aqua, la lus, al gas, al rà³sch, la tivi, l’autostrèda, al treno, al telà©fon, l’Ici, per a-n dir dla benzìna ch’la dà  i nà³mmer cà³me al zà³gh dal lòt. E adèsa à©l gafi à©l crà ssen anch à©l multi. Per fòrza. I li han dvùdi mà tter in riga cun l’inflaziòun. Comunque, per la fà©ra à©d Sant Antà nni, à©gli han fat un bèl arìv: su i divià©t à©d sosta à©gli han scambiઠal protetà³r di Zemià n cun quall dà©l bà©sti. E per tgnirla cùrta, dà nn, s’a vlà® spà nder mà©no, a-v dagh un cunsà©lli: paghઠin euro, acsè a imparઠa cuntèr cun la munà©da nà³va e, almeno, a-v sembrarà  à©d spà nder la metàª

SANDRONE – A-n parlà mma à©d sòld, ch’a-m vin i sgrisà³r là ngh al filòun dla và©tta. In campagna la va sèimper pà©z. Epùre, i cuntìnuen a batzèr di partà® nà³v cun di namm lighઠa la tèra. Adèsa, dòp al garòfen, la quà©rza e l’uliv, l’è la vòlta dla margarà©tta e dal girasà³l. Ma s’i-s’guardà©ssen in dal spèc’ e almà©no un di nà³v, i polìtich i al ciamà©ssen “partito delle facce di bronzo”. Sè-t quant iscrà©tt

SGORGHIGUELO – L’è cà³me cla nà³va fèsta ch’i han importઠda l’America, Halò Vèin, ossìa al dè ch’a vin fà³ra œna mà³ccia à©d zà³cchi. Ma in parlamèint, alà³ra, Halò Vèin i l’han sèimper festegèda sèinza fèrsel savà©r

SANDRONE ¬ Eh, ma tà³tti à©l veritàª, Sgurghà©ghel, à©-n stan mà©nga sèimper bèin dà©tti!

SGORGHIGUELO – Ve’, popà , mèinter a navighèva in Internèt a-i-ho lèt che adèsa per nuèter mas’c’ a gh è al “pillolo del giorno dopo”. In tà³ggh-i-a in farmacia un pòch per mè? Per tè no, perchà© a gh vrà©vv œna pillola da tà³r sઠmà©s prà©mma…

SANDRONE – Gabià n, ai mઠtèimp l’unica pillola ch’a tulìva l’à©ra œna Golia pèr tirèr mà©i al fiàª. Tè, invà©ci, anzichè pensèregh al dè dòp, pèinsegh al dè prà©mma, ch’l’è mà©i. Piotòst, lasèm finìr al descà³rs dla campagna, ch’la pèr ch’la-m pà sa e po’ la va sèimpr pà©z. A gh manchèva sà³l la mucca pazza. A-i-à©ra preocupઠe a la mઠGigia a gh ho fat fèr œna visita à©d contròl. La-n n’è mà©nga mata, i gh han catઠsà³l un pòch à©d sistema nervà³s. Adèsa, però, per via à©d tà³tti à©l protèsti in gir per l’Italia, qui di Cobas dla chèrna e dal lat i l’han vlùda cà³me controfigura dl’Ercolina. E la Gigia i m’l’han nolegèda a desmà©lla franch al dè. Sà³l ch’l’è sèimper in trasfà©rta. E adès, un pòch per al strèss e un pòch perchà© la s’è muntèda la testa per via ch’l’è sèimper in tivi, la-n mà© fa piò lat. Po’ a sun preocupઠper via à©d tà³tti stà©l là©g’ comunitari nà³vi. La sfà³ia i la fan anch sèinza i à³v, la cecolèta sèinza al cacao, l’asઠbalsà mich i al là sen fèr anch a Napoli e i zampòun a Belluno. A-n gh è piò religiòun.

PULONIA – A gh cala sà³l che adèsa i là sen fèr i turtlèin sèinza al pà©st!

SANDRONE – L’ùltma, però, la li bat tà³tti. A-i-ho lèt in dal fà³i che adèsa i và³len fèr anch al lambrà³sch transgenico. Che mè, po’, a-n so gnanch s’a-s và³ia dir. A-n gh calarà©vv èter. L’à³vva la và³l ancà rra sgualzìda cun i pàª.

SGORGHIGUELO – Popà , dagh mo’ un tai, ch’l’è un’à³ra ch’à©t ciacà r. Adèsa a và³i parlèr mè a tà³tt i sportìv mudnà©s che finalmèint i gh han mutìv d’à©ser cuntèint pà©r cà³me à©gli à©n andèdi à©l còsi in cà  dla Ferari e à©l stan andà nd in cà  dal Mòdna. Tifà³s à©d la Mec Larèn: “Tremate tremate, le rosse son tornate”. Scumakèr l’è campiòun dal mand e i l’han fat zemià n onorà ri. Luca di Monteprezzemolo l’ha dà©tt che st’an a gh à m œna machina ancà rra piò tògo per fèr al bis. Tòt, al diretà³r à©d Maranèl ch’al pèr Topo Gigio, l’ha dà©tt ch’al resta chè. A sà m in œna batta à©d fèr. Pà©r al Mòdna a và³i dir che s’a sbaglia De Biasi a sbaglia tà³tta la mlunèra. A sà m prà©mm in clasìfica e la promoziòun in B la-n pà³l manchèr. A sun cuntèint anch per Gigi Muntagnà n che da lassò, sà³vra œna nà³vla fata a tribuna, tà³tti à©l dmanghi a-s tà³s à©l sà´ sudisfaziòun. E po’ a và³i fèr i avgà³rri a Bertolotti, ch’l’ha ris’cઠla và©tta per œna carugnèda viglià ca d’un zugadà³r che per furtùna l’à©ra sà´ amìgh e l’aviva apèina vint la partìda… S’i-n s’fà³ssen mà©nga cgnusà» e l’avà©ssa pà©rs, c’sa gh fèv-el? Gh sparèv-el?

SANDRONE – T’è parlઠcà³me un là©bber stampàª. Mo’ c’sa fè-t? Frequèint-et à©d nascòst i cà³rs del Cepu cà³me Papi e Del Piero? Comunque, mudnà©s, da stà© balcòun, a và³i dir che per la prà©mma volta in tant an, st’an, l’òt à©d dicià mber, in ucasiòun dla fèsta dla Madà nna, chè sà³vra, à³ltre al Và schev, a gh à©ra œna masa à©d gèint. A-n vrà©vv che d’ora in avanti a gh vlà©ssa l’agenda per prenotèrel, perchè stà© balcòun chè, arcurdèvel, i ministradà³r dla Cumùna “in comodato gratuìto”, cà³me i dìsen qui chi san à©d là ttra, i m-l’han dઠa mè! E adès, prà©mma à©d salutèrev, a vlìva parlèr ancà rra un pòch di problema dla nòstra bèla zitàª, ch’i à©n po’ sà©imper i stà ss. Adèsa i và³len tirèr via à©l botèghi oscuri à©d piaza Venti, ma mè a dmand: i-n gh psìven pensèr prà©mma à©d fèr-l-i fèr a un archità t à©d ghà©gna?

SGORGHIGUELO ¬ S’a al gh l’avìva, la ghà©gna, adèsa al l’ha pà©rsa!

SANDRONE ¬ E i-v và©st cus’i han fat cun al cavalcavìa dla Nonantolà na? Un mazèl. Adèsa a gh è da fèr ancà rra qui dla Vignolèse e dla via Emilia. Alà³ra, a và³i dèr un cunsà©lli a Barbolini e a Galerani. Per fèr un progèt cum’a-s dà©v, già  ch’a gh sà m, famm fèr un cuncà³rs a soquà nt caruzèr! Tant, finora, i piò dirèt interesઠa la viabilitઠdal cavalcavìa dla Nonantolà na i à©n stઠpròpia là³r. E dal Pian dal trà fich d’Huslèr c’sa gh è armès? Adèsa, a pèrt i viઠdal parco, in dà³ve a parchèger a-n sà© sa mà©nga s’a sia piò custà³s o pericolà³s, i fan tà³tt a l’arvà©rsa à©d prà©mma. Ciro Menòti, vièl Reiter e vièl Fabrà©zzi i turnarà n a dà ppi sà©ns à©d mèrcia. Và©st che fèr e desfèr l’è tà³tt un lavurèr, perchè, già  ch’a gh sà®, a-n turnઠa mà tter cà³me prà©mma i viઠdal parco? Ciovè, œna circonvalaziòun naturèla, cà³me quà lla à©d Bulègna ch’i s’invidièven tà³tt. E per finir, sòl dà´ paròli a propòsit èd Gerry. A-m’in despiès, ma al sà©ndech cla pòrta lè i gh l’han pròpia srèda in dla ghà©gna…

SGORGHIGUELO – E adèsa, alà³ra, per andèr a lavurèr cuma fa-l? Va-l dèinter in dla Cumùna per la fnèstra?

SANDRONE – Tès, galbà©der, ch’a pà©rd al fil dal descà³rs. Un po’ a la volta, al progèt inizièl à©d Gerry, dà´ bèli gru ch’èl srà©vven servìdi anch pèr fèr al sbagà i dl’usdèl à©d Sant Agustèin, per via dla bulà tta al s’à©ra ardà³tt a pòch e gnint. Cun i sòld ch’i gh ìven mà©ss a dispusiziòun, sè e no, Gerry al psiva fèr œna tarr èlta cà³me la funtà na dla Bà©ssa. Mà©i acsè. Giuliano, và³-t un cunsà©lli? A Gerry, ch l’è un gran archità t, fagh fèr al museo dl’automòbil sportiva. Ferari, Maserati, De Tomaso, Stanguelini, Bugati, Lamborghini: cla ròba lè a gh l’avà m sà³l nuèter in tà³tt al mand. Al dvintarà©vv un atraziòun internazionèl. A visitèrel insà m a la cà  in dà³ve l’è nઠFerari, ch’la dvintarà  prèst un museo, cum’a v’avìva sugerà® al fà³i dà» an fa, i gnarà©vven da tà³tt al mand.

PULONIA – Ragazà´ e ragazà³li a-n và© desminghèdi à©d gnir dmà nga matèina in piaza Granda quand Sandròun l’incuntrarà  tà³tti à©l scà³l e dmà nga dòp pranz a la Mascherina d’oro, che cà³me tà³tt i an la Societઠdal Sandròun l’organà©zza al Teà ter à©d Santa Agnese. E po’, mudnà©s, mè, mઠmarà® e mઠfià³l, sà bet e dmà nga, a gnarà m in cèinter in mèz a vuèter a fèr dà©l cià cri in dialà tt, a fèr dà» pas sà tta al Pòrdegh dal Colà©g’, per stèrev piò avsèin e anch cgnà ssrev mà©i…

SGORGHIGUELO – Cum’a giva quall: “Portateci i vostri bisogni su una carta” e nuèter a i purtarà m in Cumùna.

PULONIA – T’è sèimper al sòlit melnà tt. Piotòst, ragazà³li arcurdèv anch à©d gnir martedè, ultma sira à©d Carnevèl, al Gran Vegliòun mascherઠorganizઠda la Societઠdal Sandròun al Mac 2. Gnà® tà³tti in custà³m

SGORGHIGUELO – E anch sèinza

SANDRONE – Pià ntla, Sgurghà©ghel! E ora, prà©mma dal salùt finèl, a gh ho da fèr œna lamentà©la a la Societઠdal Sandròun, ch’l’organà©zza al mઠarìv in zitàª. Sà©, perchè, st’ètr’an, in di manifèst murઠchi anùncen l’ora dl’arìv dal Bòsch à©d Satta, “mi consenta”, a gh và³i anch la mઠfoto a culà³r. E bèla granda, a m’arcmà nd. E adèsa l’è pròpia gnà» al mumèint di salùt. Mudnà©s, magnàª, bvà® e stઠin salùt. E stઠancà rra de piò atachઠa cla piòpa, èlta e slanzèda, piantèda in dl’umbrà©ghel à©d Mòdna, ch’la s’cià ma Ghirlandèina

Lascia un commento

altri post della categoria

[wpuf_form id="14284"]