Sproloquio 2000

Sproloquio 2000

SANDRONE – Mudnà©s à©d Mòdna! Mudnà©s dl’èlta, dla Bà sa e a mèza via, zemià n scampઠa l’influèinza, a-v salùt tà³tt quant in masa. I-v và©st la nuvitàª? A-m sun dà©tt: Sandròun, a sam in dal Domà©lla, siamo nel 2000, tà©-n pà´ piò arivèr in caròza. Anch perchè, ormai, a-n s’cata piò un bus per parchegèr la mà china e, se un al và³l arivèr puntuèl in cèinter, o al vin a à³ngia o a-s fa paracadutèr. E alà³ra, a-i-ho tòlt a nolagg’ un reoplà n e a-m sun fat cazèr zò. Fat i còunt, a-i-ho spà©s mà©no che a lasèr la caròza soquà nti à³r in dal parcometro.

SGORGHIGUELO – Vè, popà , mo’ a-t sambra un quèl da gnint al Domà©lla? T’sèint-et piò important? Mè, gnanch un pòch. E po’ a gh è un quèl ch’a-n n’ho ancà rra capà®. Dimà ndi i dìsen che cun al Domà©lla l’è cambiઠal sà©col e a sam entrઠin dal tà©rz milà©nni, di èter i dìsen ch’a-n n’è và©ra gnint. A-n so piò che capèl mà ttrem in tèsta…

SANDRONE – Secà nd mè, l’è stèda tà³tta ‘na muntadùra per fèr ‘na gran sbarachèda per dà´ vòlti adrઠfila: l’ètr’an e po’ anch st’an. E lasa ch’i dà©gghen! Piotòst, tè ch’à©t gh’à©r, Sgurghà©ghel, c’sa dit dal concerto à©d l’ùltem dl’an?

SGORGHIGHUELO – Mè a-m sun divertà® un bèl pòch. Sà³l pchઠche, per via dal fradd a gh fà³ss dimà ndi pisarà³la e che quèlch bòun da gnint l’à bia cunfùs al Dòm per al Diùren. Sà© qui dla Cumùna i avà©ssen pensઠanch alle necessità  idriche dla marà ia, i avrà©vven psà» tà³r da i sà´ amìgh dal Fèstival dl’Unitઠchi bઠcèso chi pèren dà©l cabèini eletorèl. A scumà tt ch’i-n gh i fèven gnanch paghèr…

SANDRONE – à‰t gh è ragiòun. Per l’ùltem dl’an in pià za, comunque, i m’han dà©tt che al sendèch al vlìva ciamèr Gianni Morandi a cantèr “Si può dare di più” per cunvìnzer i mudnà©s a paghèr piò tasi. Ma sicà³me Morandi al custèva tròp, l’è andèda a finìr che a-n s’n’è fat gnint. Ad ogni modo, anch cun l’aumèint à©d l’aliquota comunale, Barbulèin al gh avrà  dal bèl e dal bòun a paghèr i straordinà ri ai spazèin ch’i han duvà» pulìr pià za Granda ardà³tta a un aldamèr… Quall di cèso pùblich, infà ti, l’è un problà©ma ch’al và³l risòlt. Truvèr un pòst in centro storico per spand’r aqua l’è cà³me vìnzer a l’Enalotto. E in chi pòch bar in dà³ve al cèso a-n n’è mà©nga satta cèva, bisègna tà³r al capucìno e la briòs. A va a finìr ch’a dvèinta ‘na spà©sa anch fèr i sà´ bisègn. Ma insà¡ma, c’sa aspètn-i i ministradà³r dla Cumùna? L’ex Diurno in piaza Mazini cus’al tin’n-i a fèr? Da salèr?

PULONIA – Cà³me al sòlit, Sandròun, tà© sè sà³l critichèr. Ma i ministradà³r i gh han tant problà©ma. L’Usdèl nà³v, per esèimpi, in d’al mà tt-et?

SANDRONE – Là³r, intà nt, i l’han mà©ss a Bazvèra… Bèl l’è bèl, grand l’è
grand, ma scòmed l’è scòmed…

SGORGHIGUELO – Ma per andèr a l’usdèl a-n gh srà  Gigetto?

SANDRONE – Apùnt. Sperà¡m ch’a-n faga la fin delle navette tra al centro storico e al parcagg’ dl’ex Azienda che sicà³me i fèven tanta bulà tta a girèr và³di, adèsa i à©l fan girèr gratis… E dal trà fich, mudnà©s, s’in gi-v? Tà³tt i an l’è à©d qualla. Sèimper pà©z! E dir che ormai Huslèr al gh ha avà» tà³tt al tèimp ch’l’ha vlà» per fèr di sperimèint. L’ha arvultઠi viઠdal Parco cà³me la fa la Pulonia quand la lèva i calzà tt ispuzlintઠà©d Sgurghèghel. E al sà©ndech l’ha fat cà³me l’alenadà³r dal Mòdna. L’ha cambiઠdà» o trà® ascensà³r in giunta per và dder se la squèdra la va mà©i.

SGORGHIGUELO – E va-la mà©i?

SANDRONE – Sè, cà³me al Mòdna… Pensઠche per migliorèr al trà fich l’ha ciamઠun ch’l’à©ra ascensà³r a l’agricoltura in Provincia, un tècnich
insà mma… Ma alà³ra, a dà©ggh, s’a gh vliva un ch’al gnà©ss da la tèra l’à©ra dimà ndi mà©i Sgurghà©ghel, mઠfià³l, ch’l’è piò à©d campà gna che n’à³lem… Ma à©l nuvitઠà©-n n’à©n mà©nga finìdi: al sà©ndech al s’ha imprumà©ss che, al mà sim al prà©mm d’avrìl, a gh’avrà¡m i fìlibus nà³v: al s’è sà³l descurdઠà©d dir à©d che an…

PULONIA – Al prà©mm d’avrìl? Ch’a-n sia un pà ss… Comunque, l’è l’istà ss, perchà© i fil a là ngh à©l strèd i gh à©n bèle da ‘na mà³ccia d’an e dòunca, mèl ch’la vaga, i pà³len sèimper servìr per destà nder la bughèda. O per imbandirèr la zitઠper à©l fèst. Acsè a sè sparà mia. A sun sicùra che se Barbulèin al gh avà©ssa pensઠprà©mma, a-n gh è dà³bbi ch’l’avà©ssa chersà» l’Ici e la tasa dal rà³sch…

SGORGHIGUELO – Cus’à©-la l’Ici? L’imposta crescente sugli immobili?

SANDRONE – No, Ici a và³l dir Intant Cumincઠa Ingugnèr… Oh, vè, mudnà©s, i-v và©st in piaza Sant’Agustèin cla culòuna ch’la pèr ‘na vida cun di nà¡m scrà©tt in zà©mma? S’a vlà® ch’i gh scrà©vven anch al vòster nà¡m, cun soquà nt mà©lla franch i-v chà©ven la và³ia. Acsà© a psrà® dir anch vuèter ch’a-i-avà® contribuà® a la custruziòun dla Porta di Gerri. La sra bèin ‘na bèla sudisfaziòun!

SGORGHIGUELO – Bèla sudisfaziòun per ‘na zanglèda cumpà gna!

SANDRONE – Mè, piotòst, a-i-avrà©v fat in n’ètra manà©ra a catèr i sòld per Gerri. I-v và©st al sbrislamèint di merciapઠà©d largo Garibaldi, vièl
Berengà ri e San Biès? Beh, mè a vindìva i rutà m a quèlch museo: un giaròun, zinch bòun da mà©ll; dà», nà³v mà©lla cun al scòunt, ‘na prà©da dà©s mà©lla franch… E via discorrendo. Acsè, a fèva sò la pà©lla e a gnìva anch incontro al popolo. Perchè dòp, purtઠvia i rutà m, quand a piuvìva, in dà©l busi ch’a gh restèva a se gh psìva anch fèr al bagn. Comunque, a propòsit à©d pòrti, a srà©v mà©i ch’i pensà©ssen a qualla à©d San Catèld, ch’l’è ancà rra puntalèda da quand l’ha tirઠal taramòt. Va bèin che i inquilèin i-n s’lamèinten brisa, ma c’sa spètni a tachèr i lavà³r al zimità©ri? Ministradà³r dèv ‘na mòsa, perchè qual l’è l’è un pòst in dà³ve, prà©mma o dòp, a gh duvà® andèr a stèr anca vuèter.

SGORGHIGUELO – Popà , mè a-t dà©ggh che sà© al sà©ndech al s’và³l fèr arcurdèr, a-n gh ha mà©nga bisègn à©d costruìr la pòrta à©d Gerri. Va là  che un sà©ndech acsè i s’l’arcurdarà n l’istà ss per un bèl po’ d’an… Perchè, per esèimpi, l’ha costruà® la strèda panoramica ch’la va al casèl per Milà n…

SANDRONE – Perchè panoramica?

SGORGHIGUELO – Per fèr và dder mà©i ai furastà©r al panorama à©d Grand Emilia… E po’ l’ha inventઠanch à©l biciclà tti lètrichi…

SANDRONE – L’è stઠun sperimèint dla Comùna per incrementèr il trasporto cològico. I han dઠdà©l biciclà tti lètrichi a soquà nt mudnà©s perchà© i andà©ssen sò e zò per Mòdna sèinza inquinèr cun i fà³mm à©d scà regh. Sà³l che finà® l’esperimèint, à©gli à©n sparìdi da la circolaziòun e tà³tt i sà©guiten a sgugnèr cà³me prà©mma. E acsè, i fan la stassa fadìga ch’a-s fa sul cavalcavìa à©d la Crusà tta, in dà³ve, adèsa ch’i l’han slarghàª, a se gh sta cà³me in trà® in ‘na scrana…

PULONIA – Sè, però, nuèter à³nna à©d cal ciclo lè a la psìven anch cumprèr, acsè mè a la druvèva per andèr a fèr la spà©sa.

SANDRONE – Vè, Pulonia, bèda che per tè a srà©v mà©i un sidecà r…

PULONIA – Mè, invà©ci, a la duvrèva anch per gnir a Mòdna, a la dmanga, a sà©der in cal bèl cafè concerto ch’i à©n adrઠa fèr chè sà tta al pòrtegh à©d pià za.

SANDRONE – A-n t’mà ttret di pensà©r, perchà© à©d sicùr al cafè ch’i vindrà n lè, in Brasìl i l’han ancà rra da semnèr… Piotòst, Pulònia, dat mo’ da fèr, che adèsa l’è arivઠal mumèint dà©l dann. In dal còrp di vigil urbà n ormà i i à©n quèsi piò à©l dann che i amm. I l’han fat perchè ‘na multa dèda cun al sorìs la s’ingà³gna mèi.

SGORGHIGUELO – Straza à©d n’ingugnèda! Sèt milièrd à©d mult in dal nuvantanà³v! I vìgil i avrà n lavurઠanch à©d nòt…

SANDRONE – Mo’ a-n n’è mà©nga sà³l mà©rit dà©l gafi. A pugèr la tasa fà©ssa di s’santa mà©lla ch’i mà tten satta i tergicristà l per argiulìr al bilanc’ dla Cumùna a gh ha dઠ‘na man anch i filibustà©r dl’Azienda, per à©ser pròpia sicùr d’a-n sà© scurdèr nisùn… E pà©r furtùna ch’i n’à©n brisa a percentuèl, altrimèinti, in un an, i-s cazarà©ven tà³tt in bulà tta dura… Zemià n, e a propòsit à©d dann, i-v sintà® l’ultma? A-n pasarà  dimà ndi tèimp che in via Farini a vedrà¡m gnir fà³ra da l’Acadà©mia i cadà tt a brazà tt dà©l cadà tti. Oh, mènga per à©ser malizià³s, ma a la nòt a gh dà©v gnir ‘na bèla cunfusiòun in camerata… Comunque, ch’a sia gnà» al mumèint dà©l dann a l’ha decìs anch al sà©ndech ch’l’ha vlà» cà³me rezdà³ra generèl dla Cumùna pròpia ‘na danna…

PULONIA – Sandròun, à©t gh è pròpia ragiòun. Quèsi quèsi, a vagh a fèr dmanda anca mè per andèr in di suldઠcun la stanèla grigioverde. A-i-ho và©st à©l divìs à©d Rocco Balocco ch’à©gli à©n un amà³r. à‰l gh n’han piò d’à³nna, qualla da passeggio, qualla da mattino e qualla da sira. L’à©ra à³ra che nuètri dann a tulà©ssen in man la situaziòun. Sandròun, a tal dà©ggh subà©tt. St’an a và³i pròpia mattr’m in pèra. A tà³ggh al telefonèin celulèr anca mè, cà³me à©l gh han tà³tti cal petlòuni dà©l mઠamìghi paltadà³ri, chà©gli à©n dimà ndi preocupèdi perchè s’i sèren la Manifatùra à©-n san piò in dà³ve andèr a sbraghirèr. E po’ a và³i anch la vasca per l’idromassaggio ch’la fa acsè bèin a la celulìte…

SANDRONE – Vè, Pulònia, ch’la vaga per al telefonino, che ormai al sambra indispensà bil anch a chi a-n gh ha gnanch i òc’ per pià nzer, ma per la vasca a psam pròpia fèr sèinza. Drઠa cà  a gh è al fòs e la batta dal sà©ss. L’è sà© ch’a-t vin la pèla bèla là©ssa…

SGORGHIGUELO – Guèrda che la mama l’ha gh ha ragiòun. Bisogna stare al passo coi tempi. Mè, pèr esèimpi, a và³i fèrem fèr un tatuag’…

SANDRONE – Sà© tà©-n la piant à©d dir dà©l caiunèd a-t tatuag’ mè un smaflòun in dla ghà©gna. E per à©ser ancà rra piò modà©ren a-t matt anch l’anèla al nès, cà³me a-i-ho fat cun al tòr in dla stala.

PULONIA – Sandròun, t’à© indrઠcà³me la cavva à©d la vaca. A Ramma, sè vè, i han capà® che à©l dann bisà gna valorizèrli. A Mòdna, à©-t và©st?, i gh han mandઠ‘na prefetà ssa…

SGORGHIGUELO – Pòvra Italia…

PULONIA – Ma a-n t’va mai bèin pròpia gnint…

SGORGHIGUELO – Stavòlta, invà©ci, la-m va bèin, ma l’è la prefetà ssa ch’la-s cià ma Italia. E alà³ra, a dà©ggh pòvra Italia, perchè cun tà³tt i problà©ma ch’a gh è a Mòdna, la gh avrà  al sà´ bèl da fèr…

SANDRONE – Per adès, l’ha tachઠbèin. I m’han dà©tt che a la Brusèda, mo’ sè, in dà³ve a gh è al lavoro nero, l’ha dઠ‘na bèla srazèda. E sperà m ch’la sèguita, perchè a gh n’è un gran bisègn. A-n s’pà³l brisa, à©d sira, avà©r al pitto pitto a parchegèr la mà china in Pià za d’à‰rem. Intà nt, comunque, l’ha mà©ss fuori legge tà³tt i zà³gh à©d chèrt in di bar e anch à©l tà³mboli…

PULONIA – à‰t di bèin tè, Sandròun, mo’ s’i-m tìren viala tà³mbola dal
giuvidè sira in polisportìva a sun ruvinèda. In dla và©tta a m’è armès pòchi sudisfaziòun, quèlch cinquina e “Vivere” in tivi. E-m và³ln-i pròpia tà³r al pan d’in bà cca? Comunque, turnà nd al ragiunamèint dà©l dann, a vliva dir che qualla dla Mara Bernardini l’è stèda pròpia ‘na bèla scà©lta. Mè a l’ho cgnusùda quand l’à©ra la rezdà³ra dl’Azienda…

SANDRONE – Sperà¡m ch’la sia bòuna à©d fèr andèr piò svà©lt i impieghઠdla Cumùna, perchè cun i fìlibus la-n gh la mà©nga tant cavèda…

PULONIA – A sun sicùra ch’la gh la chèva. Intant, l’ha bèle urdnઠdi fìlibus nà³v…

SGORGHIGUELO – Ma i fìlibus a-n gh i avìven già  vint an fa? Sperà¡m ch’i-n sià©n sèimper qui…

SANDRONE – Stavòlta t’à©n gh è mà©nga tà³tti i tòrt. I èter i fan i colegamèint veloci e nuèter, cun la scusa dla cologìa, andà¡m a l’indràª. A riciclà¡m i fìlibus, a tirà¡m Gigetto fà³ra da la naftalìna spindà nd un sach à©d sòld e sbragà nd à©l scatli a tà³tt i mudnà©s… A gh manca sà³l ch’a turnà mm-a a druvèr i tramvà i chi gh à©ren quand a-i-à©ra zà³ven mè. Comunque, ai ministradà³r à©d la zitઠa va sèimper al nòster salùt e l’avgà³rri à©d bòun lavà³r, in particolar ai camarà nt nà³v, che stavòlta i à©n dimà ndi. Sè, perchè da l’ètr’an a gh è di nà³v inquilèin in Prefetùra, in Questùra, Acadèmia… Al sà©ndech, invece, l’è sèimper quall. L’è stઠsoquà nt dè a Ramma per la revisiòun e po’ i l’han riciclàª. Lelò, da cla scrana lè, a-n al des’ciòlda nisùn…

SGORGHIGUELO – Ma st’an a-n gh è à©l nà³vi eleziòun?

SANDRONE – Gabià n, ma cum’a fè-t a à©ser acsè ignorà nt? St’an a-s và³ta per le regionali, mà©nga per le ministrative o le politiche.

SGORGHIGUELO – Perchè, gh è diferèinza? A-n mandà¡m sèimper sò dla gèint che cun i nòster sòld la fa i sà´ interèsi? E po’ i à©n sèimper qui. A pèr ch’i vègnen sà³l da la campà gna. A gh’à©ra già  al garòfen, l’ulìv, la quà©rza e i cespà³lli, adèsa i gh han zuntઠal zerfà³i e po’ anch al sumèr. Cà³me s’a-n gh in fà³ssa mà©nga abà sta. A propòsit, quand a-s và³ta st’an?

SANDRONE – A-s và³ta al sà ddes d’avrìl, ch’l’è la domenica delle palme. Acsè la gèint la s’arcorda mà©i à©d vutèr per l’olivo.

SGORGHIGUELO – Vè, popà , a-m là se-t descà rrer un pòch anca mè? A và³i dir ai mઠamigh sportìv, che anch st’an a la-m ciapèda in dal bisachèin. Sè, perchà© s’a-s trata dla Ferà ri, anch stavòlta a i avà¡m duvà» murìr cà³me di can arabà®. Sperà¡m che Barichèlo al gh ava piò d’à³sta à©d Schumachèr. ‘Na dmanda, però, a la và³i fèr a Monteprezemolo. Sulle rosse di Maranello, dòp tant tognà ro èd estracomunità ri, ch’a-n s’pòsa mai và dder un italià n? Tant, per quall che finà³ra i han fat tà³tt sti furastà©r… E dal Mòdna c’sa in gi-v? Tà³tt i an a pèr ch’la-m pasa e invece a stagh pà©z. A-m despiès per Muntagnà n, ma a sun sèimper piò cunvìnt che al Braglia al farà©v mà©i a tirèr sò un bèl condomà©nni. La tèra la gh è, i sòld al gh i ha, i muradà³r anch. A bastarà©v che a tà³tt i zugadà³r al gh mità©ssa in man ‘na cazà³la e un parà³l. Forse, i srà©vven piò brèv a fèr di mur che di gol. S’a fà³ssa in dal presidèint zal e blò a gh avrà©v bèle la soluziòun in saca. I zugadà³r a i rutamarà©v tà³tt cà³me adès a-s fa cun à©l mà chini e i telefonèin. Se no a i purtarà©v in pià za d’àŠrem. A-n gh è al mercatino dl’antiquariato? Bèh, piò antiquariato che la squà©dra dal Mòdna in d’a vli-v catèr-el? Cà³me vliv ch’a-s faga a vìnzer cun di zugadà³r Affatigati e Bizzarri? E l’ùltem ch’i han cumpràª? Adiritùra, a-s cià ma Lemme, Lemme, Lemme… Mudnà©s, dèm a mèint, piotòst, zughઠsu Internèt. A-m sun già  coleghઠon-line, e adèsa, anca mè a gh ho al mઠsit…

SANDRONE – Pian, vè, al sit l’è mio e al sra tà´ sà³l a Sandrone morto.

SGORGHIGUELO – Popà , mè a-i-ho pruvઠa navighèr, ma dòp zinch minùt a m’è gnà» al mèl à©d mèr…

SANDRONE – E c’sa vlìv-et và dder in Internèt, melnà tt tà©-n n’à© èter. A
scumà tt ch’à©t vliv và dder un à©d chi lunà ri che a guardèri a vin la pèla
d’òca anch in dal mà©s d’agà st….

SGORGHIGUELO – Cuma fè-t a savà©rel? Alòra, à©d nascòst da la mama, t-i guèrd anca tè. A mè a-m piès qui à©d dla Ferilli e dla Barale. A i và³i cumprèr per mà ttri in dla stala. A sun cunvìnt che a guardèri, la Nina e la Mora, à©l nòstri vach, à©l-s mà tten a fèr dimà ndi piò lat e anch al tòr al fa mà©i al sà´ dvà©r…

PULONIA – A v’ho sintà®, dà» spurcaciòun ch’a-n sà® èter. Adèsa a capà©ss perchà© tè, Sandròun, a la mateina, tà©-n tà© và´ mai alvèr da lèt e tè, Sgurghà©ghel, èt gh è dà» calamèr satta i òc’ chi pèren ‘na cà³rga à©d marusticà n. Durmà® a la nòt, èter che stèr alvઠa navighèr su Internèt. Perchè, se no, s’l’a-m prà©lla, un lunà ri al fagh anca mè…

SANDRONE – Per l’amà³r à©d Dio, perchè se cun qui dla Ferilli e dla Barale a gh è chès che à©l vachi à©gli ardà ppien la produziòun, cun al tà´ a-s gh fà©rma à©d sicùr al lat… Comunque, mudnà©s, fઠa mà³d. Trà fich o brisa trafich, a vedrà® che a Mòdna, prà©mma o dòp, i problà©ma i-s risòlven. Intà nt, ministradòr, a-v dagh un cunsà©lli. Per l’ùltem à©d l’an, ardusà® i mudnà©s al Parco Ferrari e brisa in piaza Granda. La marà ia la sta piò frasca e l’a-n distùrba nisùn. E s’la và³l spand’r aqua, la vanza à©d fèrla coùntra i lèoun dal Dòm. Mudnà©s, s’a gh avrà® và©tta a campèr, a vedrà® che al pòst à©d cla sgavà tta insgumbièda dal cavalcavìa dla Nonantolà na i in farà n un nà³v. Per intà nt, al rèsta acsè e i à©n bèle adrઠa ruvinèr anch quall à©d la Crusà tta. I carrozzai, contenti, ringraziano.

PULONIA – Bèli ragazà³li, stઠmo’ a sintìr. Gudìv la và©tta, spusèv e fઠdi
fià´. Sèinza esagerèr, a m’arcmà nd, ma fèn, se no al pòst di asà©lli i gh fan tant ricòver per anzià n.

SGORGHIGUELO – Ragaz, a-v salùt anca mè. Fઠa mà³d! Andઠa balèr al sà bet, ma guidઠadèsi. E se a-i-avi bisègn à©d scaldèrev un pòch, andઠa lambrà³sch, ma cun manà©ra. L’è bòun, al casta pòch e a-n fa mà©nga mèl. A-n s’andrà  brisa in estasi, mo’ a-s pà³l imbarchèr l’istass. E a pròposit… A m’arcmà nd: gnà® tà³tt in masa, lunedè sira, al Mac Due, per al Gran Vegliòun Mascherઠdal Sandròun. La sra ‘na festa in grande stile, cà³me quilli à©d ‘na vòlta.

SANDRONE – E adèsa l’è pròpia gnà» al mumèint di salùt. Zemià n, stઠalà©gher, fઠcà³me Luciano, cantàª, ciapઠdi sòld e stઠin mèz a dà©l bèli dann. E a la basà³ra, andઠin ceintèr a fèr dà» pas. L’è bèl sintìr parlèr in dialà tt, ch’l’è la piò bèla lèngua dal mand, e vaddèr dà©l faci da galantà m. E per via à©d la porta à©d Gerri, a-n v’tulidi di pensà©r. A vàªdrà® che prà©mma o dòp quelchidùn, cla porta lè, a-s decìd a srèrla ‘na vòlta per sèimper. E arvà dres a str’ètr’an, ch’i dìsen ch’al sra dabòun l’ùltem dal sà©col. Intà nt, pensઠa stèr bèin in dal Domà©lla, ch’l’è bisestìl. Srà -la dura? Sperà¡m à©d no, anch perchè l’è l’an dal Giubileo e a vedrà® che San Zemià n al s’darà  ‘na man. E s’la dà©v andèr mèl, ch’la vaga sèimper acsè. Per quindi, a m’arcmà nd, stઠancà rra de piò atachઠa cla piòpa, èlta e slanzèda, piantèda in dl’umbrà©ghel à©d Mòdna, ch’la s’cià ma Ghirlandèina.

Lascia un commento

altri post della categoria

[wpuf_form id="14284"]