Sproloquio 1997

Sproloquio 1997

SANDRONE: Zemià n Zemià n e Zemià n arià³s, mudnà©s ch’andઠa pઠo in spìciola e mudnà©s huslerdipendenti, zitadèin a bassa e alta velocità , a-v salùt tà³tt quant in mà sa. Anch st’an a samm chè, nonostante la neurotassa e tà³tt chi èter azidèint chi s’han imprumà©ss, a fèrv al nòster descà³rs da stà© bèl balcòun. Sperà mm sà³l ch’al tègna bòta, perchè, per via dal taramòt, a gh’è gnà» ‘na quèlch fà ssa. Nonostante tà³tt, a-v và d soridèint, bઠbià nch e rà ss ch’a fઠvà³ia…

SGORGHIGUELO: Bèda, papà , che i rà©dden per a-n pià nzer…

SANDRONE: Tà©s gabià n, che ai mudnà©s, portatori sani di buche in del strèd, a gh’ho da dìr di quઠimportà nt. Alà³ra, cus’in gi-v dal Piano del traffico? Al dà©v à©ser pròpia un quèl diffìcil, se quà® dla Cumùna i l’han fat fèr prà©ma a Fauchè, pò a Huslèr e adèss, per azùnta, a l’inzgnà©r sguà©zzer i gh’han mà©ss atà ch anch un tècnic iranià n! A gh cà la pòch che al pòst di fìlibus, l’Azienda la mà tta sò un servà©zi ed camઠe dromedà ri…

SGORGHIGUELO: Forse, papà , i srà©ven piò puntuàª, piò econòmic e anch piò ecològich… Vè, al sè-t che al Piano del traffico i gh’han bèle cambiઠnam?

SANDRONE: Mo’ va là . E cum’a-s cià mel adèss?

SGORGHIGUELO: Adèss, al Piano del traffico a-s cià ma… Traffico del piano, perchè piò pià n d’acsè, in mà china e in fìlibus, i mudnà©s i-n gh’à©n mai andઅ Comunque, al problà©ma di parcà g’ Huslèr al l’ha bèle che risòlt…

SANDRONE: E come?

SGORGHIGUELO: Per forza. Và©st che in cèinter i comercià nt i sèren tà³tt i negòzi, Huslèr l’ha decìs che al sà´ pòst al gh fa sà³l di garag’…

SANDRONE: Va là  imbambà®, l’ètra sìra a l’ustarìa i m’han dà©tt che Huslèr l’è un inzgnà©r ed prà©ma…

SGORGHIGUELO: Sè, ed prà©ma dla guèra…

SANDRONE: Tès, zà³cca, t’em fઠpà©rder al fil dal descà³rs… A vlìva dìr ai nòster ministradà³r: s’a duvà® fèr di cantà©r per giustèr el strèd dla zitàª, mitìv d’acòrd cun quà® dl’acqua, dal gas e dal telà©fon. El bùsi fèli tà³tti insà mm, in ‘na vòlta sà³l… Dèv ‘na telefonèda fra vuèter… E s’a vlà® sparamièr al getòun, a-n ve preocupèdi, zuntèl in dla bulà tta. Tà nt, rà tt per rà tt…

SGORGHIGUELO: Cusa t’à©-t rà tt, papà ?

SANDRONE: Mo’ c’s’è-t capà®, galbà©der? A vlìva dìr che fìn a soquà nt mà©s fa, a-n se psìva brìsa girèr dai grà n bus ch’a gh’à©ra dapertà³tt. Un lonedè, a sun gnà» al merchઠper di interèsi. A mumèinti a restèva incastrઠcun al baròz in un ed chi fòs chi fan per giustèr el strèdi. Dà p un mès, al fòs al gh’à©ra incà rra…

SGORGHIGUELO: Un mà©s dà p? Vè, papà , s’t’vઠin dla via dal Teà ter Comunèl, a gh’è un cantà©r ch’l’è avà©rt da almeno dà» an! Pare che Giuliano, al nòster sà©ndech, al và³ia entrèr in dal Guinnes dei primati per la strèda piò là nga dal mà nd…

SANDRONE: Mo’ se cla strèda lè, ch’i l’han batzèda da pòch “via Goldoni”, l’è langa sè e no come al curidà³r ed cà  nostra…

SGORGHIGUELO: Bèda che al primato, al sà©ndech, al le và³l ciapèr mà©nga per la lungà zza dla strèda, ma per la lungà zza di lavà³r…

SANDRONE: Al primato, cum’et di tè, al gh’l’ha bèle per via Taglio, ch’l’è in scaravòlta da circa trà® an… A srà©v ora, anzi, che in dal Tà i i-gh dà©ssen un tà i…

SGORGHIGUELO: Papà , và³-t savèr l’ùltma? I m’han dà©t che, l’èter dè, l’ascensà³r ai lavà³r pùblich l’ha propòst a quà® dal Cuntry Club ed spustèr dal Clumbèr a via Emilia i camp da gòlf…

SANDRONE: E là³r han-i acetàª?

SGORGHIGUELO: Per forza, i-gh fan anch al scòunt dal trà® per dà»… Quà® dal gòlf i pèghen dà´ bùsi e la Cumùna la gh’i-n dà  trઅ

PULONIA: Mo’ tà³tt sti bus i stumparà n pà³r, ‘na bòuna vòlta… L’è stઠbòun ed stumpèri Prodi, che di bus in dal bilancio dal Stèt al n’avìva bèin de piò, vlìv ch’a-n sia brìsa bòun Barbulèin? Al mà sim, per parzèr i còunt, al farà  anca lò di aumèint “prodi… giosi”.

SANDRONE: A Giuliano a gh và³i dir ch’al dà©v fèr quèl anch per ‘sta piaza chè, ch’l’è sèimper và³da…

PULONIA: à‰t gh’à© pròpia ragiòun, Sandròun!

SANDRONE: S’a-n gh fà³ssen nuèter trà® a impìrla ‘na vòlta a l’an… Ed dè, a gh’è sà³l di pensionઠpiò o mà©no beby ch’i và nden di arlà³i piò o mà©no farlà´c. à‰d sìra, a-n gh’è n’anma vìva… Adès pò ch’i han srઠtà³tt dà» i merchàª, quà l ed pià za Venti e quà l ed via Albinèli, a-n gh’è gnanch piò i camà©l… Giuliano, a m’arcmà nd, sgà get a purtèr i merchઠn’ètra vòlta al sà´ pòst…

PULONIA: E po’ Sandròun, a gh’è n’èter quèl… Chè in pià za, i gh’han mà©ss di giaròun che per girèrgh in zà©mma agh và³l del schèrp come chi truncà tt chi’ drà³ven i zà³ven ed zitàª. Han-i mà©nga pensઠa quìlli come mè, ch’el gh’han sà³l di crà ss e di duròun?

SGORGHIGUELO: E quà® come mè ch’i gh’han i pઠdà³lz?

SANDRONE: Mè a vrà©v pròpia savà©r, Pulonia, da chi l’ha tòlt tà´ fià³l, che mè a-n gh’i ho mà©nga…

PULONIA: Te-n vrઠmà©nga fèr la prà³va dal DNA per di pઠdà³lz, ahn…

SANDRONE: A gh mancarà©v èter! Piotòst a và³i dir: via Emilia, via Farini e San Chèrel à©gli à©n dvintèdi un depòsit ed biciclà tt… Chè bisà gna fèr quèl in prèsia, ch’a-n n’è mà©nga un bèl và dder… Ma i vìgil cus’agh stà n-i a fèr?

SGORGHIGUELO: I vìgil? Mo’ al sèt, papà , chi à©n ‘na specie protèta in via d’estinziòun… I fan pèrt dla categoria “uccelli di bosco”, perchè a-n s’è incà rra capà® come mai piò i gh’in mà tten, meno a s’in và dd…

SANDRONE: E chà©l biciclà tti verdi mà©ssi a grà tis da l’aministraziòun per tà³tt i mudnà©s? Che fìn han-li fat? A-n s’in và dd piò… Per mè, o i li han rustìdi o la Cumùna la li ha vindùdi a la Lega per cla gita sul Po.

SGORGHIGUELO: Papà , a propòsit ed cosi sà©ri, ma quand finà©ssn-i i lavà³r dal cavalcavia dla Nonantolà na? I và n piò adèsi di lumègh…

SANDRONE: A-n se sa mà©nga. L’ùnica la srà©v fèr un èter ipermerchઠa Navsèl e ciamèrel “Piccola Emilia”… Và³-t và dder chi finirà©ven i lavà³r incà rra prà©ma ed tachèri… Piotòst, a-v dà©v dir un quèl: in campagna la va mèl e po’ la crà s. Per via dal tròp lat, a-s tucarà  fèr un grapp in di cavdèin dal vach. La Pulònia l’a-n pà³l piò và nder i cunà©i e i à³v in nà©gher, per pavùra che i cunfinà nt i cià men al 117. E Sgurghà©ghel l’è incà rra disocupઅ

SGORGHIGUELO: Papà , e s’a-m metà©ss a fèr al pentito…

SANDRONE: A-n fèr al gà ggio, ch’agh n’avà mm bèle abà sta da mantgnìr…

SGORGHIGUELO: E alà³ra a mà tt sò ‘na bèla imprà©sa ed pulizà®…

SANDRONE: Pà©z che andèr ed nòt… Là sa stèr, l’è mà©i ch’et rèst disocupઅ A-i-ho pensàª, invece, che cun cal magà t ch’a gh’avà mm a và³i cumprèr soquà nt Boc, ch’l’è po’ un prèstit ch’a s’fa a la Cumùna…

PULONIA: E-t po’ sicùr ch’i t-i dà ghen indràª?

SGORGHIGUELO: Cambià mm mo’ descà³rs… Chè a Mòdna, al merchàª, cum’à©-la andèda a finìr la stòria dla mucca pazza?

SANDRONE: A pàªr che ormai a sia tà³tt finà®… Mè a m’à©ra inspavintàª. Pèinsa che disà ster s’a-i-avà©ssen duvà» mazèr tà³tti el và ch dla stà la…

SGORGHIGUELO: Al pà©z al srà©v stઠs’i avà©ssen duvà» mazèr anch tà³tti chà©gli ètri…

SANDRONE: Mè a sò sà³l che in dla stà la a s’à©ra imbraghઠanch al tòr, perchè la Già³lia, la và ca, cun la stòria ch’l’à©ra finìda in di giornàª, la s’à©ra muntèda la tèsta, e tà³tt el sìr la s’tirèva indrઠe la gìva ch’la gh’avìva un poch d’emicrania…

PULONIA: Tà³tt al contrà ri ed quà l ch’a cà pita a cà  nòstra, và©ra Sandròun?

SANDRONE: E alà³ra, c’sa duvrà©v-i-a dir mè, Pulonia, che l’à©tra nòt te-t’insugnèv d’à©ser a “Beato fra le donne” e in dal sà n a t’ho sintà® dir: “Signor Bonolis… Mo’ Sandrone… lo ficchi ben in piscina…. per quà l ch’al sà©rv…”

SGORGHIGUELO: E cun i stà³ren, papà , cum’à©-la finìda?

SANDRONE: Finìda? I cuntìnuen a scagazèr in tèsta a i mudnà©s ch’l’è un piasèr… L’è dvintઠun lavà´r sà©ri. Adèss, però, i m’han dà©tt ch’i han truvઠun sistà©ma per rà ndri inoffensìv sèinza fèregh dal mèl…

SGORGHIGUELO: S’agh fan-i? Egh stòumpn-i al cul?

PULONIA: Tès, spurcaciòun. Tà´ pèder al gh’ha ragiòun. A l’ho sintà® dir anca mè da la petnadà³ra.

SANDRONE: Un ascensà³r l’ha propòst ed druvèr al là ser…

SGORGHIGUELO: Ma a-n n’è cal lavà³r chi drà³ven anch per el muròidi?

PULONIA: Mo’ alòra, et fઠapòsta. Duv’è-t imparઠstà©l brà³tti paròl?

SGORGHIGUELO: Mà ma, l’è cà³lpa tà´. T’à©m di sèimper: guèrda la televisiòun acsè te dvèint meno ignorà nt ed tà´ pèder…

SANDRONE: Bèla educaziòun ch’èt dઠa cal galbà©der ed tà´ fià³l… A scumà tt ch’a-n sa gnà nch ch’a duvà mm a tà³tt i cà st andèr a Maastricht…

SGORGHIGUELO: Mo cus’à©-l stà© Mà ster chè? Mè a-n gh và³i brìsa andèr…

SANDRONE: Te-n capà©ss pròpria gnint. In cal pòst lè, il prode Romano e tà³tt i sà´ amìgh dal guà©ren i gh dà©ven andà©r per fòrza per entrà©r in Europa…

SGORGHIGUELO: Mo’ papà , e se i nòster ministradà³r ed Rà mma i s’acuntintà©ssen… e invece d’andèr fin là , i decidà©ssen d’andèr a Vazà©i… Pensa ech bel rispèrmi ch’a farà©ven tà³tt…

SANDRONE: Mè a dà©gh sà³l un quèl. S’a-s dà©v pròpia andèr a Maastricht andà megh pà³r, ma sèinza ch’i s’fà ghen paghèr al biglià tt come s’a duvà©ssen andèr su la luna… E po’, prà©ma, a-n srà©v mà©i ch’andà©ssen a Sassà³l cun la strèda nà³va?

SGORGHIGUELO: Và³-t dir ch’i à bien capì l’antìfona?

SANDRONE: Mè a spà©r, perchè i nòster ministradà³r i-n n’à©n pò mà©nga di gà ggio… L’à©tr’an, per esempi, a-i-avà mm critichઠal spartitrà fic ed viale Fabrà©zzi, quall ch’al sembrèva stઠmà©ss apòsta per fèr un piasà©r ai caruzèr… Bèin, un lonedè ch’a sun gnà» a Mòdna per và nder la và ca, a-i-ho vèst chi l’han tirઠvia…

SGORGHIGHUELO: Sè, i han tirઠvia qual ed vièl Fabrà©zzi, ma i n’han pò mà©ss in quantitઠin tà³tt chi à©ter viઅ à‰t dà©v capìr… I caruzèr, ormai, i s’à©ren abituઅ

SANDRONE: Là sa stèr… In giunta, di ministradà³r cun un pòch ed zervèl agh n’è incà rra. Un, per esèimpi, l’ha inventઠdi incrà³s con quà©ndes o sà des semà for…

SGORGHIGUELO: E a c’sa sà©rvn-i?

SANDRONE: Per dèr da lavurèr agli extracomunitari. A quà ter per semà for… i in sistà©men ‘na s’antèina a la vòlta. Acsè i pà³len pulìr anch i fanઠdel ciclo e i ucઠdi pedòun…

SGORGHIGUELO: E po’ i han inventઠun bèl slogan: “Modena, città  sicura e magnetica”.

SANDRONE: Beh, lè a gh’avrà©v quèl da dir… A Mòdna l’unica sicurà zza l’è quà lla che i filibus i-n pà sen mai in orà ri. E, cun chà©l nà³vi machinà ti ch’i gh’han mà©ss per fèr i biglià tt, se un a-n n’è mà©nga tògo a druvèr al computèr, l’è mà©i ch’al và ga a à³ngia…

SGORGHIGUELO: Piotòst, papà , te ch’èt sઠed là ttra, nuèter dal Bosco ed Sà tta samm-i-a in Padania oppure no?

SANDRONE: Là sa stèr la politica ch’l’è na’ gran brà³tta bà©stia. Mè a sò sà³l che in zà©mma el bandèri và©rdi dla Lega i gh’han mà©ss del tigèl…

PULONIA: Del tigèl? Ma el dann dla Lega li san-i po’ fèr?

SANDRONE: Mo’ cus’è-t capà®? In zà©mma à©l bandà©ri, al già³ren chi à©n andઠin scampagnèda in riva al Po, quà® dla Lega i gh’han mà©ss al disà©gn del tigèl, perchè a pèr che i Celti, i nòster tris-tris-tris bisnòn padà n i magnà©ssen anca là³r el chersentèini…

SGORGHIGUELO: Cun al persà³tt o cun al lèrd?

SANDRONE: Mo’ c’sa và³t ch’a sà pia mè… E po’ basta cun la politica. Vè, Sgurghà©ghel, parlà mm bèin ed sport… à‰-t và©st ech strà za d’argiulìda ch’a s’è dઠla Ferà ri?

SGORGHIGUELO: Per forza, papà , l’è rivઠdiretamèint da la Fiat Luca di Monteprezà©molo…

SANDRONE: Bèda ch’a-s dis Montezemolo, ignorà nt…

SGORGHIGUELO: Mo’ s’l’è sèimper dapertà³tt pròpia come al prezzemolo…

PULONIA: E alà³ra? C’sa gh’èintra Montezemolo?

SGORGHIGUELO: Da quand l’è rivàª, la Ferrari l’è dvintèda piò areodinamica… Per forza, tà³tt i mecà nich ed Maranèl i s’à©n ispirઠa la linea ed sà´ muià©ra, l’Edvige Fenèch… E adès la Ferà ri el curv la li tà³s benìssim…

PULONIA: Melnà tt d’un spurcaciòun, sèimper l’è et vઠa parèr. à‰t pèr tà´ pèder.

SANDRONE: In ogni mòd, Sgurghà©ghel, l’a-n s’è mà©nga riprà©sa sà³l la Ferà ri. Anch al Mòdna a pèr che al vià za mèi ed l’an passઅ

SGORGHIGUELO: L’è và©ra. Adèss ch’l’è andઠvia Degli Albertini i còunt i tà³rnen… Per furtùna che a fèr barà ca nà³va a gh’ha pensઠGigi Montagnani, quall dal Zèta Due, perchè s’a-n gnìva mà©nga un presidèint nà³v, e finalmèint ed cà  nòstra, la societઠdal Mòdna la finìva a Bergnà©cch…

SANDRONE: Vè, Sgorghi, mè ed balòun a-n’in capà©ss poch, ma sperà mm che al Mòdna, per via dla penalizaziòun a-n và ga in Z2 anca lò…

SGORGHIGUELO: A-n gh’è dà³bbi, papà , cun Muntagnà n, piotòst, dal Z2 a s’andrà  in A… Adèss l’è tà³tt divà©rs. Pèinsa che prà©ma, quand i s’à©n acòrt che i pelegrèin chi gh’avìven i à©ren pòch, i n’han cumprèe un èter… Mo’ a Mòdna l’è sèimper stèda acsè. V’arcurdèv Ulivieri, quall che adèss l’alèina al Bulègna? Agh n’avìven un bòun e a l’avà mm dઠvia. E pròpia al Bulègna… A-n psìven, almeno, dèrel a la Reggiana, ch’la gh’n’ha piò bisègn? Comunque, popà , se al Mòdna al duvà©ssa pròpia andèr mèl, mè a-m dagh al calcio femminile… El nòstri ragà zi el van via come di trà©no. Papà , a và³i fèr al masagiadà³r… A-m piès tant la Carolina…

SANDRONE: Mo’ che masagiadà³r, te-n sઠgnà nch stergièr ‘na và ca…

PULONIA: Tès mo’ anca te, Sandròun, che in cà  nòstra a-s sèint sà³l parlèr ed balòun, da la matèina a la sìra. Tè e tà´ fià³l a i avà® sequestrઠla tivi. Fra i zìgh ed Mosca, el stupidà gin ed Biscardi e cla ghignà³sa dla Parietti ch’la fa và dder tà³tt qual ch’la gh’ha infin sà tta al lasèin, a-m fઠpà©rder sèimper el mઠtelenovèli. Ragazà³li, e cun al taramòt v’sà®-v inspavintèdi? Pensઠche mè a-i-à©ra adrઠa mà³nzer in dla stà la e a la Già³lia a gh’è andઠindrઠal lat ed colp. E per dà» dè, cun tà³tt chi squassamèint, invece dal lat la m’ha fat di panà tt ed butèr…

SGORGHIGUELO: E al galèini a gh’è gnà» al strà©ccacul e e-n fan piò i à³v gnà nch a fèregh i cristà©ri. L’è trà® mà©? che la mama l’a-n me fa piò al zabaiòun. Ai stà³ren e ai pizòun, invece, a gh’è gnà» la sciolta… Vè, papà , mo’ tè al sè-t ed che grèd l’è stઠl’ùltem taramòt?

SANDRONE: Cuma fà ghia a savà©rel?

SGORGHIGUELO: Al taramòt l’è stઠdal settimo grado della scala Husler, con epicentro in Svizzera, ma i dan al li ha fat a Mòdna…

SANDRONE: E tè dai, incà rra. A-n s’pà³l mà©nga scherzèr cun al taramòt! Dimà ndi gèint la gh’ha avà» di dan, perchè a gh’è gnà» zà  di pèz ed cà …

SGORGHIGUELO: Cum’à©-la, alà³ra, che la borsa l’è andèda in scartòz anch sèinza al taramòt?

SANDRONE: Strà za d’un sumèr arivઠsà³l fin a la tà©rza alimentèr… Tès, mo’, ch’l’è arivઠal mumèint ed fèr ciacarèr un pòch tà´ mèdra, ch’l’ha quèsi tasà» fin adèss…

PULONIA: Ragazà³li ed tà³tti el tà i, compresa l’XXXLLL, chi la fan sà³l al Bòsch ed Sà tta pròpia per mè, a- v salùt. Savà®-v ch’a-m sùn mà©ssa a dieta? A-i-ho và©st in tivi la reclà m ed ‘na crà mma dimagrà nta e a l’ho cumprèda sèinza dir gnìnta a Sandròun. Al fat l’è ch’la pà³zza come un à³ndes. E alà³ra a-m sun dèda al fùtting, ch’a-n và³l mà©nga dir ed cuntèr del fà³ti, ma cà³rer… Acsè tà³tti el matèin a-m mà tt in tuta e a fagh trà® gìr ed cà³rsa intorna a la cià pa ed furmintòun dedrà© da cà …

SGORGHIGUELO: Al sè-t mo’, mama, ch’a và©gn anca mè a fèr al fùtting tà©gh? Chissà  ch’a-n me cà la i crà ss!

SANDRONE: Tès, galbà©der, che a te a-n t’pà³l calèr gnanch al zervèl, perchè meno d’acsè…

PULONIA: Mo’ smà ttla ed turtièr cal pòver fià³l… Ragazà³li, sà®-v già  stèdi in fila per andèr a cumprèr a Grand Emilia? Sàª? Dio, che sudisfaziòun. A parìva chi regalà©ssen la roba… Sandròun, invece, a-n me gh’ha incà rra vlà» purtèr, cun la scusa che in cà  a gh’avà mm de tà³tt…

SGORGHIGUELO: Bèda, mama, che, secà nd mè, a la Brusèda, al papà , al gh’è bèle andઠper sà´ còunt… L’èter dè l’è arivèda a cà , per arcmandèda, la fotografia dla targa dal sà´ baròz…

SANDRONE: Tès, mo’, sumèr, che quand et descà r et dઠdà n a un paà©s. A vrà  dir che tà´ mèdra a la pòrt all’iper e tè a-t parcà g’ lè davanti, dove a gh’è sèimper un gran pasà g’ ed sgnurèini tà³tti abronzèdi…

PULONIA: Vè, Sandròun, l’è và©ra che in dl’òrt a gh’avà mm de tà³tt. Ma và³-t mà tter? Pèinsa che al pandòr, a l’iper, i gh l’han in confezione sprai… E al fèr da stir disgnઠda Giugiaro i l’han mà©ss in vendita promozionale… E po’, mè a vlìva una tivi stereotipà tica per sintìr mà©i quand a canta la Nilla a “Domenica In” cun cla bèla dunlèina dla Mara Venier… Gninta, al m’ha dà©tt, aspetà mm à©d vinzerla cun la lotteria ch’i fan a la polisportìva. Intà nt, però, tà³tti el mઠamìghi à©gli han cumprઠchi la bicicletta da cà mbra da lèt per tenersi in forma, chi al casco per fères la permanèint mèinter a s’è al cèso…

SGORGHIGUELO: Mama, e mè ch’a voi navighèr in Internèt?

SANDRONE: Cus’à©-la, st’òstriga d’Internèt? ‘Na bèrca? Và³-t navighèr? L’ha da à©ser un bèl spà©tacol và der ‘na pacià na come tè ch’et nud come un gat ed pià mb… E pò, s’t’và³ navighèr, va và©rs la Bà sa. Lè, sà³l ch’a vègna dà´ gà z, a va dsà³vra anch i bucalèin sà tta i lèt.

PULONIA: Descà r sèimper cum’a-s dà©v, vè. Fà -t bèin sèimper cumpatìr. Là sem mo’ ciacarèr un pòch anca mè, che a cà  a in patà©ss và³ia…

SANDRONE: Sè, bà cca santa…

PULONIA: Dòunca, prà©ma d’andèr via, a và³i fèr soquà nt salùt. Un l’è per al nòster nà³v arzivà schev, mons. Benito Cocchi…

SANDRONE: Al namm al s’avìva un po’ spavintàª. A s’à©ren abituઠcun un Santo… Adèsa cun un Benito, t’em capà©ss…

PULONIA: Tès’t un pòch? A và³i anch salutèr un personag’ importà nt, ch’al s’ha lasઠper sèimper circa trà® mà©s fa… Giuseppe Panini l’à©ra un amìgh dla Societઠdal Sandròun e anch ed tà³tt i mudnàªs. A sun cunvìnta che anch lassò, a-n n’à bia brìsa desmà©ss ed fèr del coleziòun e l’à bia bèle preparઠel figurèini ed tà³tt i sant dal paradìs. E adèss a-v dà©v fèr ‘n’arcmandaziòun. Dmà nga nà³v ed fervèr, purtઠtà³tt i putèin in custà³m a la Mascherina d’oro, al Teatro Sant’Agnese in piazzale Riccò. A-n ve descurdèdi mà©nga…

SGORGHIGUELO: A-m’arcmà nd, ragazà´, a v’aspàªt tà³tt. E fઠcome mè, gnà® cun la mama e al papà … A-v và³i po’ dir che pròpia in ‘sta piaza chè a sun gnà» al concerto dl’ùltem ed l’an, che oltre a la nà©va l’ha anch purtઠmèl…

PULONIA: Perchè?

SGORGHIGUELO: Perchè al 31 ed dicià mber l’è gnà» al cantà nt “Liga-bue” e i prà©m ed znèr i-à©n gnà» i carabà n per “lighèr” quà® ed Concertòpoli…

SANDRONE: Tà©s, bagià n, a-n’s’dis brìsa chi lavà³r chè. E po’ l’è gnà» tèrd. L’è ora ed turnèr a cà . La srà  dura saltèr fà³ra dal parcà g’ dal Parco sèinza insturlères davanti cun al fìlibus o dedrઠcun el mà chini ch’el rìven. E po’, per dirla come la và³l dà©tta, a m’è anch gnà» da spà nder à qua…

SGORGHIGUELO: Davà©ra? Sè-t, papà , ch’i han dèt che, per le celebrazioni di Modena capitale, dal 1998 i farà n anch tant pisadà³r nà³v in ceintèr?

SANDRONE: A srà©v mà©i che i fà©ssen subà©t, perchè agh n’è un gran bisègn. E pò, chi è bòun ed tgnìrla infin al nuvantòt? Piotòst, mudnàªs, dàªv da fèr cum’a-i-avà® sèimper fat. E a m’arcmà nd, preghઠSan Zemià n, che dà p ch’al s’è imparintઠcun San Zeno per via dla banca, a pèr ch’a-s và³ia trasferìr a Veròuna.. pròpia st’an ch’a gh’è la festa dal sà´ centenà ri… In ogni modo, stઠtranquà©l, che al nòster protetà³r al restarà  ed sicùr in Dom. E vuèter, Zemià n, stઠincà rra de piò atachઠa cla piòpa èlta e slanzèda, piantèda in dl’umbrà©ghel ed Mòdna, ch’la s’cià ma Ghirlandèina.

Lascia un commento

altri post della categoria

[wpuf_form id="14284"]