Sproloquio 1998

Sproloquio 1998

SANDRONE – Mudnà©s nઠin zitàª, ma pròpia dèinter la mùra, mudnà©s un pòch arià³s, mudnà©s extra-comunità ri, ma specialmèint euro-mudnà©s, a-v salùt tà³tt quà nt in mà sa. V’arcurdè-v, dà» o trà® an fa, quand a-s parlèva sèimper à©d Mastrìcht? Beh, i nòster ministradà³r à©d Rà mma a pèr chi sìen stઠbrèv e finalmèint i-s purtarà n in Europa…

SGORGHIGUELO – Sè, ma al biglià tt a l’avà m paghઠnuèter…

SANDRONE – Ma c’sa và³-t à©ch sia, in cunfròunt a la sudisfaziòun à©d mà ttres a tèvla a magnèr insà mm a tedà sch, francà©s, inglà©s…

SGORGHIGUELO – Ah… bèla sudisfaziòun al pòst di turtlèin e dal zampòun magnèr dà©l papèini sbià vdi e di wùrstel e invà©ci à©d lambròsch bà vver dal tè… E a la fin, al còunt chi al pèga? A pagarà  i tedà sch, chi à©n pin à©d mèrch come un can pin à©d pà³legh…

SANDRONE – A-n tà© preocupèr! A paghèr e a murìr a s’è sèimper in tèimp… E po’, secà nd mè, a duvrà©vem à©ser òspit à©d quà® à©d Sà©nghen…

SGORGHIGUELO – Vè popà , mè di zà©nghen a in và dd anch tròp a Mòdna. A gh mancarà©v èter ch’a in duvà©ssen importèr anch dal Mercato comune europeo… A-n vrà©v, insà mma, ch’al fà³ss un lavà³r come quà ll dà©l quòti dal lat…

SANDRONE – Gnint, casèr, ‘na bà³sca in dal lat! Mudnà©s, gìm mo’ sò. E vuèter, cuma si-vmà©ss con le quote latte? In bvi-v abà sta o preferì-v dà©l quòt à©d lambrà³sch? Mo’ savì-v che la nòstra Gìgia, a fòrza à©d và dder in tv Ercolina, la và ca di Còbas dal lat, la s’è muntèda la tèsta? Adèsa bisà gna fèregh la permanèint a la cà vva tà³tt i dè, perchè s’a vin ‘na trùp dla televisiòun in dla stà la la-s và³l fèr catèr sèimper tà³tta in ghìngheri…

SGORGHIGUELO – Popà , per vìa di Còbas… Và©st che anch st’an in campà gna l’è andèda mèl e la prumà tt pà©z, vò-t ch’a gh vindà mma un poch à©d cal sà©ss ch’al s’è chersà»? I m’han dà©tt chi’i al drà³ven a fèr la guerra batteriologica cun la polizìa…

PULONIA – Vè, ciacà ra bèin pulà®, cum’a t’ho insgnàª. E a-n fèr mà©nga come tà´ pèder, che l’ètra sìra l’à© gnà» a cà  tà³tt inascarà® per un ziròt ch’i gh han dà©tt ch’al fa i mirà col… Gnanch s’t’vઠa Lurd, a gh ho rispòst, a tè al t’fa piò efèt… Là sa bèin pà©rder… Piotòst, ragazà³li, i-v và©st che ormà i nuèter dà nn, sul teleschermo, a cuntà m piò che i masc’? La mઠamìga Orietta Berti, ad esèimpi, l’è dvintèda come al pandòr. La-s và dd in tà³tt i canàª. E la muià©ra à©d Costanzo? A gh cà la sà³l ch’la-s fà ga crà sser i sbà fi e la và ga al Parioli a presentèr al “scià´” à©d sà´ marà®. Mo’ e cal tesòr à©d Frizzi? à‰lstઠpòch brèv a presentèr “Domenica in” anch cun un braz rà tt al col?

SGORGHIGUELO – Me a gh rumpìva anch ch’l’èter, acsè al la pià nteva à©d rà©dder sèimper come un pòver bagià n…

SANDRONE – A-m pèr ch’à©t sà® un pòch invidià³s à©d tà³tti chà©l sbiracìni ch’à©l gh gìren d’atà³rna!

SGORGHIGUELO – Invidià³s mè? Và³-t scherzèr? Ma al sèt quant èter ragà z dla mઠetઠi vrà©vven stèr a Mòdna, ch’l’è dvintèda la zitઠdal mà nd cun la piò èlta concentraziòun à©d dà nn ch’à©l dmà nden l’autostòp?

SANDRONE – Sè, ma i automobilà©sta per dèrgh l’autostòp, come t’al cià m tè, i-s fermen sà³l a la Brusèda…

SGORGHIGUELO – Bèla forza, su la Giardini, in cal pòst dove per sfrutèr ‘na schèla i gh’han fat un supermarchàª, a gh’è al Special Coop… e a la Brusèda, invèci, a gh’è al Special… s-cop…

PULONIA – T’à© al sòlit melnà t d’un spurcaciòun, bèda a studièr, piotòst, e sta mà©no atachઠal compiutèr, ch’al finirà  per rimbambìret dal tà³tt…

SANDRONE – Per quà ll, l’è già  sucès à©d cal bèl dà»…

SGORGHIGUELO – Mo’ popà … Bèda che mè, cun al compiutèr, a sun adrઠch’a stà³ddi un sistà©ma per fèr dvintèr miliardà ria la mà ma cun l’enalotto…

PULONIA – Magà ri…

SANDRONE – A gh mà nca sà³l che-t gh prepèr un sistà©ma. La spindìva bèle abà sta al sà bet cun al lòt! E po’ da quand i han mà©ss sò à©l zughèdi per telà©fon, la bulà tta dla Telecòm la crà ss in proporziòun a quà lladà©l mઠbisà ch…

SGORGHIGUELO – Popà , a-m tà³t al celulà re? Al và³i anca mè… In dla mઠcumpagnìa, al Bòsch à©d Sà tta, ormà i i gh l’han tà³tt, can e pòrch… Sùnia al piò caiòun mè?

SANDRONE – Sè! E t-al sarà©ss anch cun al celulà re, come tà³tt chi muclòun ch’i guidèn al scùter cun ‘na man perchè cun l’ètra i à©n drઠa telefonèr… Lè, vè, a vrà©vv dઠvia dà©l mult, ma mènga a là³r… A i sà´ genità³r… Piotòst, Sgurghà©ghel, turnà nd al discòrs à©d prà©mma, se almà©no tà´ mèdra la-s fà©ssa dèr quèlch nà³mer da Lady Lotto, ch’i dìsen po’ tà³tt ch’la sia l’Adua, l’ex muià©ra à©d Pavaròti…

PULONIA – Mo’ bèda a cà  tua, che tè i nà³mer t-i dઠsà©imper, ma mà©nga per al lot… Piotòst, ragazà³li, s’a gìv à©d cal caplavà³r dal marchઠrestaurઠà©d via Albinèli? L’è tant-e bèl che i prà©mm tèimp a gh’andèva a fèr la spà©sa quà ter o zinc vòlt al dè. Tant che Sandròun al s’à©ra cunvìnt che in pià za a gh’avà©ss al prà tich…

SGORGHIGUELO – Sè… al prà tich à©d chirurgia plastica…

SANDRONE – ‘Na vòlta tant, Pulònia, à©t gh’à© ragiòun. In via Albinèli i han fat un bèl lavà³r. Per bà ter pèra, comunque, in pià za Venti, indòve al Bà nch à©d San Zemià n l’ha avà©rt ‘na pòrta in piò per quà® ch’i van a paghèr à©l cambièl, i han fat ‘na gran vachèda… I gh’han piantઠdi casòt tant brà³ttch’i pèren di tumbèin da mòrt. Alà³ra, piotòst che purtèr la sà©de dal Pds da viale Fontanèli a via Divisione Acqui, i avrà©ven fat mà©i a spurtèrla in pià za Venti. Acsè, almeno, le Botteghe Oscure à©l servìven a quèl…

SGORGHIGUELO – A propòsit à©d Botà©ghi Oscùri… à‰-t sintà® che D’Alema l’à© gnà» a Maranèl per guidèr ‘na Ferà ri? Sà³l che, per sbà li, i gh-l’han fà ta catèr nà©gra anzichè rà ssa…

SANDROUN – Gabià n, tà©-n sઠgnìnta. Cla Ferà ri nà©gra lè, l’è quà lla à©d l’ètr’an. L’è ancà rra a lutto per via che Villnà³v, a Schumakèr, al gh’ha dઠzò à©l pà nn…

SGORGHIGUELO – Sperà m, alà³ra, ch’la tà³rna rà ssa in prèsia, ma mà©nga da la vergà gna…

PULONIA – E c’sa gà®-v, vuèter dà» sportìv di mઠstivà i, dla polèmica per al munumèint a l’inzgnà©r Ferà ri chi han scuacઠpròpria a ier matèina in Largo Garibaldi? A n’ho sinti parlèr lè da l’edicola dla Rosina, dove tà³tt i dà© a gh’à© al ruglà tt di pensionઠdla Popolèr, chi dan l’impresiòun chi pagherevvà©n vluntèra là³r la bà nca per turnèr a lavurèr. Tè, Sandròun, indà³ve l’avrà©ss-et mà©ss al monumèint a Ferà ri?

SANDRONE – Pròpria e dmà n a sarà  al centenà ri dla nà scita d’Enzo Ferà ri, al mudnà©s piò cgnusà» dal mà nd. Un munumà©int al s’al mà©ritèva. S’a fà³ssa stઠper mè, invà©ci che in Largo Garibaldi, davanti a cà  sà´, a gh’al fèva in mèz al parco intitolઠal sà´ nà mm, dove ‘na vòlta, soquà nt an fa, a gh’à©ra l’avtodròmo. La srà©v stèda ‘na manà©ra fùrba per valorizèr un à ngol dla zitઠche i mudnà©s, purtròp, i cgnà ssen ancà rra pòch.

SGORGHIGUELO – Importà nt che al munumèint, da ‘na pèrt o da cl’ètra, i gh l’à bien fat. Sperà m sà³l ch’a-n sucà©da come per l’obelìsco à©d viale Italia, ch’l’à© acsè a pùnta che i paracadutà©sta i dà©ven tà³r la mìra per schivèrel.

PULONIA – Ma c’sa sucà©d, Sandròun? A cà , tòtti à©l sìr ch’à©t tà³rn da Mòdna, à©t vઠavà nti un’à³ra a bruntlèr per al trà fich. Incà´ t’à©-n dà® gnìnt…
SANDRONE – A-n dà©gh gnìnt? A-m duvìva sà³l scaldèr un pòch la và³s… Và³-t ch’a ciacà ra dal trà fich? Acsè acuntèint subà©t tè e po’ anch l’ascensà³r Silinghèrd…

SGORGHIGUELO – Quà ll và©rd?

SANDRONE – A-n sò mà©nga se prà©mma al fà³ss và©rd… Adèsa, a fòrza à©d là©zer dà©l crìtichi sà³vra la Gazà tta e al Rèst dal Carlèin, l’à© zal ch’al pèr un galbà©der…

PULONIA – E alà³ra, al trà fich cuma sta-l?

SANDRONE – Come trà® in ‘na scrà na cun un s’ciavarà³l rà tt. Pà©insa che al Pian dl’inzgnà©r sguìzzer, ma sè… Huslèr, l’à© andઠacsè bèin ch’i l’han persìn esportઅ Sè, a Chèrp. E adèsa in dal bisachèin i al cià pen anch i nòster cunfinà nt…

SGORGHIGUELO – Popà , però, adès a Mòdna a gh’è anch i taxi-bus. A n’ho tòlt un anca mè…

SANDRONE – In du à©-t andàª? A Marzà ia? Sta bèin atèint, perchè zò dedlè, purtròp, in gh’han rispètgnà nch per i prà©t à©d bòuna volontàª. Per via di taxi-bus, c’sa và³-t ch’a-t dà©gga? Và©st che in dal bilà nc’ dl’Atcm a gh’à©ra piò bus che in dà©l strèdi à©d Mòdna, i han pinsઠà©d fèrgh di èter… bus… Tant, bus piò bus meno…

SGORGHIGUELO – Scà³lta, mà ma, che a propòsit à©d trà fich a t’in còunt à³nna anca mè. Pèinsa che quand a gh’è stઠla Fèsta dl’Unitàª, ma sè quà lla ch’i fan tà³tt i an quand a pià³v, i avìven mà©ss so la tangenzièl un svìncol ubligatòri a dèstra. Come dir: o andઠa la Fèsta dl’Unitઠo a-v dà m la mùlta…

SANDRONE – Un svìncol a dèstra per la Fèsta dl’umiditàª? Fà³ssel stઠun svìncol a sinìstra a capìva de piò…

PULONIA – Sandròun, à©l vigilà ssi nà³vi gli à©-t già  bèle và©sti?

SGORGHIGUELO – Bèda, mà ma, ch’à©l s’cià men ‘addette alla sosta’…

SANDRONE – Piò che ‘addette alla sosta’, per mè à©gli à©n ‘addette alla multa’… Maledà©ssa, s’a li ho và©sti! A m-li insà gn à nca a la nòt… à‰gli à©n quatòrdes, ma à©l pèren dà´ o tremà©lla. E a-t dà©gh ch’à©l s’dan un gran bèl da fèr per guadagnères la pagnòta. à‰l pèren quèsi a còtim… A un mઠamìgh i gh han fat la mùlta perchè l’avìva stremnઠà©l cà©cch dà©l sigarà t fà³ra dal portazà ndra, a un èter perchè al culà³r di scranèin al s’intonèva brìsa cun quà ll dla carozerìa, a un èter ancà rra perchè algh avìva spòrch i và©der dla mà china. Pensàª, i m’han dà©t che prà©mma à©d partìr da la casà©rma à©l sortà ggen cun la tòmbola i numeri delle targhe da multare. Oh, brèvi i à©n brèvi: a pèr quèsi ch’à©gli à bien frequentઠun cà³rs specièl per imparèr a dèr à©l multi e a fères anch dir grà zie dai automobilà©sta…

SGORGHIGUELO – Pèinsa mo’ tè, popà , s’a-s prà©v capitèr se, pasà nd a tà©s a ‘na vigilà ssa nà³va, al nòster cavà l al duvà©ss dèr à ria sà tta a la cà vva? Come mìnim a ciapà m l’èrgà stol…! In sta manà©ra chè, però, i han risòlt tant problà©ma à©d bilanc’… Mè a dègh che un sà©ndegh acsè a n’al catarà m mai piò!

SANDRONE – A l’ho sintà® dir anca mè, sà³l che a dìrel i à©ren quà® à©d Forza Italia… Sè, i à©ren i stà ss che i han zerchઠà©d fèrel caschèr in dà©l bus di parcagg’ à©d Palà z Euròpa. Ma Barbulèin al gh à© saltઠfà³ra a pè pèra…
SGORGHIGUELO – Ma s’l’è andઠcun à©l stampèli per dà» o trà® mà©s?

SANDRONE – T’à©t cunfà nd cun cla volta ch’l’è caschઠin motociclà tta in riva al Mar Rosso…

SGORGHIGUELO – Mè a capà©ss ch’a gh pièsa al rà ss, ma s’à©l vacà nzi al li fà©ssa in di prઠda cà , a-n srà©vv mà©i…?

PULONIA – Cambià mmia mo’ descà³rs! E dal Dòm c’sa in gà®-v?

SGORGHIGUELO – Quà ll ch’i à©n adrઠa fèr in cà³rs Vitòri…?

SANDRONE – T’à©-n capà©ss gnint! Quà ll lèl’è al Dom à©d Milà n… I gh lavà³ren da soquà nt an, ma a-n s’capà©ss ancà rra c’sa gh dà©v saltèr fà³ra… Tà´ mèdra, invà©ci, la-s riferìva al nòster Dòm, ch’l’è dvintઠun monumèint dal mà nd grà zie a l’Unesco, che mè a-i-ho sèimper cunfùs cun l’Unicef. Adèsa, però, a-i-ho finalmèint capà® e a-n fagh piò confusiòun. Quà® dl’Unicef i han avà©rt ‘na bèla butà©ga in Cul ‘d Là³cca, dove i và nden de tà³tt. Andègh, perchè cun i vòster sòld i fan dal bèin e i aiùten i putèin dal mà nd chi han bisà gn. Turnà nd al Dom, a-v và³i dir ch’a gh à© pròpia da à©ser-n orgoglià³s! E stઠtà³tt bèin atèinti, ch’i-n gh dà ghen fà³gh n’ètra vòlta!

PULONIA – Per al Dòm à©t gh à© pròpia ragiòun. L’è ‘na gran bèla cà©sa. Purtròp a gh’è di mudnà©s chi gh van sà³l per scaldères d’invà©rn e a tà³r un pòch à©d frasch d’istàª. Mè, s’a fà³ssa in don Rino, al pà regh, a i cazarà©v via come i mercanti dal tempio.

SANDRONE – Sta mo’ chèlma, vè, Pulònia, che per via dal trà fich a gh ho ancà rra quèl da dir, perchè a-n mà© sun mà©nga tòlt via tà³tt quà ll ch’a gh ho in dal gòz.

SGORGHIGUELO – Và³-t un bicèr d’à qua, popà ?

SANDRONE – à€qua? Ma a la Societઠdal Sandròun à©n-i dvintઠtutti astemi? A srà©v mà©i che chè sà³vra i purtà©ssen un bèlbiciròt à©d lambrà³sch… Anch perchè st’an a pèr ch’a gnarà  un vèin da alchèrs i sbà fi. E finalmèint i capirà n che al lambrà³sch l’è un vèin ch’al mà©rita rispèt in tà³tt al mand… E turnà m al trà fich. Mudnà©s, anch st’an a sà m arivઠin ritèrd perchè l’à© piò fà cil fèr aprovèr la Bicamerèl che arivèr in cèinter… A Rà mma a pèr che al cèinter i al voià©n rifèr. A Mòdna, invà©ci, i al và³len desfèr… Pà©r arivèr chè in pià za, a gh vrà©vv l’elicòter. Stઠmo’ a sintìr… So la Nonantolà na a gh mà nca al cavalcavìa, a Cugnìnt al nà³v svìncol l’ha purtઠpiò cunfusiòun à©d prà©mma ch’a pèr d’à©ser in ottovolante, da via Emilia i-n fan pasèr gnanch i muturèin, figurà mes al mઠbaròz. E In via Giardini a gh è un di cartઠeletrònich dla Cumùna, ch’a vrà©vv savèr a cusa i sà©rven… Incà´ a gh à©ra ‘na fila là³nga come la fam, ch’la tachèva già  a la Bà©rtla. A-i-ho aspetઠun bèl pòch e po’ a-m sun decìs a mandèr Sgurghà©ghel a và dder c’s’à©ra sucès…

SGORGHIGUELO – Gnint. I à©ren tà³tt fà©rm in mà china, dà» a dà», a nès in à ria e a bà cca avà©rta, a guardèr al cartèl in uraziòun. Un l’aspetèva al prosimamèint di cìnema…, un èter al vlìva và dder cus i dan stasìra in televisiòun… un èter ancà rra al s’à© mà©ss in fìla perchè i gh’han dà©tt che dòp mezanòt, coleghàªin dirèta cun la Brusà©da, i dan i consigli per gli acquisti…

SANDRONE – Ma va là  gabià n… Piotòst, à©ch fin al fat Gigà©tto?

SGORGHIGUELO – L’à©t mà©nga savà»? So cl’argomèint chè, come per la bretèla à©d Sasà³l, che i mudnà©s e i sasolà©s i aspèten da tròp tèimp, i nòster ministradà³r i han invochઠla prìvaci…

PULONIA – Vuèter dà» a savà® sà³l critichèr. Ma i-v sintà® che Mòdna l’è la zitઠin Italia dà³ve la pòsta la vin cunsgnèda piò in prèsia à©d tà³tti? Insà mma, un servà©zzi postèl dègn dla Svizzera…

SGORGHIGUELO – Dla Sguìzzera? Sperà m ch’al sia mà©no sguìzzer d’Huslèr e piò puntuèl che al Bòsch à©d sà tta, dove i m’han cunsgnઠla cartulèina per al suldઠsà³l l’èter dè…

SANDRONE – Tès, riformઠcrònich in dla tà©sta. Piotòst, sè-t cuma l’è andèda a finìr la guèra a chi stòrn scagazòun ch’i han impestઠi viઠdal Pà rco e tà³tta pià za Mazìni?

SGORGHIGUELO – La soluziòun dal problà©ma l’è stèda n’ètra truvèda dla Giunta cumunèl. Pèr sfratèr i usઠi han fat taièr ‘na mà³ccia à©d pià nt… Cun al bèl risultèt ch’a-n gh è piò i èlber e che i stà³rn i van a scagazèr in d’un èter pòst…

PULONIA – Tasà® mo’ un pòch e lasèm parlèr à nca mè, ch’a gh ho da fèr di salùt… Prà©mma à©d tà³tt a và³i arcurdèr al nòster và schev, ch’l’à© stઠnuminઠpresidèint dla Cà ritas nazionèl. Complimenti, eccellenza, ma a m’arcmà nd, ch’al rèsta aMòdna soquà nt an. Per al Vaticà n l’è ancà rra tròp zà³ven… E po’ a và³i salutèr la mઠamìga Rà ina Kabaiwanska, un’extracomunità ria à©d lusso, ch’l’ha da pòch festegઠi quarà nt’an à©d carà©ra. La gh’ha ancà rra un figurèin ch’la pèr ‘na ragazà³la… Quand a l’ho và©sta al Teà ter Storchi per al sà´ conzà©rt, a-i-ho decìs à©d mà tter-m a dià©ta à nca mè…

SGORGHIGUELO – Mà ma, và³-t digiunèr come Pavaròti, che per via à©d Nicoletta a-s vòl calèr quarà nta chìllo a-n psà nd-es brìsa calèr quarà nt’an…? Bèda ch’a-n tà© và©ggna po’ un tarabacìn à nca a tè come l’è sucès a Luciano mèinter al cantèva a Nev Iorc!

PULONIA – Pà©rdet mai al và©zzi d’interòumper quà® ch’i ciacà ren? A vlìva sà³l dir a la Rà ina che se làª, Luciano e la Mirella i-s mità©ssen d’acòrd e i fà©ssen a Mòdna ‘na scà³la per cantà nt d’òpera, a sarà©v un sucès mondièl per la nòstra zitàª.

SANDRONE – Dal rèst, st’an a srà  pròpia un an dimà ndi importà nt per Mòdna. A tà ca i festegiamèint perchè quà ter sà©col fa Mòdna la dvintè capitèl. Al prà©mm dà³cca al fà³ Cesare d’Este, ch’al rivè da Frèra cun tà³tta la cà³rt, sfratèda dal pèpa. Al dà©v mo’ à©ser stઠun San Martèin da gnìnt quà ll lè…

SGORGHIGUELO – Alòra, popà , là sa mo’ ch’a dà©gga quèl ai mudnà©s sportìv come mè. Per la Ferà ri a gh ho ‘na gran sperà nza. Luca di Montezemolo l’ha fat capìr che stavòltal’è cla bòuna. Dal rèst l’ha dèt che o Schumakèr al bat Vilnà³v o al le manda ad alenères in dla pà©sta à©d l’autoscontro ch’la vin tà³tt i an ai baracòun… E la palavà³lo? La va bèin come l’ètr’an. Per fòrza! Adèsa ch’l’a-n s’cià ma piò Daità³na, ma Casa Modena, per fèr piasèr al sponsor i mà gnen sà³l dla sulzà©zza e di cìcioli e i van chi pèren del saià tti… E cun i canarèin? C’sa gà®-v, amici della curva giallo-blu? Ae-ao-ae-ao. Chi non salta bolognese è, chi non salta bolognese è …

SANDRONE E PULONIA – Ma à©-t dvintઠmat?

SGORGHIGUELO – No, al fat l’è che st’an a gh avà m un centravanti da Coppa dei campioni. Gigi Montagnan, al presidèint dal Mòdna, a ogni gol à©d Ciccio Grabbi, a-s comà³v come un ragazà³l e al tà ca a zighèr. Mè spà©r ch’al và ga avà nti acsè, a pià nzer sin a la fin dal campionèt… E che ai plèi-off a-s pòsa finalmèint avèr la sudisfaziòun dla promoziòun. Acsè, in serie B, Ciccio al rèsta nòsch e a la Juve a-n gh’al dà m brìsa indrઅ E po’ Gigi, ch’al s’è atachઠa Grabbi come a un fià³l, l’ha bèle dà©tt a l’Avochèt ch’a-n fà ga mà©nga tant al spanà©zz. Perchà© s’a gh vin i zinc minùt, a sòzi con Beppe Neri, l’à© anch bòun à©d cumprèr la Fiat… Ae-ao-ae-ao… Chi non salta bologneseà©, chi non salta bolognese è….

SANDRONE – Imbambà® d’un galbà©der, sta mo’ fà©rm ch’a sà m in d’un balcòun che l’ètr’an, per vià  dal taramòt, al gh ha avà» i sà´ problà©ma… Piotòst, prà©mma à©d tà³r la strèda dal Bòsch à©d sà tta, a vlìva fèr à nca mè un appello, come i fan quà® dla televisiòun… Avtoritàª, s’a gh’è bisà gn a sun dispòst a mà tter man al portafà³i à nca mè per al riscà t… Fઠquèl in prèsia… A Mòdna i han sequèstrઠun’opera d’arte… Mo’ sè, a-m riferà©s a la Pietઠdal Mazòun, cal bèl gròp à©d statui ch’à©gli à©ren conservèdi in San Zvà n, la cà©sa à©d pià za Mateòti… S’a-n n’à© un sequèster qual lè… I li han purtèdi via per pulìrli, ma a-n se sà  piò gnint da soqà nt an. E s’i-s fà³ssen sbagliàª? Se anzichà© pulìr à©l statui ch’à©gli à©ren tà³tti colorèdi, i li avà©ssen fà ti gnir tà³tti sbià vdi? La man à©d bià nch, alà³ra, la vrà©vv dèda a l’autà³r dal restauro… Insà mma, l’à© pròpia un quèl ch’al fa pietઅ

SGORGHIGUELO – Và©st che t’à© dà©t la tua, a và³i fèr un pòch al Gabibbo à nca mè. Popà , ma la-t pèr già³sta che la moschà©a musulmà na i l’à bien fà ta pròpia in via delle Suore. A-n n’à©ra mà©i in via Turchia o via Algeria?

SANDRONE – Alà³ra, già  ch’a sà m in argomèint, a-t dà©gh anch quà sta. L’èter dè a sun stઠa l’usdèl à©d via dal Pà zza fèr i rà z. Per catèr al repèrt i m’han dà©t à©d seguìr i culà³r dà©l strà©ssi ch’à©gli à©n piturèdi per tèra. Va bèin, a-m sun dà©t, ma se un, sà³vra pensà©r, al sbà glia rìga o s’l’à© daltònich, al finà©ss, sèinza adèrsen, drà©t per drà©t, pròpia in dà©l cà mbri murtuà ri… E po’ a-i-ho và©st che in di cartઠper catèr i repèrt dl’usdèl, gl’indicaziòun, invà©ci che in dialà tt mudnà©s per qui come mè chi i litìghen cun l’italià n, à©gli à©n scrà©tti in là©ngua à raba. à‰d stઠpas chè, tra dà» o trà® an, la Gazà tta e al Carlèin al nòster descà³rs i al duvrà n publichèr anch tradà³tt in extracomunità rio…

SGORGHIGUELO – A propòsit, popà , à©t pà´ dir ai nòster amìgh mudnà©s dla bà sa Italia, ch’i-n capà©ssen brìsa al nòster discòrs e i al vrevvà©n là©zer al dè dòp in dal fà³i tradotto in italiano, che la Societઠdal Sandròun l’ha organizઠun cà³rs à©d dialà tt mudnà©s. S’i và³len, i-s pà³len iscrà©ver a grà tis…

PULONIA – Vè, Sandròun, a stèva quèsi per descurdèrm che stamatèina i han purtઠa cà  ‘na bulà tta nà³va, quà lla dla Metઅ

SANDRONE – Mo’ che metઠe metઅ à‰-t mà©nga và©st tà³tta l’areclà m ch’i han fat là³r e a-i-avà m paghઠnuèter…? La Meta l’à© ‘na nà³va azià©nda comunèl. I s’à©n mà©ss d’acòrd quà® dla lus, quà® dl’à qua e quà® dal gas cun i spazèin per stumpèr i bus metઠpr’òun… Sè! Tà³tt chi bus chi han fat quà® dal Progetto Socrate, che, tra l’èter, a pèr ch’i-n sà©rven a gnint… A vrà©vv pròpria savèr chi pagarà  la stumpadùra… I s’la mitrà n mà©nga in dla bulà tta dal telèfon… perchè, alà³ra, i scà t a i fagh po’ mè… Perquindi, mudnà©s, mitìv al cà³r i pès. Cun Meta, i dipendèint i lavorerà n la metàª, acsè la bulà tta la srà  al dà ppi…

SGORGHIGUELO – Vè, popà , finà©ssla mo’, ch’l’à© bèle un’ora ch’à©t ciacà r. Chè a vin nòt! Bisà gna turnèr a cà , anch perchè a gh’è la Gigia da mònzer… Comunque, t’è fat pròpia un sprolòqui in là©ngua maiùscola. Và³-t ciapèr… al Prà©mi Nòbel?

SANDRONE – A-n gh srà©vv gnint à©d mèl. I l’han già  dઠa di piò sandròun che mè… Piotòst, mè a spà©r che al Prà©mi Nòbel i al dà ghen a un brèv scienziઠà©d cà  nòstra come al profesà³r Luigi Di Bella, ch’al s’al mà©rita perchè al cùra grà tis tà nta gèint… E vuèter zemià n, che al Prà©mi Nòbel, invà©ci, al vinzà® tà³tt i dè sbarcà nd al lunà ri cun al vòster lavà³r, stઠancà rra de piò atachઠa cla piòpa, èlta e slanzèda, piantèda in dl’umbrà©ghel à©d Mòdna, ch’la s’cià ma Ghirlandèina.

Lascia un commento

altri post della categoria

[wpuf_form id="14284"]