Sproloquio 1999

Sproloquio 1999

SANDRONE – Zemià n ch’a sà® nઠall’ambra dla Ghirlandèina, mudnà©s ch’a stઠin di viઠdal Parco da prà©mma che Huslèr al li trasfurmà©ssa in garà g’ a pagamèint, zemià n dla Saca, dla Madunèina, à©d Pòrta Bulègna, ch’a sà® stઠespropriઠdi prઠda cà  da soquà nt bòun da gnint ch’a gh vrà©v dઠal dà» perchè i-n faghà©n piò dan, a-v salùt tà³tt quant in masa e a-v dagh la mઠsolidarietઅ Cum’a stèv? A-m sembrઠsò à©d morèl e a-m fa piasà©r… Anch nuèter, adèsa, a stà m bèin, mo’ st’istઠa-i-à m patà® un bèl chèld… Oh, la Pulònia la s’l’à©ra và©sta brà³tta… L’à©ra andèda in squaiadùra. Tra al calà³r e i bolà³r dla gioventù, la gh l’ìva cavèda a pà©rder soquà nt chà­lo, ma cum’a s’è rinfreschàª, la i ha recuperàª, e anch cun i interèsi… Al Novantòt, infà ti, i han dà©tt ch’l’è stઠl’an piò chèld dal secolo. A m’in sun acòrt anca mè quand a-i-ho sgualzà® l’à³vva… Invà©ci dal mà st, a gnìva fà³ra dla saba…
E vuèter mudnà©s à©d zitàª, cum’a v’la si-v cavèda? Oh, al dè d’incà´, la campà gna la fruta pòch da dan e la banca ancà rra mà©no, mo’ per via dla bulà tta, dèm pòrr a mèint, a-n v’duvà® brisa preocupèr.! Se l’an pasઠa gh ivi di debìt, adèsa a gh i-avà® l’istà ss… Ma vli-v mà tter? Adèsa i à©n di euro-dèbit… Tà³tt un èter quèl… I pèren infìn mà©no… Bèh, anch st’an a sà m gnà» a catèrv a Mòdna. A-v zur che arivèr in cèinter e catèr un postà gg’ per al baròz, ma sèinza spà nder ‘na bà tta d’òli à©d tìket o ‘d mult l’è un quèl sèimper piò difìcil. E alà³ra a-i-ho pensઠche, st’ètr’an, a-m vin piò còmed fèrev gnir tà³tt quant in dal mઠsitarèin al Bòsch à©d sà tta. E-v pièsla l’idà©a? La Pulònia la frà©zz dà» pcòun à©d gnòch, Sgurghà©ghel al tà ia dà´ fatti à©d quèl e mè a tir al còl a soquà nt pistòun à©d lambrà³sch, à©d quall ch’al gh ha la vià³la… Tant, al pòst al gh è. A cà  màª, per furtùna, a-s parcà ggia ancà rra a gratis…

SGORGHIGUELO – Vè, popà , e se po’ i decìden à©d fèregh pasèr l’«alta velocità Â»?

SANDRONE – Lasa stèr l’èlta velocitàª, per l’amà³r à©d Dio, che a-n sè gh capà©ss un òrba gà zza. Finà³ra, la m’è sembrèda cà³me Nòster Sgnà³r, ch’al sta in zà©l, in tèra e in ògni luogo… Insà mma, a-n n’ho ancà rra capà® in dà³ve la duvrà  pasèr. E a-i-ho paùra da-n n’à©ser gnanch l’ùnich…

SGORGHIGUELO – S’l’è per quall lè, di progèt dla Cumùna ch’a se gh capà©ss pòch e gnint a gh n’è soquà nt… I m’han dà©tt, per esèmpi, che Ghà©ri…

SANDRONE – Oh, vè, mè a-n gh à©ra mà©nga, a-n… A-n tacà mia a dèr dà©l responsabilitઅ à‰d Ghà©ri, però, a-m n’ha descà³rs un mઠamìgh, che a và dder la presentaziòun dal progèt al gh à©ra dabòun. Secà nd mè, a Pòrta Sant Agustèin, cal mapèl lè i mudnà©s i farà n fadìga un bèl pòch a digerìrel…

SGORGHIGUELO – Per fòrza… I gh han ancà rra in zà©mma al stà mmegh cl’èter bèl regà l chi gh han fat da pòch…, al munumèint a Ferrari…

SANDRONE – Tès, galbà©der, ch’a pà©rd al fil dal descà³rs. Mudnà©s, a duvà® savà©r che, per fèr la nà³va pòrta in Sant Agustèin, i nòster ministradà³r, prà©mma i vlìven riciclèr dà´ gru rutamèdi dla Ferriera, po’ quand i han savà» ch’i avrà©ven spà©s tròp listà ss i s’à©n decìs a telefonèr a l’archità tt americà n per urdnèr trઠtarr. Nà³va, a-m sun dà©tt, tra Huslèr e Ghà©ri, adèsa a va a finìr che a Mòdna, anch per tirèr sò ‘na curtlèda in dla stala, bisà gna che al geòmetro, cà³me mìnim, al sia à©d San Marèin… E savì-v cus’ i gh mà tten in à³nna dà©l trઠtarr?

SGORGHIGUELO – I gh mà tten al cinema. Sè, a-i-ho lèt in dal fòi che ogni tant i tirèn zò un tlòun per dèr i “consigli per gli acquisti”. A-i-ho sà³l paùra che, tra via Emilia, vièl Tassòun, Vitòri Và©net e Berengà ri, quand i dan i cunsà©lli, a gh vègna ‘na masa à©d tampunamèint… D’à©tra pèrt, da quand i han tòlt via al spartitrà fich in vièl Fabrà©zzi, i duvìven pà³rr dèr al cuntintèin ai caruzèr…

SANDRONE – Tès imbambà® che mè a sò tà³tt, perchè a gh ho di amìgh can gròs in Cumùna… Mudnà©s, savi-v c’sa gh vin in dà©l trઠtarr? A gh vin al dazi… Sè, a-i-avà® capà® bèin… I tà chen in Sant Agustèin e po’, se l’esperimèint al funziòuna, i mà tten dà©gli ètri tarr in San Franzà sch, a Porta Bulègna e in piazèl Natale Bruni. E a gh srà  dapertà³tt i padlòt, cum’a gh à©ra ‘na vòlta. Acsè ògni furastà©r, per gnir a Mòdna, al duvrà  paghèr al biglià tt d’ingrès… Se nò cum’a pensèv-i ch’al fà©ss al sà©ndech a paghèr Ghà©ri? Da la disperaziòun, l’iva pruvઠanch a và nder la Ghirlandèina, ma quand l’è stઠin Amà©rica per andèr a rògit, i gh han dà©tt che la nòstra tarr la piga tròp…

SGORGHIGUELO – Popà , e se quà® dla Cumùna i pruvà©ssen cun al Viagra? Fòrse la-s drà©zza… Comunque, mudnà©s, pensઠche sudisfaziòun… A Bulègna à©d tarr i gh n’han sà³l dà´ e nuèter, invà©ci, acsè a n’avrà©ven trઅ Al sà©ndech l’è pròpia un mà ster, al li pèinsa tà³tti per fèrs elà©zer n’ètra vòlta. A cal punt chè, al s’meriterà©v che piazèl Sant Agustèin al dvintà©ssa largo Giuliano Barbolini…

SANDRONE – Alà³ra, dal mumèint ch’a gh sà m, a prà©ssen fèr anch via… Assessori e via… Giunta…

SGORGHIGUELO – Mè a dirà©v… via tà³tt quant, acsè a fà m pià za pulìda e a-n gh pinsà m piò…

PULONIA – Finìla mo’, dà´ bà cchi santi, à©d descà rrer à©d polìtica. Tasà® un pòch che mè a-n n’ho ancà rra psà» salutèr tà³tta sta bèla gèint… La-n n’è mà©nga gnuda sà³l per ascultèr à©l vòstri bagianèd… Mo’ c’sa gi-v, ragazà³li, à©d cla sgnà³ra ch’la vinz sèimper al lòt?

SGORGHIGUELO – Mè a dà©gh che o la gh ha di amìgh a Milà n o la gh ha pròpia un bèl Panà ro…

PULONIA – Tès spurcaciòun! Ma da chi à©t tòlt? Sà³l da Sgarbi? Zemià n, i-v pruvઠanch vuèter a fèr un sistà©ma? Mè, finà³ra, a-i ho catઠsà³l al sistà©ma à©d perdà©r l’à³v e la balòta… Al dà©gh pià n perchè a-n sèinta Sandròun, ma tra lòt, enalòt, tris, sìsal e tà³tti à©l loterà® dla tv, stઠmà©s chè a m’è andઠtà³tt quall che a-i-va ciapઠcun i cunà©i. Al brà³tt l’è ch’a-m sun gnanch cavèda la và³ia… Vè, Sandròun, stà m-i-a a sòzi in un bèl sistà©ma a l’enalòt? Dam mo’ i nà³mmer…

SANDRONE – Bèda che a dèr i nà³mmer l’à© piò brèv cal sumèr ad honorem à©d tà´ fià³l…

SGORGHIGUELO – S’l’è per quall lè a gh pòs anch pruvèr… Mudnès, tulà® mo’ nòta che adès a-v dagh ‘na quadèrna da zughèr sò tà³tti à©l rà³d, anch quilli desfièdi: zinch cà³me i minùt ch’a gh và³l prà©mma ch’a vègna al và©rd al Punt à©d la Pradèla…, dà©s cà³me à©l vòlt chi han fat e desfà t i merciapઠà©d cà³rs Vitòri…, quà©ndes cà³me i an che i mudnà©s i spèten al cavalcavìa dla Nonantolà na… e nuvà nta… cà³me la paùra à©d pà©rder gli eleziòun chi gh han in Cumùna…

SANDRONE – Brà vo, mo’ tà©-n n’à© mà©nga tant agiornઠsu la circolaziòun tangenzial-semaforico-cavalcavistica à©d la zitઅ La Nonantolà na, ormà i, l’è pròunta. All’Ananà s i gh la cunsègnen in sti dè chè. E và©st chi han stumpઠun bus da ‘na pèrt, adèsa i n’in và©ren dà» da n’ètra pèrt. In via Emilia e in via Vignolese i stan per fèr dà´ rotatòri piò grandi à©d tà³tti ch’à©gli ètri…

SGORGHIGUELO – Va bèin ch’a sà m sà tta eleziòun, mo’ in Comùna gh han-i mà©nga paùra che, a fòrza à©d rotatòri, ai mudnà©s a gh cumìncia a girèr quèl èter?

SANDRONE – Vè, a propòsit d’eleziòun… Tès mo’ che stavòlta a la dà©gh gròsa… Mudnès, savì-v che a fòrza à©d và dder in ti-vì tà³tt i nòster politicà nt e tà³tt i scumazèin chi fan da un partà® a cl’èter, a m’è gnà» và³ia à©d butèrem in polìtica anca mè? Prà©mm, a-s cià pa un sach à©d sòld e… guai a chi suda… Secà nd, a sun cunvìnt che a fèr cla figùra lè a-n gh và³ia mà©nga ‘na gran istruziòun… Tà©rz, và©st che finà³ra i politicà nt i s’à©n sà³l fat rà©dder adràª, a cradd che mè, a dir dà©l caiunèd, a sia dimà³ndi piò tògo che lelà³r… e a cast anch mà©no… Per quindi, a-i-ho decìs. Galèina pèchem, s’a cambi idà©a. Mi candido e a fagh un partà® nà³v. S’a sra-la? ‘Na brèsa?

SGORGHIGUELO – E mè a fagh al segretà ri. A-i-ho anch bèle catઠal nà m: Partito dei Sandroni Italiani… Popà , a sun sicùr, pèinsa a quant sandròun a gh è in Italia… S’à©t cià p al và³t da tà³tt, t’à©t dvèint adiritùra presidèint dla Repùblica…

SANDRONE – A-n gh pèins gnanch. Al Quirinèl un sandròun al basta e avanza. Mè a-m presèint agli eleziòun per al sà©ndech. A-i-ho lèt sà³vra la Gazà tta e al Rèst dal Carlèin che stavòlta a-s farà  avà nti dimòndi candidàª. I m’han dà©tt ch’a gh srà  anch un greco… mo’ alà³ra, cun tant ch’a gh n’è in gir, l’à©ra mà©i piotòst un albanà©s… Comunque, a sun bèle adrઠa preparèr la campagna eletorà©l. Tant per tachèr, a-m sun coleghઠcun Interdà©t…

SGORGHIGUELO – Bèda ch’a-s dis àŒnternet. E po’, a gh và³l anch un sit…

SANDRONE – à‰d quanti biolchi?

SGORGHIGUELO – Ma cus’à©-t capà®? Un sito in àŒnternet…

SANDRONE – Sta sicùr ch’al catà m…

SGORGHIGUELO – E a-s ciamarà  “www. Sandroùn. Bosch à©d sà tta. com. it”, acsè à©t pà´ comunichèr la tഠ«pagina veb» a tott i navigadà³r mudnà©s fin d’incà´…

PULONIA – Adèsa a-i-ho capà® perchè a riva dà©l bulà tti dla Telecòm da cavèr la pèla… Spurcaciòun, s’a fè-t tà³tta la nòt in cusèina davanti al compiutèr? Guerdè-t à©l dà nni nudi su àŒnternet? Ecco perchè, la matèina dòp, t’à© imbambà® cà³me un tòch e tà©-n cat mai la strèda d’alvèret. Adèsa al compiutèr a gh matt al lucà tt e l’Interdà©t tà© dvèint tè…
SANDRONE – Pulonia, tès, ch’à©t capà©ss còme à³nna ch’la-n capà©ssa gnint. In politica bisà gna “modernizzarsi”… A gh avrò bisègn anch d’à³nna segretaria…

PULONIA – O vè, per la segreterìa a bast mè e a gh in vanza…

SANDRONE – Ma la dà©v à©ser à³nna ch’la sà pia druvèr al cellulare…

PULONIA – Sta bèin atèinti, vè… Fèr druvèr a la segretaria cal cellulare lè, cà³me t’al cià m tè, a mumèinti al custèva la scrana a Clinton.. Vergà gnet e tès, melnà tt, che adèsa l’è arivઠal mumèint à©ch dà©gga quèl al mઠamìghi… Ragazà³li, c’sa gi-v à©d cal “reggipetto”, mo’ sè Wunderbà r, ch’al matt in mà stra tà³tt e che i dìsen al faga resuscitèr anch un mòrt? Bèh, mè, a l’ho pruvàª, ma Sandròun a-n s’è gnanch squasàª. A cradd che, ormà i, per cal lavà³r lè, a-n bastarà©v gnanch un frappè à©d Viagra cun dà» o trà® dà® d’asઠbalsà mich e ‘na bèla infurmaièda à©d grana… Chi ha avuto, ha avuto… Mè, purtròp, a-i-ho avà» pòch, ma a-n me lamèint brisa, perchè in dla và©tta a gh è anch dà©gli ètri sudisfaziòun…

SANDRONE – Eh…

PULONIA – Adèsa, a-m sun dèda a la cà . A sun tà³tta furnà tt e televisiòun…

SANDRONE – Mo’ tès va là , che quèsi tà³tti à©l siri à©t vઠa cà  di nòster cunfinà nt a zughèr a tòmbola…

SGORGHIGUELO – E la sèlta sà³l al lunedè, perchè a gh piès cal ghignòt pin à©d neo à©d Bruno Vespa, e a la dmanga, perchè gùai s’la-n fa al slà lom fra “Buona Domenica” e “Domenica In”…

PULONIA – Ma s’a-v tègn la cà  ch’la pèr un spèc’… Vli-v ch’acèta cl’ofà©rta chi m’han fat… à©d fundèr il “Fronte modenese della donna in menopausa”? Alà³ra sè ch’a gh avrà©ssi ragiòun à©d lamentèr’v… Ragazà³li, dèm a mèint, divertìv sin ch’a sà® a tèimp e a-n gh avà® ancà rra ‘na cà  da guernèr. Pensઠche l’ètra stmana, per a-n cunfà ndrem piò cun tà³tt chi bidòun và©rd, zal e blò, a-i-ho decìs à©d frequentèr un cà³rs per la racòlta diferenzièda dal rà³sch. A la prà©mma interogaziòun ch’i m’han fat quà® à©d Mà©ta, a-m sun impapinèda cun al culà³r dal bidòun dà©l pà©lli scarghi e acsè i m’han dઠl’insuficèinza… L’è seìmper piò dura la và©tta per ‘na rezdà³ra… Vuètri, gh l’i-v cavèda a sintìr Pavaròti per l’inauguraziòun dal Comunèl? I m’han dà©tt che al teà ter l’è un caplavà³r! A gh è andઠ‘na bèrca à©d sòld, mo’ stavòlta i à©n stઠpròpia bèin spà©s! Mè a gh iva mandઠSandròun a tà³r i biglià tt, ma a gh à©ra ‘na fila langa cà³me la Quarà©sma. Durà nt la nòt, cal barbaiòch chè al s’è inzuclà® e quand i han avà©rt al budghèin, bòuna nòt, Sandròun al runfèva…

SANDRONE – Per furtùna, perchè se nò – dato che mè a-n sun nà© ascensà³r nà© consilià©r – per cumprèr i biglià tt a-m tuchèva và nder tà³tti à©l vachi dla stala…

PULONIA – Chè al gh ha pròpia ragiòun. E delle Sovrane Passioni, ragazà³li, c’s’in gi-v?

SANDRONE – Oh, lè a gh sun andઠanca mè… I m’han dà©tt che i à©n gnà» mièra à©d visitadà³r da tà³tt i cantòun…

SGORGHIGUELO – Bèda, popà , che la mama la s’intendìva i amà³r à©d Carlo e dla Camilla… Al fià³l à©d la regìna a gh è sèimper piasà» i cavà i, mo’ stavòlta al s’è inamurઠà©d ‘na pulà©dra un po’ tròp staladìda…

PULONIA – Mo’ c’sa và³t savà©r tè, brà³tt muclòun. La stmana indràª, a sun gnuda a Mòdna a fèr la spà©sa al merchઠa l’ingròs dla fruta e verdùra, mo’ sè, quall nà³v, dedrઠal merchઠdal bestià m. A vliva cumprèr ‘na casà tta à©d portogà i e dà©l scmèinzi à©d radà©cc’, ma a gh è calઠpòch ch’a gnà©ssa a cà  cun un mèz vidèl…

SANDRONE – à‰-t cuntèinta? T’è parlઠanch tròp, tès mo’, se nò a fagh l’abunamèint a “Telepiù”… E a cà  nòstra, al pòst à©d la Carrà , à©d Magalli, Costanzo, Fiorello e cumpagnìa cantà nt, a-s vadd sà³l dal futbà l…

SGORGHIGUELO – A propòsit à©d futbà l.. l’è arivઠal mઠmumèint… Mudnà©s, per chi fè-v al tifo? Per Ronaldo, per Zidane, per Batistuta, per Weah? Mo’ cum’a la mità m-i-a cun tà³tt stà® extracomunità ri dal balòun? Tra pòch, per zughèr in dal Mòdna, bisà gna savà©r à©l là©ngui. E chi pèrla sà³l al dialà tt cà³me mè al farà  dla gran panchèina… Mo’ e di canarèin s’in gi-v? Anch stavòlta a sembrèva ch’la fà³ssa dà³lza, tà³tta ‘na discà©sa, ch’i duvà©ssen andèr in serie B in caròza. Invà©ci, finà³ra, i s’han dઠn’ètra gran zanglèda. Insà mma, s’la va bèin, st’an, al mà sim, a-s fa fadìga a fèr… i plei-bòi… Mè a dà©gh che sa fà³ssa in Gigi Muntagnà n, ai zal e blò chi zà³ghen mèl a la dmanga, durà nt la stmana a gh trà³v da lavurèr in un di mઠcantà©r. à‰t vedrઠche a mesdèr dla calzèina a-s fa piò fadìga che a sbaglièr di gòl… E anch la Ferà ri bisà gna ch’la-s daga ‘na mòsa! Tà³tt i an, Luca di Monteprezzemolo al dis che Schumakèr al vinz e po’, a la fin dla stagiòun, ‘na vòlta per via à©d Vilnà³v e l’ultma vòlta per via à©d Cachìnen, nuèter ferarà©sta dal “zoccolo duro” a la ciapà m regolarmèint in dal bisachèin. A-m sa che Agnelli al sia un avochèt desnà³v…

SANDRONE – C’sa và³-t dir?

SGORGHIGUELO – Sè, un avochèt desnà³v, perchè cun la Ferà ri a-n n’ha mai vint…

SANDRONE – Sperà m ch’à©t tè sbali e che st’an a sia finalmèint quall bòun. Adèsa, però, a và³i turnèr a parlèr dla zitઠe di sà´ problà©ma, chi-n n’à©n mà©nga pòch e purtròp i à©n sèimper quà®. Da quand a vègn a Mòdna dal Bòsch à©d Sà tta cun la Pulònia e cun cal badilòun à©d mઠfià³l, a sèint sèimper i mudnà©s lamentèr’s di stass quàª: i parcagg’, per esèimpi… I duvìven fèr’n un in largo Aldo Moro, a dà» pas dal piazèl à©d l’usdèl e dal Museo, e invèce… gninta. I han fermઠtà³tt, perchè i han dà©tt che sà tta a gh è ancà rra à©l prà©d à©d porta Sant Agustèin. Adèsa, però, i gh và³len adiritùra tirèr sò à©l trઠtarr à©d Ghà©ri… Mè a srò anch un ignorà nt…

SGORGHIGUELO – Eh…

SANDRONE – A srò anch un ignorà nt in matà©ria, ma a-m dmand: gh han-li brisa i fundamèint chà©l trઠtarr lè? E ancà rra: sà tta i viઠdal Parco a s’è parlઠà©d fèr un èter parcagg’, ma anch lè a s’è bluchઠincòsa. Per furtùna… A gh manchèva sà³l che in di viઠdal Parco a gh gnà©ssa dal trà fich anch satt tèra. L’è bèle abà sta quall ch’a gh è à©d sà³vra… E in pià za Ramma, in d’i han studiઠtant sà³l per cambièr à©l righi per tèra? Adèsa a gh è piò cunfusiòun che prà©mma… Tasà® pà³rr… L’èter dè a-i-ho và©st un automobilà©sta ch’al vliva paghèr al biglià tt per al parcà gg’ al piantòun à©d sentinèla davà nti a l’Acadà©mia… E po’, va bèin al “parcometro”, ma se i mudnà©s i và³len parchegèr piò ‘d zinch minùt i dà©ven purtèr’s adrઠda cà  un chà­lo e mèz à©d spìcioli. Ascensà³r, per favà³r, avsèin ai “parcometri” al mà tta sò un distributà³r à©d munà©da…
SGORGHIGUELO – Cà³me al sòlit, tà©-n n’è capà® gnint. L’ascensà³r l’ha fat apòsta, acsè, scadà» al tèimp, i sòld a-i cià pa la Cumùna… Sè, a fòrza à©d mult…

SANDRONE – E l’ultma nuvitઠl’i-v sintìda? L’è al parcagg’ in pià za Mateòti, in d’a gh è al cinema Odeon. Qualla l’è la-m piès, perchè i m’han dà©tt chi farà n cà³me a la Coop: “Paghi uno e prendi due”…

PULONIA – Mo’ cà³me?

SANDRONE – Mo’ sè, cun un biglià tt sà³l, à©t parcà gg’ la mà china e t’à©t vadd anch un bèl film a luci rosse. Acsè i unà©ssen l’utile al dilettevole…

PULONIA – A srà  diletà©vol per tè, brà³tt spurcaciòun. Piotòst, a propòsit à©d lavà³r fat da quà® dla Cumùna, tà© t’à© descurdઠcal dà´m à©d Milà n à©d cà³rs Vitòri, in d’i gh han lavurઠun sach à©d tèimp, spindà nd ‘na bà tta d’òli, per fèr sè ‘na bèla strèda, ma uguèla idèintica a prà©mma…

SGORGHIGUELO – Sè, cumprà©s i stà³ren… Popà , à©-t sintà®? L’imprà©sa ch’l’ha fat i lavà³r in cà³rs Vitòri l’è stèda acsè svà©lta che quà® à©d la Cumùna i gh han duvà» dèr un prà©mi…

SANDRONE – Se al cavalcà via dla Nonantolà na i l’avà©ssen fat fèr a lelà³r, a st’à³ra chè i mudnà©s i al druvarà©vven da cal bèl pèz… E anch al stadio i psìven impieghèr cl’imprà©sa lè, dato che per finìr à©l curvi dal Braglia a gh è vlà» dè piò che a fèr San Siro…

SGORGHIGUELO – Lè, però, l’è stઠun po’ caiòun Muntagnà n, perchè la manodopera – e a gratis – l’à©ra bèle sul pòst:… sè, i zugadà³r dal Mòdna, cun Stringara in tèsta a fèr da capmà©ster…

SANDRONE – Mudnà©s a-n s’gira piò… A gh calèva sà³l che quand a gh è l’inquinamèint dl’à ria i decidà©ssen à©d fermèr anch à©l mà chini con le “marmitte catalitiche”… Insà mma, i fà©rmen incòsa… Nuèter a sà m furtunàª, perchè Erio, al nòster cavà l, al scarga sèinza inquinèr. Mo’ di cavà i, in gir, a gh n’è sèimper mà©no… E acsè, dai e dai, và³-t và dder ch’i gh la chèven a fèrs andèr tà³tt in fìlibus?

SGORGHIGUELO – Sè, campa cavà l, prà©mma chi finà©ssen à©d tirèr sò tà³tt i fil per à ria…

SANDRONE – I gh la chèven, i gh la chèven…, a mà©no ch’i-n pèinsen à©d purifichèr l’à ria cun la Carbon Tax chi s’han zuntઠda pòch in dal prà©zi dla benzìna… E a propòsit à©d mèz pùblich, mudnà©s… A-i-ho vlà» pruvèr a muntèr sà³vra un à©d chi à utobus grand, mo’ sè…, quà® chi pèren dà©l mà chini da bà ter… Bèh, dèm a mèint, a psà® fèrn a mà©no. A-m sun adઠchi à©n acsè là ngh, mo’ acsè là ngh, che in dal tèimp à©d muntèr, fèr al bilià tt e andèr da cl’ètra pèrt… a-i-à©ra bèle arivઠa la mઠfermèda… A-n s’gira piò, mudnà©s! Pensઠche ai semà for i han srazઠi levavà©der, ma adèsa a gh è i giurnalèr, perchè cun al tèimp ch’a gh và³l per al và©rd a-s pà³l là©zer al fà³i sèinza prèsia…

PULONIA – A sà® sà³l bòun à©d critichèr. I m’han dà©tt, invà©ci, chi fan nà³vi anch à©l dà´ sà©di dla Questura e di Carabinà©r…

SANDRONE – Bèl lavà³r! Acsè, a fòrza à©d purtèr fà³ra tà³tt i ufà©zzi pùblich, in cèinter a-n gh va piò nisùn e i comercià nt i-s lamèinten.

SGORGHIGUELO – E se quà® dla Cumùna i catà©ssen ‘na sà©de nà³va anch per la Societઠdal Sandròun, ch’la gh n’ha un gran bisà gn…

SANDRONE – ‘Na vòlta tant à©t gh è ragiòun… Mudnà©s, a sun dimòndi preocupàª. Sà tta al Pòrdegh dal Colà©g’, ‘na vòlta, a gh’à©ra qualla ch’la vindìva i à©lastich e i limòun. Anch adèsa a gh è chi vand i à©lastich e i limòun, ma i clièint i à©n bà©n divà©rs, purtròp… E gnanch a San Catèld a-s pà³l stèr tranquà©ll. A gh è di viglià ch chi t’agredà©ssen anch in d’a-s va per onorèr i mòrt. A-n gh è piò religiòun… A Mòdna, a sèra chi duvrà©v restèr avà©rt e a rèsta avà©rt chi duvrà©v srèr. In via Emilia, i han dઠal permà ss a dà©gli insà gni à©d butà©gh ch’à©l fan spadìr i dèint… El tratorà® à©l sèren à³nna adrઠa cl’ètra… In pòch tèimp, al Giardinetto e po’ anch al Carducci… E i m’han dà©tt ch’a-n gh n’ha piò và³ia gnanch Ermes, in Ganazàª, l’ultma và©ra ustarìa dla zitઅ Vè, Ermes, a-n fèr mà©nga al caiòun!… Al pchઠl’è che dòp, in di stass pòst, a gh gnirà  dà©gli ètri pizerà® e di èter ristorà nt cinà©s… Ormà i a gh n’è piò a Mòdna che a Pechino… Da chè a pòch, a-s tucarà  magnèr i turtlèin cun à©l bacà tt…

SGORGHIGUELO – Dai mo’, popà , ch’a s’è fat tèrd. Smà ttla à©d ciacarèr, ch’andà m a cà  a la svà©lta, fin ch’a sè gh vadd, anch per a-n pà©rdres cun al baròz in mèz a la nà³va viabilitઠà©d Cugnìnt… L’è pà©z che catèrs in un banch à©d fumà na…

PULONIA – Prà©mma, però, a-v và³i fèr ‘n’arcmandaziòun. L’è qualla d’intitolèr ‘na strèda, ma importà nta, a un èter mudnà©s à©d quà® doc ch’al s’ha lasઠsoquà nt mà©s fa, Guglielmo Zucconi. L’à©ra un gran brèv giurnalà©sta, un poeta, un scrità³r, un amìgh dla Societઠdal Sandròun e l’à©ra ancà rra inamurઠà©d Mòdna, anch s’al stèva da tant tèimp a Milà n per via dal sà´ lavà³r.

SANDRONE – A gh ho un cunsà©lli anca mè. A-n n’è brisa un quèl poètich, ma a-v pòs asicurèr ch’l’è ùtil un bèl pòch. Sà©ndech, al faga di èter cèso pùblich in cèinter… La popolaziòun l’invcà©ss… per quindi, al pèinsa anch a la prostata di sà´ eletà³r… Zemià n, a gh manca un bà i à©d can a la fin dal millennio, ma st’an, il 1999, ch’l’è pin à©d nà³v cum un can pin à©d pà³lghi, al pèr fat apòsta per fèr la prà³va dal nà³v di aministradà³r cun à©gli eleziòun chi à©n chè chi arìven…. Stઠin campà na e vutઠbèin. E adèsa l’è pròpia gnà» al mumèint di salùt. Mudnà©s, fઠcà³me Pavaròti: dimagrà®, cantઠe pensઠsà³l a fèr l’amà³r. E stઠancà rra de piò atachઠa cla piòpa, èlta e slanzèda, piantèda in dl’umbrà©ghel à©d Mòdna, ch’la s’cià ma Ghirlandèina.

Lascia un commento

altri post della categoria

[wpuf_form id="14284"]