Sproloquio 2004

Sproloquio 2004

SANDRONE – Mudnà©s nà© fra Sà ccia e Panèra e mudnà©s un pòch arià³s, mudnà©s d’impurtaziòun d’ogni culòr e religiòun, lavuradòr e disocupà©, mudnà©s furtunà© che in pensiòun a gh si bèle o a stà© per andèr’gh e mudnà©s che in pensiòun a gh andri l’an dal mai e al mà©s dal piò… a-v salùt tà³tt quant in masa.
St’an, per rivèr ‘na volta tant in orà ri dal Bòsch à©d Sà tta, a-i-avà m tòlt al Pendolino invà©ci dla solita Litòrina. In staziòun, a vlìven ciapèr anch la coincidenza per gnir in cèinter cun Gigetto, ma i s’han dà©tt ch’a-i-avìven fat ‘na gran confusiòun cun la metropolitana, ch’la dà©v à©ser ancà rra tachèda. Ma à©d gnir in zità© cun Gigetto a-n s’in parlèva bèle dù o trà® sà©ndech fa?
Ogni mòdo, perchè i cavà i che la Società© dal Sandròun la-s matt a disposiziòun tà³t i an per gnir in piaza i andà©ssen piò in prèsia, a gh ho dà© un’infurchèda à©d fein al nandrolone. In cà³rs Vitòri, però, a gh è gnù un improvìs stìmol posterià³r e a-s sà m duvù fà©rmèr in zona senza autorizzazione allo scarico…
Bèh, mo’ ‘na gafa la-n s’ha zulà© zèint-zinquà nta euro à©d multa e cavà© soquà nt punt in dla patèint…
SGORGHIGUELO – Popà , a la cà vva alvèda dal cavà l gh han-i fat ‘na bèla fotografia cun al foto-red?
SANDRONE – Tès, galbà©der, che pà©r cal bèl barachèin lè a gh ho quèl da dir dòp. Piotòst, mudnà©s, cus’a pensà©-v à©d stà© 2004, ch’l’è un an bisestìl?
SGORGHIGUELO – Anno bisesto, anno funesto!
SANDRONE – Funesto? Mo’ piò lòfi dal 2003 a-n s’pòl mà©nga. Da maz a setà mber, a-i-avà m avù un chèld, un sà cch e ‘n’arsura da desà©rt africà n, tant che a la Pulonia, per la prà©mma vòlta in và©tta sua, a-s gh è infin schà© la là©ngua in bà cca…
E po’ in avtùn, tanta èd cl’aqua che Sgurghà©ghel, finalmèint, anch sà³l girà nd per la strèda, al s’è lavà© i pà© tà³t i dè…
In campagna, l’è stà© un disà ster. D’istà©, per via dal chèld, al furmintòun l’ha fat i pop-corn in dla panòcia…
E in avtùn, se la Pulònia l’ha vlù fèr al menestròun, per la prà©mma volta l’è stèda ublighèda a gnir a cumprèr la verdura a Mòdna, al merchઠà©d via Albinèli…
PULONIA – Sè, mo’ al problema a-n n’à©ra mà©nga purtèr a cà  la bòrsa dla spesa, l’à©ra gnir da cà  cun la bà³rsa pina d’euro…
SANDRONE – Pulonia, per piasà©r, a-n sfurdighèr mà©nga al curtèl in dla frida…
Mudnà©s, i-v sinti al progrà ma dal guà©r’n pà©r la nòva Finanziaria? A pèrt i condono, chi dvìven à©ser un’una tantum e invà©ci i à©n dvintà© un’una sèimper, s’in giv dal prà©mi ch’i han prumà©ss ai spòs per un fià³l nòv?
A-i-ho dà©tt a la Pulonia: “A-n fèret mà©nga dà©gli ilusiòun: mè a-n m’arcòrd gnanch piò cum’a-s fa.
E per Sgurghà©ghel, piotòst, còme ‘na volta, a gh vrà©vv la tasa sul celibato. Chi và³-t ch’al sa-l porta via cal zivulòt chè”?
SGORGHIGUELO – Vè, popà , bèda che mè, per via dal condono, a-t’l’avìva dà©tt ch’a fèven un afèri a trasfurmèr la tà©sa in ‘na discoteca o, mà©i ancà rra, in ‘na tigelleria…
Piotòst, c’sa spètet a dir finalmèint a tà³tt i mudnà©s chi s’ascà³lten
in piaza la gran nuvitઠdal 2004? .
SANDRONE – Gabian, te-n capess gninta ed tecnica di comunicazione di massa. Mè, invèci, a-i-ho fat un còrs d’agiornamèint intensìv a la scòla d’Arcore.
Al prèsid, al Berlusca in persòuna, al s’ha spieghà© che prà©mma à©d parlèr a la gèint, bisègna ch’a gh sia l’atmosfera già³sta… Ch’a gh sia un pòch à©d suspence…
Alòra, zemià n di nome ma non di fatto, si-v pròunt? La nuvità© l’è quà sta. St’an, và©st ch’a gh è da elà©zer i nà³v ministradà³r dla Cumùna e dla Provincia, e che a pèr ch’a-n s’in cata brisa, mè, mà© muiera Pulònia e mà© fiòl Sgurghà©ghel, a-i-avà m decìs à©d dèr và©tta a un parti nòv…
Al PUPà™, sà©, al PUPà™, Partito Unico Pavironici Uniti.
PULONIA — E mè a srò la segretaria…
SGORGIIIGHUELO — E mè a srò l’addetto a la propaganda… A gh ho anch bèle pròunt i slogan eletorà©:
Diesse, ti Pighi ma non ti spiezzi…
Modena a colori, non Flori ma opere di bene…
SANDRONE – Tès, caiòumber, e lasa parlèr mè, ch’a sun al presidèint dal partì…
Mudnà©s, stà© mo’ a sintìr al nòster progrà ma. Tacà mia da la Pulònia, perchè voi donne vi lamentate sempre di aver scarsa rappresentanza politica…
PULONL4 – Vè, Sandròun, lasa mo’ pà©rder subà©t lo spolitichese e cuntìnua a ciacarèr cuma t’è sèimper magnà©, acsè i-t capà©ssen mèi. Comunque, donne modenesi, innanzi tutto, a v’imprumà tt che al sà©ndech al srà  in di an pèra un amm e in qui despèra ‘na dà nna… SANDRONE — Lasa stèr chi descòrs lè, và©st che st’an còme sà©ndech a-m presèint mè…
PULONIA – E la pròsima volta, a tucarà  a ‘na dà nna. E squèsi squèsi, và©st che adèsa i han fat fòra la Palma Costi, a-m presentarò mè…
Se Sandròun – cuma l’ha prumà©ss – a-m numinarà  vice sà©ndech, pà©r prà©mma cosa a farò un cuncòrs per zerchèr dà©l ragà zi zà³vni e bèli. A li vistirò cun ‘na divisa zala e blò e a gh farò fer da velini a mà© mari, quand al srà  al prà©m zitadèin à©d Mòdna…
E po’, dà nni d’ogni età©, ma in particolèr sòvra gli anta, stà© bèin a sintìr. In progrà ma, và©st che in Emilia Romagna a sà m al tà©rz pòst per consumo, a gh srà  la distribuziòun à©d Viagra gratis a tà³tt i amm. Oh, ma sòl a qui regolarmèint spusà©, an…
SGORGHIGUELO – E cun l’età© à©d Sandròun…
PULONIA – Là sa stèr chi argomèint lè, ch’a gh ho bèle i mà© despiasà©r. Piotòst, parlà mia dla nòva ediziòun à©d l’Isola dei famosi, indòve a gh mandarò:
un… al sà©ndech uscente, Barbulèin, perchè al duvrà  pà³r catèr quèl da fer da maz fin al pròsimi eleziòun…,
dù… al nòster Pavaròti, acsè al dimagrirà  un pòch…
trà®… Sgurghà©ghel, cun la speranza ch’al cata anca là  la sò bèla Giada… Dal rèst mà© fiòl l’è abituà© alle isole Caimà n … Bèla fòrza, a l’ho tirà© sò cun dà©l gran scudèli à©d Parmalat…
e quà ter… Luciano Guerzoni ch’al vliva fer à©l schèrpi a Giorgio Pighi, al frasch candidà© sendà©ch à©d l’Uliv…
SGORGHIGUELO – Mà ma, ma han—i scà©lt un avochèt, perchè cun l’aria à©ch tira a-n se sa mai?
SANDRONE – Và©st ch’l’ha dà©tt ch’a-n n’è brisa comunà©sta, a-m vin al dòbbi ch’a-n sia gnanch un avochèt…
PULONIA – Dèm a mèint, mudnà©s e mudnà©si, quand a farò l’ascensòra, al pròsim Nadèl a cazarò via chà©l brà³tti luminà ri da strèda, che st’an à©gli à©ren tòtti cumpà gni. Ma in d’à©gli han-i tòlti? In un magazèin a l’ ingros cun la formula del paghi due e prendi tre? El sembrèven tà³tti bughèda destà©sa…
E a slargarò i parcà gg’ dal Policlìnich, perchè lè à©t cat un pòst sà³l se t’à©t sgà g’ a prenoterèl cun al zèint-trà ddes quand à©t cià m la Cròs Rà ssa per andèr a l’usdèl dòp un incidèint…
SANDRONE – Cara collega, sia seria…
Mudnà©s, a-v dmand al vòt perchè a-v cuntarò mà©no bà li à©d tà³tt, ch’l’è già  un bèl risultà©…
A-v prumà tt sòl quall ch’a-s pà³l fèr dabòun. Mà©nga un usdèl ch’al duvìva à©ser pròunt oramà i da quèsi dà©s an. Mè, intà nt, lè a gh avrirà©vv un’edicola o un bar, pròpia per abituèr i mudnà©s a ciapèr la strèda à©d Bazvèra…
SGORGHIGUELO – S’andà m avanti acsè, in dal repèrt à©d pediatria i gh farà n quà ll à©d geriatria…
SANDRONE – Giòst! A gh è di problema chi à©n vèc’ còme al còcch. Al Diùren, tant per dìren un a chès. Ogni sà©ndech nòv l’ha presentà© un progèt, ma i lochà© sà tta pià za Mazìni i à©n ancà rra srà© da an e anòrum. Pensà©, un pòst a dà» pas da la Ghirlandèina, indove a sà© gh prà©vv fer à©d tà³tt… Mè a-v prumà tt che lè a gh farò quèl…
Di cèso almà©no, cum’a gh à©ra ‘na volta e cum’a gh è ancà rra bisà gn incò in cèinter, dove per spà nd’r aqua in un bar un
pòvr’amm al dà©v presentèr: l’èsit dla Wasserman, al certifichèt à©d sana e robusta costituzione e tirèr’s sò à©l mandà©gh dla camìsa… E per al trà fich, che – Huslèr brisa Husièr – al va sèimper pà©z? A farò in mod che e! gafi, piotost che fer la posta ai mudnes per il divieto di sosta, à©l stà ghen, còme à©l fà©ven ‘na volta, in di crusà© piò pericolòs…
E pà©r à©l multi a in srà . paghèda sà³l à³nna, ‘na volta a l’an, in un’unica soluziòun, cun la cartela dà©l tas, insà m a la lus, a l’aqua e al rà³sch. Acsè a-s tulà m via al pensà©r ‘na volta per sèimper… E a propòsit à©d pòst ch’i gnarà n và³d in zità©?… Cus’è-la cl’idea strampalèda à©d purtèr la sede dla Provincia al Sant Agustèin? Lè, cun al Museo e la Facoltà© d’Economia a dù pas – a gh rivarà©v anch Sgurghà©ghel… – a gh dà©v gnir un insediamèint culturèl… SGORGHIGUELO – Indòve dà©vi-a andèr mè?
SANDRONE — Tès mo’, che còm’al sòlit tè-n n’è capi mà©nga pòch, ma pròpia gnint. Piotòst, a fagh ‘na promà ssa agli amanti dei genere. Mè ardusarò sò a la Manifatùra Tabà chi, ch’l’è vòda da un pèz e anch bèla granda, tà³tti chà©l sgnurèini chà©l’s và dden a la Brusèda. A catarevà©n un impiego socialmente utile per un di tant pòst ancà rra inutilizà© a Mòdna e a farà©ven un pòch à©d pulizia a Zitanà³va, ch’a gh n’è un gran bisègn…
PULONIA – Mo’ à©t pèr-la pròpia ‘na bèla idea? Tè t’à© sèimper al sòlit spurcaciòun…
SANDRONE – Bèda ch’a-n dà©gh mà©nga per mè, tant oramà i. ma a migliorèr al trà fich dintòr’n a la Fà©ra, indòve s’tè-n stà© mà©nga atèinti, à©l’t mountèn in mà china al volo… Va’ mo’ a dir, dòp, che tè tà©-n vliv mà©nga…
Mo’ tirà m avanti cun al progrà ma eletorèl… A pèins a tà³tt l’inquinamèint ch’a gh è e a tà³tt i èlber taiè… Mo’ se pròpia a vli fèr dla fà³ia, gni in campagna da mè…
A giva che a Mòdna l’inquinamèint l’è un problema, mo’ a à©ser sincà©r a gh è chi sta pà©z…
SGORGHIGUELO – Pensà© che per via dla cattiva qualità© à©d l’aria, st’an a Rà z l’è nè un ragazà³l cun la testa… rutà nda…
SANDRONE – Tès, ravanèl, che anca tè tà©-m pèr un pòch arsà n… Stà© pòr sicùr che un problema che a risolverò sèinz èter l’è quall di foto-red, perchè acsè a-n s’in pà³l piò. I pà sen tà³tt cun al rass. A-s vadd che a Mòdna l’è un culòr ch’al fa andèr avanti…
Alòra, a farò invertìr i culòr. Insà mma, la multa a la ciaparà  chi pasà rà  cun al và©rd… E po’ a ciamarò anch Franco Fontana per organizèr di còrs à©d fotografia artistica per à©l gafi, perchè à©gli impèren a mà tter bèin a fà³gh i automobilà©sta ai semà for. S’a dà©v paghèr ‘na fotografia zèint-zinquà nta euro, come minìm a vòi ch’la sia gnùda bèin…
Inoltre, a la farò mandèr a cà  d’ogni mudnà©s multà© cun la sò bèla curnisa d’argèint e tòtt. Mè a dà©gh che cun à©l spà©s a gh starò deinter l’istà ss…
Ah…, a mà© stèva quèsi per desminghèr’m: a tirarò via anch la cuncesiòun dà©l machinà tti fotografichi dal foto-red a qui à©d Taranto ch’i han vint l’apèlt, quà® dl’Eurotraff…
SGORGHIGUELO – Eurotraff? Mè a la ciamarà©vv Eurotruff. ma lasà mla lè, cum’al giva quall.
Popà , a-m fèt spieghèr al progrà ma eletorèl anch a mè, mèinter tè à©t tir un pòch al fià©?…
A propòsit à©d spà©s, mè a-n farò piò paghèr al biglià tt in autobus… Tant, i à©n sèimper và³d… E dimà ndi, per via dal biglià tt, i fan la vècia.
Acsè, chi pòch chi l’han sèimper paghà© a i farò girèr a gratis anca lòr…
Mudnà©s, i-v sinti? Al nòster partìt, ai PUPU, al pulirà  anch i à ngol piò desminghe dla Cumuna. Per quant a riguèrda mà© e tà³tt i zà³ven còme mè, a-v’imprumà tt che chi vrà  spusèr’s al gh avrà  a disposiziòun, oltre al Teà ter Municipèl, ch’l’è stà© spianà© per al matrimòni à©d Luciano e Nicoletta, anch di èter lochà© cumùnà©. Cun i sold ch’l’ha spà©s Pavaròti, per esèimpi, a-s prà  druvèr anch al Brà ia.
Per l’ucasiòun, i matrimòni di mà© colèga à©d la curva Montagnani i pran à©ser celebrà© a centro campo adiritùra da Malesani in persòuna…
E cun un sovraprà©zi da pòch a-s prà  avà©r a disposiziòun la squèdra dal Mòdna al complà©t in divisa zala e blò, cun à©l risà©rvi e tà³tt, ch’la cantarà  in coro: “Chi non salta bolognese è, chi non salta bolognese è…
PULONIA – – Cun un pòch de piò à©d quall ch’l’ha spà©s Luciano, as prà  fer al pranz à©d noz chè sà tta, in piaza Granda, cun tà³tti à©l gafi impgnèdi a devièr al trà fich à©d chi arìva a pà© e in spìciola da Canelcèr… A propòsit – a l’ho lèt sò Novella 3000 – l’è stà© mo’ un gran bèl matrimòni… Oh, i vip, qui chi còunten, i gh à©ren pròpia tà³tt… A manchèven sòl mè e l’Adua…
SANDRONE – E và©st ch’a parlà m dal stadio e dal Mòdna, a-v prumà tt che al Brà ia a farò costruìr subà©t di èter pisadòr, ch’a gh n’è ancà rra bisà gn… A la dmanga, i tifòs i dà©ven tr la fila còme al cà si dal Grand Emilia… Certo che s’i la fà©ssen prà©mma à©d partìr da cà …
SGORGHIGUELO – Alòra, dato ch’a gh sà m, là sem ringrazièr i canarèin, al presidèint Romano Amadei e al diretà©r generèl Doriano Tosi. I à©n stà© pròpia preziòs a liberèr’s à©d Preziosi. E a gh vòi dir grazie, per tà³tt quall ch’i fan pà©r fer stèr al Mòdna un èt’r an in serie A…
Chi non salta bolognese è, chi non salta bolognese è…
SANDRONE – Vè, Sgurghà©ghel, a-n prumà tter tròp, pròpia cum’i han fat zà©rt polìtich cun à©gli aziòun à©d Mèta…
Stà  in di prà© da cà … E pà©r al conzà©rt dl’ultèm à©d l’an, dam a mèint, a-n mis’cèr brisa la musica cun la politica, cum’i han fat anch st’an…
Pensà m piotòst a giustèr zà©rt merciapà© dal cèinter, in d’a gh è dà©l crèpi che oramà i a sà© gh prà©vv fer di schèv archeologich…
Pensà m a la Bunà©sma, sìmbol à©d la zità©, ch’l’aspèta d’à©ser restaurèda da tròp an…
Pensà m a tgnir pulì in via Emilia i distributà³r à©d benzina desmà©ss, ch’i à©n dvintà© dà©l sucursèi dla descà rga dal ròsch à©d via Caruso… Pensà m ai bus dà©l strèd ch’oramà i a gh pà³l caschèr dèinter un autobus…
E po’ a mà© dmand: mo’ che fin ha-l fat al progèt à©d la nòva pià za Mateòti, à©d cl’èter archità tt, mo’ sà©… Krièr, ch’al dà©v à©ser al cumpà gn à©d scòla d’Huslèr?
In cla piaza lè, mè a gh farò finalmèint un parcà gg’ satt tèra… Per lasèr la mà china, i mudnà©s i-n pòlen mà©nga andèr sèimper fino ai Portali, a La Rotonda o al Grand Emilia, che lè sè, coiòzzi, ch’a gh è sèimper pòst…
SGORGHIGUELO – E po’, lè, i vìgil i-n dan mai la multa…
SANDRONE – E pà©r finir, mudnà©s, la zrà©sa sòvra la torta dal mà© progrà ma eletorèl. Và©st che la Cumùna e i comercià nt à©d Modena Amore Mio i han fat la blà©sga à©d patinà g’ in fà nda a via Farini, mè in pià za Mateòti a gh farò ‘na piscIna. Cun i trampulèin per cazà©r’s zò da l’ùltem pià n dal palà z à©d l’Ina…
Acsò, almèno, cla pià za lè la servirà  a quel…
PULONIA – Dai mo’ Sandròun, che ormà i l’è gnuda l’òra d’ardùsres a cà . Prà©mma, però, a v’arcòrd che dmanga a gh è la Festa di ragazò in maschera al vec’ Palà z dal Sport. Purtèi tà³tt, ch’i-s divertirà n. Per i grand, invà©ci, martedè sira la Società© dal Sandròun l’urganizarà  al tradizionèl vegliòun à©d l’ùltem à©d Carnevèl al Mac Due. E sà bet, dòp mezdè, tgni-v in mèint ch’a sun in gir in cèinter, cun Sandròun e Sgurghà©ghel.
SANDRONE – Donna, taci mo’, ch’l’è arivà© al mumèint di salùt. Prà©mma, però, và©st che st’èt’r an i-n gh srà n piò, a vòi salutèr e ringrazièr tòtt qui dla giunta cumunèl, cun Barbulèin in testa, che pà©r nov an l’ha tgnù bòta, nonostante le nostre critiche. E po’, anch se in ritèrd, a vòi augurèr bòun lavòr al nòvi avtorità©, al questòr Pansini, al cmandà nt di carabinà©r Paparella e al generèl dl’Acadà©mia Gibellino. Stà© tranquà©ll, a Mòdna a gh stari da pèpa. Chè, i-s fà©rmen tà³tt. Infati, persìn la nòva banda di Rolex l’ha fat la dmanda per partecipèr al Festival delle bande militari…
Perchà© Mòdna, a pèrt à©l multi e l’lci, l’è la zità© piò bèla dal mand. E prà©mma ch’a-s vègna sira adòs e a-m mà tta a zighèr còme un putèin, a v’aùgur un an pin à©d salùt, à©d sòld, ma in particolèr à©d pès, ch’a gh n’avà m pròpìa bisà gn in tà³tt al mà nd.
Zemià n, dèm a mèint, vutèm còme sà©ndech. A-v sicùr ch’a-m farò fèr la fà cia nòva anca mè. E già  ch’a gh sun, a-m farò anch à©gli òngi di pà©, i crass e i òc’ pulèin…
E pà©r finir, come ogni an, a m’arcmà nd, stà© ancà rra de piò atachà© a cla piòpa, èlta e slanzèda, piantèda in dl’umbrà©ghel à©d Mòdna, ch la-s ciama Ghirlandeina.

Lascia un commento

altri post della categoria

[wpuf_form id="14284"]