Sproloquio 2008

Sproloquio 2008

SANDRONE: Mudnà©s ed Modna, Mudnà©s impastèe con l’aqua cèra ed Sà cia e Panèra e al rais bein piantèdi in di padà³i, Zemian generos e gran lavurador, bamboccioni disocupèe e pensionèe avilà®, furastà©r ch’a-v si integrèe e furastà©r ch’a sperè ch-a s’integrà¡ma nueter, extracomunitari col soggiorno o sol cun cambra e cuseina, am, dà¡n e ragazòo d’ogni raza e culor av salut tà³tt quant in masa.
St’an a sam in ritèrd ed soquant dà© perchà© al treintun de Zner, cl’era Giuvidè Gras, a-j-am lassè luntà©ra la piaza a la fà©ra ed San Zemian. Sà©, perchè nueter Mudnà©s a-n s-descurdà¡m menga dal noster Patroun e gnanch ed tà³tt i miracol cl’ha fat per la nostra zitè.. Come cla volta ch’al fe’ gnir ‘na fumana acse’ fà©ssa acse’ fà©ssa cl’ha quacè tà³ta Modna acsè chi furaster cativ chi gniven de-d via per conquistèrla, i tirà©n drà©tt e la zitè la-s salvà© dall’attacco del barbaro nemico.
Grazie San Zemian, grazie e-st-ghè un minut ed teimp, da lassò, dà  Â‘n’uceda che za’ perchà© secand me l’è bèle ora ed turnerl’a-fer al miracol dla fumana.
Mudnes cum’andà¡mia.? A-v dà©v dir ch’a-v cà t un po’ pà©z ed l’ an passèe, difà ti meinter l’an d’là  a parivi in agonia, st’an a-m sembrè adrè a tirèr i ultem.
Curag’ Zemian, curag’ pà³r e tgnà® dur. A sam scampè a la pestileinza dal melesezeint a vedrà® ch-a scamparam anch a chi politicant chè.
Dounca Mudnes a-i da saver ch’a-n vdiva l’ora d’arivèr in piaza Granda per và der la Ghirlandeina col visti nov.
I m’iven dett che prà©ma et tachèr a sistemerla i-g mitiven al custòm d’Arlecchino tant che me a-j-ho pensè: va bein, a sam per carnevel e per carnevale ogni scherzo vale, mo vesta de-d chè a-m sambra che al sèrt l’ava sbagliè a toregh misura o chi aven druvè dla stofa da duzeina cla s’è scurteda a la prà©ma lavèda damand al bregh ed Tiriliti.
Mo in stà© chès l’è quesi quesi mei acsè, perchà© a-m sambra d’aver capà® che la Ghirlandèina quacèda dal tà³tt da di artai colorè chi peren chi bagaj ed bachelite da impilèr damand-in di zà³g da ragazà´, ai mudnes l’ha-n-g‘andessa menga tant a gà©ni, almeno acsè a ghe psam và der la punta e al sà´ bel decoltè.
Sgnor ministrador al sà³ che ueter a ghi avu sta bela pensèda per fer dvintèr Modna ‘na zitèe proietèda nell’area di una moderna architettura ma a gh’ivi da pensèr prà©ma e menga bucèr tà³tt chi eter progèt.
Ad eseimpi, gninta porta ed Gerri, gninta Krier per piaza Mateoti, gninta Benevolo, a-va finir che, come sculturi a l’avanguardia armagnà m col grà p d’ova in dla Vignolese e l’oca giuliva davanti al Raffaello.
Mo mà© a dà©g: dato che i sold a-j-am spà©s, almeno quèl j al psiven fèr ‘sti fenomen d’archità t . Soja me, na funtana in dal parco, al diurno in piaza Mazini, soquanti sculturi in mez a cal zintunèr ed rotandi ch’ è ste fat .

SGORGHIGUELO: Veh popa’ a proposit ed sculturi, a me’a-m piès dimandi al monument a la coreint eletrica ch-a ghè in dla rotanda davanti al nov usdèl ed Bazvèra.

SANDRONE: Ecco, come al solit t’en n’è capi gninta. Però et me fat gnir in mèint d’arcurdèr ai noster ministrador ch-l’è ora chi tà chen a penser ed tà³rel de-d-lè cal piloun dla lus che ormai al dà  piò dà n che util. A-v dà©v però dir, per dèr a Cesare quà l
cl’è ed Cesare e a Giorgio quà l cl’è ed Giorgio, ch-a-j ho savà» che in Cumuna i han aprovè un sac ed proget e dè al via a dimandi lavor . I disen che al 2008 al srà  l’an dal rinnovamento e che i cantà©r per al novi iniziativi i spuntaran come i fà³nz.

PULONIA: Speram, perchà© al 2007, per i fà³nz, l’è stè un an lofi dimandi.

SANDRONE: . Per migliorer la viabilitè i finiran toti al rotandi chi han mess in programa compresa quà la in Ciro Menoti; po’ speram ch’is fermen se no i duvran mà ter in galà©ra tà³tt i automobilista.

PULONIA: Perchà©?

SANDRONE: Perchà© a l’esam dal fiè i risultaran positiv a la
“Bà la da rotatoria.” I disen chi tacaran a sbusir sà¡ta al Novi Sad per fèr al parchà gg dal ceinter, i disen chi finiran al sat- pasag’ in via Emilia, seimper ch’in caten ‘na quelch’ etra tamba romana che ormai an savam piò in ‘da-mà terli, i disen che forse i tacaran a descà rer ed fèr la tangenziel ed Nunantla anch perchà© cun la bretèla di Turaz a-n s’è menga risolt al problema del cà¡vi. I disen….i disen…..

SGORGHIGUELO: Vઠpopà  a proposit ed sottopasso si fà©ssen ‘na bèla galeria coi bar sà¡ta via Gallucci acsè a la nott qui chi stan lè ed cà  i prà©ven durmir.

PULONIA: Dio sl’e inteligeint al mè ragazol! Lo veh! A-srevv adat a lavurer in cumuna come addetto alle pari opportunità .

SANDRONE: Al gh’à©ra al post…ma i al dà©ven dèr a Giuliano Barbulein ch’a pèr ch’al torna a cà 

SGORGHIGUELO: A pèrt Barbulein, a-v dirò de piò. Sl’è vera ch’a g’avam al problema del strèd, a-j-avam però migliorè dimandi con le piste ciclabili, Modna la g’ ha zeintvint chilometer ed pà©sti e quesi duseintmela ciclo cumprès qula dal noster sendec “ Giorgio t’en- n’è vlà» la biciclata ?….” Mà©, per la mè a-j-ho cumprè al Kit antifurto e la targa.. mo a-n n’è cuntè gninta perchà© i-m-l’han cuchèda listass.

SANDRONE: Intant an manchèr mà©nga ed rispèt al noster sendec e po’ el ciclabili el volen fati indove a gh’è dal post e pò bisagna tgnireg adrà©e’! Guarda, quà la ed viale Amendola l’è mà©ssa tante mèl chi la volen dèr all’Accademia militèr per fèreg al percorso di guerra.

PULONIA: Mo seint sol che roba!

SANDRONE: Mudnes a j da saver che dap el lezion ed filosofia ca j-ho scultè chè in piaza, per crà sser culturalmente al mà©s passè a sun andè a ‘na riunioun su l’importanza dla conviveinza tra i abitant ed la tèra. A sun armes acse’ impressionè da chi bè descors, che apeina rivè a ca’ a-j-ho mess in pratica tà³tt qual chi m’iven insgnè. A-j ho mess insam el galeini coi cunej, i gatt coi can, el vachi coi tòc, i nader coi ninein e a-j-ho aspetè ed vèder al risultèe ed tanta bèla socializazioun.
Mo propria quand a cherdiva chi à©ssen capà® l’importanza dal ster insam i han tachèe a fer ‘na gatèra che s’a-n sun menga svelt a turneri a dividri is mosghen un cun cl’eter.
Alora a và³j dir a tà³tt chi politich e professor chi s’impà©ssen la bà¡ca ed bèli paroli sulla convivenza, che prà©ma ed fer di cumbinoz bisagna capir… e risolver i problema ch’i-g pà³len gnir.
Mà© a sun sol un cuntadein, mo al sà³ fer al mè mestà©r e per mà© an-n’è brisa dificil distinguer l’à©rba spagna da la gramà gna : pertant, a lor, an duvrev menga à©ser acsè dificil divider i galantam dai boun da gninta.
Mo le mej ch’a cambiama descors.
Mudnes i-v vest la nova ca’ di Vigil Urban ? OH… i han fat un gran bel lavor, pensè 4500 meter… al dà¡pi ed la ca vecia .
SGORGHIGUELO: A tal crà d, a-g dà©v stèr deinter duseint impieghe che tà³tt al dè in faran eter che guardèr del fotografii e del televisioun con la telenovela di mudnà©s mà©ss in bulà ta dal multi.

PULONIA: Duseint vigil in ufà©zi ? Mo srà©v menga mej che chi vigil lè, i mitessen per la streda a diriger al trafic, ch’a n’avam tant bisà gn.

SANDRONE: I gh’à©ren per la streda, mo dimandi i s’ein amale e-j-han duvu’ mattri in ufà©zi perchà© a forza de stèr a braz-avà©rt a ghè gnà» la” sindrome da spaveintapaser “.
Pensèe che la nova sede l’è custeda quesi set milioun d’euro dimandi tirèe fora dal nostri bisachi; perciò Mudnes un po’ ed cla cà  lè, l’è anch nostra. Adesa speram chi slerghen anch al Policlinic perchà© dimandi Zemian, per via del multi acsè saledi, i en stèe ricoverèe col colesterolo a domà©la.
Giorgio, adesa che la cà  di Vigil l’è finida speram in ‘na tregua perchà© i mudnes, al sanghev t’ech chèv col multi, i al dà n piò luntera a l’Avis che al Comun.

PULONIA: Dio!!! Sandroun bisà gna ch’andama a cà  subà©tt, a me gnu in meint ch’a-m sun desminghèda ed purter via al rosch da dà» dè.

SANDRONE: Csa-vot à©ch sia Pulonia, a Napoli i al porten via ogni dà» an. A s’in mà³cia tant ch’impesen infin el stred.

PULONIA: Bein mò an g’hani menga la raccolta differenziata?

SANDRONE: La diferenzieda i gl’han, ma a-g manca la racolta. Acsè i mà³cen tant ed cal rosch che i ministrador ed Rà¡ma i han pensèe de smaltirel in gir per tott’Italia.

PULONIA: N’hani purtèe anch a Modna?

SANDRONE: As capà©s, domà©la tonelèd

PULONIA: Domà©la tonelèd ?

SANDRONE: Oh! mo ed cal boun, ed prèma qualitèe… i disen c’han pà³za gnanch. Veh, Sgurgheghel tè che t’è studièe, quant quintà©e ini domà©la tonelèd?

SGORGHIGUELO: Domà©la tonelà©d…..i ein vintmà©la quintà©e.

PULONIA: Vintmà©la quintà©e da parte partenopea piò tà³tt qui da pert nostra a-j-am mess insà m ‘na bela mà sa.

SANDRONE: Sa vot Pulonia t’en-n’al sèe che i noster ministrador ed Modna i en cul e pataia cun quà® ed Rama. Apeina Romano al g’à  dmandà©e la massima solidarietà , Giorgio al g’ha rispost come Garibaldi al Re d’Italia “ Ubbidisco”.
Ogni modo Zemian stè tranquà©ll, i s’han asicurèe che tà³tt chi fà³m chi vinen fora dal camein ed via Cavazza in fan brisa mèl a la salut..a mà© a-m bala un occ.. i s-n’han bele cuntèe tanti ed chà©gl’ecoballe.
Certo, Mudnes, cl’è un mumeint dificil e bisà gna ch-a purtà¡ma ‘na gran pazinzia.
Vliv ch’a-n n’al sava ch-a g’a-m di problema con i noster rezdor ed Rama, ch-a g’a-m di problema per via del caro vita, ch-a g’a-m di problema per via dla criminalitèe.

SGORGHIGUELO: : Popà , as trata ed microcriminalità .

SANDRONE: Al so, Sghurgheghel, però và det, anca tè ‘na volta t-à©r micro, guerda adesa st’e chersà» .Tà´ medra l’ha-m là  seimper dett:” Guerda Sandroun che s-al crà ss trop dà¡p te n’al control piò.”

SGORGHIGUELO: L’è mà©j eser cresciutello che Bassolino….

SANDRONE: Eh.. mo a gh-è poc da scherzèr: “Sgnor Prefet, sgnor questor, autoritèe politichi d’ogni culor, scultèe quà l ch’a-v dis Sandroun! . Stà  situazioun la vol risolta. I mudnes i n’han pà®n el scatel ed girer per Modna cun la paura d’eser scipèe, rapinèe o d’ ariver a cà  e caterla voda . L’è ora ed finirla. Countra i delinqueint tolleranza zero e menga poverini- poverini, i minorenni chi ruben, in galera anca lor e ch’ig-staghen, menga laseregh fer la reclam di gins o di ucà©e.
Vin-s’iv acort o no che a Modna ed sira a-n gira piò nisun? A nov or in ceinter a pèr ch’ag sia al coprifuoco. Alora fèe in manà©ra che Modna la torn’ ai Mudnes e a tòtt i furaster chi han voja ed fer bein. I delinqueint mandei subà©t a cà  sua… e s’i-n g’han menga i sold per al bigliett druvèe quà® del multi acsè almeno quà® l’è a sam sicur chi andran a bouna fin.

PULONIA: Sandroun sta’ chelem vala’, an vrevv chi te scambià©ssen per Beppe Grillo, arpounset un puchinein e là ssem descarer .
Ragazoli… coma stev? Mà©, sa vliv, a g’ho un dulor in dla cèva dal galoun per al fredd ch-a j-hò ciapè a purter i gins a và©ta basa.
Sandroun al m’ha fat di sfrà©gh cun dla pomata, mò i en cuntèe poch. Fortuna che st’an l’è cambieda la moda e a va dimandi el maj a righ…m’è a m’in sun pruvèda soquant modèe, sol che se anch a tgniva al fièe, davanti al specc a pariva al barilein dl’asà©e coi zercioun . I disen chi volen lancèr la moda dal negher e viola.. mò cal tracagnoti come me el sambren di catafelch..an g’am menga tà³ti al fisich dla Carla Bruni.
Ragazoli, stèe a scultèr. A i da saver che per l’ultem dà© dl’an a m’era cumprèda un pèra ed calzà tt a reda ..qui cun la cusdura dedrèe chi slanghen la gamba e i fan sembrer la dà¡na piò sexi …cherdiv che Sandroun al s’in sia adèe? Mà© a fag de tà³tt per ferem capir, mo lò al per al noster sendec.. al fà  bà¡ca da rà©der e pò al tira drà©tt per la sà´ streda.

SANDRONE: Basta, Pulonia, dagh un taj e là ssem ander avanti che quà­li l’è egl’en tà³ti fà³ti.
Mudnes vin s’iv acort ca crà ss incosa ? : l’aqua, al gas, la lus, al riscaldameint , l‘autostreda, al pan, la fruta e perfin i trasport. Meno mel che mà© a drà³v la caroza o al trasport pubblic, che s’in mà tten ‘na tà sa su la fiama dal caval o in dà n ‘na ritocheda ai biglià tt l‘a-m va’ ancara bein.
A proposit ed trasport pubblic a-j-ho sinti dir che prest entrarà  in funzioun un minibus dla cros rà ssa per al prount socors a chi autesta di filobus chi vinen picèe da chi buon da gninta ch’in volen menga pagher al biglià tt.

SGORGHIGUELO: . Mà© per qui lè a farev anch un minibus con ‘na gabia per la prounta galera, cum-i gh’iven ‘na volta i ciapacan.

SANDRONE: Chèr i mè mudnes, av dev dir che i an i pà sen per tà³tt e dato che anca me ormai a sun dvintèe vec’, a m’è gnà» voja ed der a meint a la Pulonia ch-l’è tant ch-la vol gnir a ster a Modna.
A-m sun infurmè e a-j-ho savà» chi han fat del vilteini a pian terein tra Lesgnana, Ganazè e al Quater Và©li …

SGORGHIGUELO: Popà  qui là© i ein residens ed lusso per geint privilegèda..

SANDRONE: Sè però egl-ein un po’ fora man, acsè avam pensèe ed prenoter un pcoun ed tera in cal nov sit chi han liberèe in via Baceliera . Oh.. i prezi al meter queder in-n’en menga tant a buon merchè però i m’han assicurèe che la tera, col ledam chi g’han lassèe, l’è bele concimeda per dà©s an a gnir.

SGORGHIGUELO: Adesa a taca mà©! Ragaz, come prà©m sportiv e tifos ed Modna av dev dir che al 2007 l’è stè un an da pochi sodisfazioun e al 2008 a-m per ch’ag vaga adrèe.
S’a-n fòssa per le rosse di Maranello campion dal mand, anch se un quelch fureb al g’ ha cupièe al coumpit, per al rest a gh’è poch da dir.
In dal calcio i canarein i fan come i nadrozz i stà n lè a mez’aqua ateinti sol da-n’angheres.
La pallavolo la fa un po’ ed lus ma la-n brà©la, per al rest dimandi ciacher ma poca sustanza.
A s’è armès Riccò in dal ciclisem, Toni in dal calcio e un bravo al voj dir al noster Massimo Barbolini che cun la pallavolo femminile l’ha vint la cà¡pa dal mand.
Comunque per nueter sportiv irriducibili sempre forza Modena.
Adesa po’ ch’l-è ste finà® al stadio e inaugurèe al camp da regbi,
sistemèe la Panaro e la Fratellanza, bisà gna vinzer, ma vinzer da boun . A voj và der al sport Mudnes ai prà©m post, anch in dl’atletica. Arcurdev ch-a sam al paes d’Alberto Braglia e Dorando Pietri ..perquindi dirigeint sportiv dèv da fèr E GIALLO BLU SEMPREAVANTI……

SANDRONE: Dai, dai, et finà® ch’andam a cà .

PULONIA: Scolta, Sandroun, dit gninta per arcurdèr al noster Luciano Pavarot?

SANDRONE: Và det, Pulonia… ed Luciano e dla sà´ và©ta tà³tt i han vlu dir la sua.. anch qui chi feven mej a tasà©r, per quà st mà© an voi dir gninta . Da lassò, al noster Lucianoun as guèrda e al sa che nueter Mudnes a g’a-m vlu bein.. menga sol perchà© l‘è ste al piò grand tenor dal mand, ma perchà© l’era un ed nueter, un dal popol, al fiol ed Fernando, al furnèr ed San Lazer.

PULONIA: Mà©, invece, a voi dir quel a la Nicoletta, ch-la prà©v eser mè fiola : “Nicoletta, st-gh’e bisà gn ed quel, soja me,‘d-na galeina nostrana, d’un cunej o d-na vinteina d’ov frà sch per la ragazola, dà©m quel ch-a ti fag purtèr fin a ca’da Sgurgheghel . Và det… me a-n sun menga ‘na nobildonna mudnesa, ma quel ch’a fag, al fag col cor e sa vag in televisioun ag vag per fer dal bein e magari fer rà©der, ma mai per dà©scarer adrèe a la geint.

SANDRONE: Adesa, mudnes, l’è ora ch-a-s’ardusama pian pian vers ca’ prà©ma ch’a vegna sira… e s’a-g la cavam a river al Bosch ed Sà¡ta schivand i fotored, i T red, i fucili laser e gli autovelox, a impiaram ‘na candela a San Zemian. A vag , mo prà©ma d’andèr lasèm mander un salut e fer l’ultma arcmandazioun. Al salut, al nov Prefet ch’la g’avrà  al sà´ da fèr, ma che a Modna, ed sicur, la-s catarà  bein…. e al cunsà©li a qui dla Cumuna: “ Sgnor ministrador visto ch’av si cavèe la voja ed vistir la Ghirlandeina, zerchèe almeno ed desquacerla in pressia perchè i mudnes senza la so’ tà¡rr i van in crisi d’astineinza. E ueter zemian a-n v’in tulidi, e col vistà® o senza vistà® arcurdev seimper ed tgnirev strà©c a la piopa,ch-l è po’cla piopa elta e sà ca piantèda in d- l’umbreghel ed Modna e ch-l’a-s ciama Ghirlandeina.

Lascia un commento

altri post della categoria

[wpuf_form id="14284"]